Forsiden/Utviklingssentre/Troms/Aktiviteter Troms

Pågår

Læringsnettverk i samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang

Høsten 2018 startet Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms et læringsnettverk om samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang. Satsingen er forankret hos helse- og omsorgslederne i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune. Læringsnettverket inngår som en del av Gode pasientforløp i regi av KS, der fem Nord-Troms kommuner deltar.

Fagnettverk for demenskoordinatorer / demenskontakter i Troms

Et demensnettverk  i Troms ble etablert av Fylkesmannen  i 2011. Nettverket ble opprettet for å styrke demenskoordinatorene/demenskontaktene sitt arbeid med personer med demens. Fra 2016 forankres nettverket i Demensplan 2020 – “Et mer demensvennlig samfunn”, som er en delplan knyttet til Omsorgs 2020.

Personsentrert omsorg til personer med demens

Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi som må implementeres som et verdigrunnlag i organisasjoner som skal gi et omsorgstilbud til personer med demens. Den personsentrerte tilnærmingen bør være utgangspunktet for miljøbehandlingen, slik at miljøtiltak rettet mot enkeltpersoner og grupper som er tilpasset deltakerne.

Spreiing av ABC-opplæringa i Troms

USHT Troms har drive ABC-opplæring i 5 kommunar i fylket sidan 2011. Det er inngått underleverandør-avtale med Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse i høve Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC og Mitt livs ABC.

Oppstart Mitt Livs ABC i Tromsø

80 tilsette frå Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Tromsø starta opp på Mitt livs ABC i Tromsø 4. og 5. september. 

Læringsnettverk i praktisk prosjektarbeid – Frie midler

Helsepersonell får kunnskap om prosjektorientert arbeid ved at de selv beskriver problemstillinger og gjennomfører prosjekt relatert til egen praksis.

Avsluttet

Velferdsteknologi i Troms

Mange kommuner i Troms var i ferd med å innføre velferdsteknologi. Via dette prosjektet ville vi gi ledere og ansatte i Troms kunnskap om velferdsteknologi ved å viderebringe kunnskap fra velferdsteknologiprogrammet i Tromsø kommune kombinert med opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC.

Prosjekt Stimuli - personsentrert omsorg på sykehjem

Læringsnettverk for ansatte på sykehjem hvor personsentrert omsorg, livshistorie, individuell aktivitetsplan og samarbeid med påførende vektlegges.

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom

Kompetanseutviklingsprogram for og med kommunene i Sør-Troms knyttet til forståelse og mestring av endret og utfordrende adferd hos personer med demenssykdom.