Forsiden/Utviklingssentre/Akershus

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

USHTAkershus2_709x192.png

Besøksadresse:

Rolvsrudhjemmet, 2 etg
Margarethasvei 11
1473 Lørenskog

Facebook: https://www.facebook.com/USHTAkershus/
Nettside: USHT Akershus
Blogg: https://ushtakerhus.wordpress.com/
E-postadresse: ushtakershus@lorenskog.kommune.no
Kontaktperson: Kari Annette Os, kao@lorenskog.kommune.no


Lørenskog kommune er vertskommune for Utviklingssenteret i Akershus. I kommunens Helse- og omsorgssektor er det under etablering en «Enhet for fag og innovasjon» i kommunaldirektørens stab. USHT inngår i denne enheten, med en FoU leder som faglig ansvarlig for Utviklingssenterets arbeid. Det er et nært samarbeid med de øvrige ansatte i Enhet for fag og innovasjon, noe som både bidrar til god faglig bredde i USHT og til synergier av USHT’s arbeid i vertskommunen.

Utviklingssenteret arbeider kontinuerlig med å utvikle egen metodekompetanse innenfor prosjektarbeid, forbedringsmetodikk, helsepedagogikk, kunnskapsbasert praksis, prosessveiledning, coaching, implementering og evaluering.

USHT Akershus har i mange år hatt flere prosjekter knyttet til ulike forskningsmiljøer og bidratt med tilrettelegging for forskning i kommunehelsetjenesten innenfor mange ulike fagområder. Utviklingssenteret har en dr grads stipendiat innenfor forskningsrådets offentlig sektor PhD ordning.

USHT har tilgang på fagkompetanse innenfor observasjonskompetanse, medisinsk simulering, demensomsorg, palliasjon, veiledning, målrettet miljøarbeid, rus- og psykisk helse, dokumentasjon og velferdsteknologi.

Vi bidrar med erfaringsdeling mellom kommunene og kan for eksempel være rådgiver, veileder eller deltaker i prosjekter eller andre satsinger i eller på tvers av kommunene. Vi benytter nettportalen www.kompetansebroen.no for invitasjon og påmelding til våre arrangementer.

Noen av våre satsningsområder er:

 • Kunnskapsbasert praksis
 • Observasjonskompetanse
 • Pasientsikkerhet
 • Lindrende behandling
 • Demens
 • Ernæring
 • Etikk
 • Målrettet miljøarbeid i tjenesten til psykisk utviklingshemmede
 • Rehabilitering og habilitering
 • Recovery

Nettverk og fagarrangementer 2018

Fagnettverk:

 • Demensnettverk i samarbeid med Fylkesmannen
 • Ledernettverk psykisk helse sammen med Fylkesmannen
 • Kompetansenettverk palliasjon i samarbeid med Ahus
 • Regionalt nettverk for Kunnskapsbasert praksis
 • Instruktørnettverk for proACT instruktører
 • I 2018 vil det etableres
  • interkommunalt ernæringsnettverk
  • interkommunalt nettverk for målrettet miljøarbeid i tjenesten til psykisk utviklingshemmede

Læringsnettverk:

 • Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid, oppstart vår 2018
 • Grunnkompetanse lindrende behandling, oppstart høst 2018

Fagdager/konferanser/kurs

(alle arrangementer legges ut på www.kompetansebroen.no for påmelding):

 • Fagdag kompetanse i tjenesten til psykisk utviklingshemmede i samarbeid med USHT Oslo og NAKU
 • Fagdag lindrende behandling i samarbeid med palliativt senter, Ahus
 • Oppfølgingsseminar, Velferdsteknologiens ABC
 • «Fagdag før ferien»
 • Seminardag Kunnskapsbasert praksis
 • Grunnkurs Kunnskapsbasert praksis
 • Innføringskurs – brukermedvirkning
 • Fagdag- pårørendearbeid

Samarbeidspartnere

 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Senter for omsorgsforskning, region øst (NTNU Gjøvik)
 • Pasientsikkerhetsprogrammet
 • Akershus Universitetssykehus HF
 • Vestre Viken HF
 • OsloMet
 • NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
 • Helse Sørøst kompetansesenter for
 • Folkehelseinstituttet
 • HØKH, helsetjenesteforskningen, Akershus Universitetssykehus HF
 • Senter for Medisinsk etikk
 • Øvrige Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjeneste