Forsiden/Aktiviteter

Nyeste aktiviteter

På denne siden finner du de 20 nyeste aktiviteter fra sentrene, sortert på publiseringsdato. Bruk venstremenyen for flere aktiviteter, sortert på tema. «Aktiviteter» er en ny kategori her på www.utviklingssenter.no. Aktivitetene er ikke prosjekter, men går over lengre tid og/eller gjentas med jevne mellomrom, som for eksempel kompetansehevende tilbud og læringsnettverk. Noen temaer har foreløpig kun én artikkel.

ThinkstockPhotos-832101658

Nettverk for medarbeidere/ ledere som arbeider med fagutvikling

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold har fått i oppdrag å etablere et nettverk for medarbeidere/ ledere som arbeider med fagutvikling. Fylkesmannen i Oslo og Viken er oppdragsgiver, og Utviklingssenteret vil bruke nettverket til å støtte virksomhetene i arbeidet med å oppfylle krav i lov/ forskrift som regulerer kommunehelsetjenesten. I år ønsker vi å ha et fokus på kompetanseforvaltning.

Periode: Hele 2019 | Østfold Pågående AnnetF
Musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling

Musikkbasert miljøbehandling tilbys ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester som arbeider nært brukere/ pasienter. Opplæringen bygger på Aldring og helses ABC-modell, og gir opplæring i hvordan musikk, sang og bevegelse kan anvendes og integreres i miljøbehandling i daglig omsorgsarbeid.

Periode: Oppstart våren 2019, ferdig ved utgangen av 2019 | Nordland Pågående AnnetF
program pasientsikkerhetsuka

Pasientsikkerhetsuka 2018

Et program med opplærings- og kompetansehevende innhold for alle ansatte i pleie- og omsorg i Vefsn kommune. Variert innhold, med temakurs og undervisning i praktiske prosedyrer. Dette inkluderte parallelle sesjoner hver dag, samt kveldsforedrag.

Periode: 16.-19. april 2018 | Nordland Pågående AnnetF
tidlinje ln nordland

Læringsnettverk forebygging og behandling av underernæring – Vestvågøy kommune

Forbedringsteam jobber med å innføre i praksis, at hver tjenestemottaker får utført risikovurdering (MNA), og blir ivaretatt med individuell kartlegging og ernæringsplan, om MNA avslører et behov for dette. Deltakere ser også på rutiner som skal sikre at dette er informasjon som følger tjenestemottaker uansett behandlingsnivå.

Periode: August 2018 til februar 2019 | Nordland Pågående AnnetF
Almas spilleliste

Almas musikkpreferanser

For personer med kognitiv svikt kan lytting til musikk bli viktig når ordene forsvinner og ikke lenger fungerer som en kommunikasjonskanal.

Periode: Pågående | Oslo Pågående AnnetF
Deltagere fra 9 kommuner og 12 team 26

Interkommunalt læringsnettverk - Tidlig oppdagelse av forverret tilstand med fokus på simulering

Vi skal bidra til systematisk kartlegging og oppfølging som kan avdekke sykdom og forverring. Målet må være at kommunehelsetjenesten og sykehus bruker samme verktøy (ABCDE, NEWS og ISBARR). Vi fokuserer på opplæring med simulering som viktig virkemiddel.

Periode: September 2018 – mars 2019 | Hordaland Pågående AnnetF
951639532

Mestringstreff for personer med hjerneslag og deres nærmeste pårørende i Lofoten

Lærings- og mestringstilbud for pasient og pårørende; med mål om å øke mestring, og lære seg å leve med. Ved hjelp av et gruppebasert fagledet tilbud med rom til kompetanseheving om diagnosen hjerneslag, få verktøy til hvordan mestre og god tid til erfaringsutveksling med andre i lignede situasjon.

Periode: Oktober 2018 - Desember 2019 | Nordland Pågående AnnetF
ReKs Oppland

Regionalt kompetansesamarbeid-ReKs: Helse og omsorg i Gjøvikregionen

ReKs er et samarbeid mellom de 5 kommunene i Gjøvikregionen om kompetanseheving i helse og omsorg.

Periode: Dette er i drift, og er under utvikling | Oppland Pågående AnnetF
924520276

Etablere fagnettverk for økt kvalitet i tjenesten til personer med utviklingshemming

Vi ønsker å etablere fagnettverk for medarbeidere som yter tjenester til personer med utviklingshemming i kommunene i Møre og Romsdal. Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå. 

Periode: Ut 2019 | Møre og Romsdal Pågående AnnetF
Aktive deltagere i Nord-Troms

Læringsnettverk i samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang

Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms

Høsten 2018 startet Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms et læringsnettverk om samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang. Satsingen er forankret hos helse- og omsorgslederne i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune. Læringsnettverket inngår som en del av Gode pasientforløp i regi av KS, der fem Nord-Troms kommuner deltar.

Periode: 2018-2019 | Troms Pågående AnnetF
939152910

Kompetansenettverk innen velferdsteknologi

Velferdsteknologi er nasjonal satsing hvor målet er å skape en tryggere og enklere hverdag for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Periode: Kontinuerlig | Telemark Pågående AnnetF
demensnettverk

Fagnettverk for demenskoordinatorer / demenskontakter i Troms

Et demensnettverk  i Troms ble etablert av Fylkesmannen  i 2011. Nettverket ble opprettet for å styrke demenskoordinatorene/demenskontaktene sitt arbeid med personer med demens. Fra 2016 forankres nettverket i Demensplan 2020 – “Et mer demensvennlig samfunn”, som er en delplan knyttet til Omsorgs 2020.

Periode: Kontinuerlig | Troms Pågående AnnetF
VIPS

Personsentrert omsorg til personer med demens

Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi som må implementeres som et verdigrunnlag i organisasjoner som skal gi et omsorgstilbud til personer med demens. Den personsentrerte tilnærmingen bør være utgangspunktet for miljøbehandlingen, slik at miljøtiltak rettet mot enkeltpersoner og grupper som er tilpasset deltakerne.

Periode: Kontinuerlig | Troms Pågående AnnetF
abc opplæring

Spreiing av ABC-opplæringa i Troms

USHT Troms har drive ABC-opplæring i 5 kommunar i fylket sidan 2011. Det er inngått underleverandør-avtale med Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse i høve Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC og Mitt livs ABC.

Periode: 2011 - | Troms Pågående AnnetF
Mitt livs ABC 4

Oppstart Mitt Livs ABC i Tromsø

80 tilsette frå Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Tromsø starta opp på Mitt livs ABC i Tromsø 4. og 5. september. 

Periode: September 2018 til mai/juni 2019 | Troms Pågående AnnetF
Logo fra Hva er viktig for deg-dagen

Læringsnettverk for kommuner og sykehus i Østfold: Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

Tett samarbeid mellom kommuner og sykehus for å utvikle gode pasientforløp vil styrke kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene innbyggerne mottar. Læringsnettverket, som skal pågå til slutten av 2019, består av forberedelser, samlinger, arbeid mellom samlingene og planlegging av videre arbeid. Det er KS, Folkehelseinstituttet og USHT Østfold som i fellesskap står for dette.

Periode: November 2018 – april 2020 | Østfold Pågående AnnetF
880546808

Fagnettverk demens

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner innen demensomsorg i Vestfold.

Periode: Kontinuerlig | Vestfold Pågående AnnetF
vtekabc

ABC Velferdsteknologi i Telemark

Velferdsteknologiens ABC har som mål å gi ansatte i de kommunale helse og omsorgstjenestene grunnleggende kompetanse i tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, slik at de kan delta i vurdering, utvikling, implementering og oppfølging av nye helse og omsorgstjenester i kommunene

Periode: Løpende | Telemark Pågående AnnetF
abc opplæring

ABC-satsingen i Telemark

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene i alle kommunene i Telemark får tilbud om kompetanseutvikling gjennom ABC-opplæringen

Periode: Tilbys hvert år | Telemark Pågående AnnetF
Diverse legemidler/piller på et bord foran uklart bilde av eldre kvinne

Læringsnettverk Legemiddelsamstemming og riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i Nordland 2018/2019

USHT Nordland tilbyr 26 kommuner å delta i læringsnettverk for Legemiddelsamstemming og Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten; herunder tjenester for personer med utviklingshemming samt sykehjem

Periode: September 2018 – mars 2019 | Nordland Pågående AnnetF