Forsiden/Aktiviteter/Alle aktiviteter

Alle aktiviteter

Deltagere fra 9 kommuner og 12 team 26

Interkommunalt læringsnettverk - Tidlig oppdagelse av forverret tilstand med fokus på simulering

Vi skal bidra til systematisk kartlegging og oppfølging som kan avdekke sykdom og forverring. Målet må være at kommunehelsetjenesten og sykehus bruker samme verktøy (ABCDE, NEWS og ISBARR). Vi fokuserer på opplæring med simulering som viktig virkemiddel.

Hordaland Pågående 2019 FAnnet
951639532

Mestringstreff for personer med hjerneslag og deres nærmeste pårørende i Lofoten

Lærings- og mestringstilbud for pasient og pårørende; med mål om å øke mestring, og lære seg å leve med. Ved hjelp av et gruppebasert fagledet tilbud med rom til kompetanseheving om diagnosen hjerneslag, få verktøy til hvordan mestre og god tid til erfaringsutveksling med andre i lignede situasjon.

Nordland Pågående 2019 FAnnet
ReKs Oppland

Regionalt kompetansesamarbeid-ReKs: Helse og omsorg i Gjøvikregionen

ReKs er et samarbeid mellom de 5 kommunene i Gjøvikregionen om kompetanseheving i helse og omsorg.

Oppland Pågående Eldre FAnnet
924520276

Etablere fagnettverk for økt kvalitet i tjenesten til personer med utviklingshemming

Vi ønsker å etablere fagnettverk for medarbeidere som yter tjenester til personer med utviklingshemming i kommunene i Møre og Romsdal. Nettverket skal arbeide med å sikre kunnskapsbasert praksis, samt utvikling og utveksling av kompetanse på tvers av kommunegrenser og omsorgsnivå. 

Møre og Romsdal Pågående 2019 FAnnet
Aktive deltagere i Nord-Troms

Læringsnettverk i samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang

Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms

Høsten 2018 startet Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms et læringsnettverk om samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang. Satsingen er forankret hos helse- og omsorgslederne i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune. Læringsnettverket inngår som en del av Gode pasientforløp i regi av KS, der fem Nord-Troms kommuner deltar.

Troms Pågående 2019 FAnnet
939152910

Kompetansenettverk innen velferdsteknologi

Velferdsteknologi er nasjonal satsing hvor målet er å skape en tryggere og enklere hverdag for brukere, pårørende og omsorgspersonell.

Telemark Pågående Eldre FAnnet
demensnettverk

Fagnettverk for demenskoordinatorer / demenskontakter i Troms

Et demensnettverk  i Troms ble etablert av Fylkesmannen  i 2011. Nettverket ble opprettet for å styrke demenskoordinatorene/demenskontaktene sitt arbeid med personer med demens. Fra 2016 forankres nettverket i Demensplan 2020 – “Et mer demensvennlig samfunn”, som er en delplan knyttet til Omsorgs 2020.

Troms Pågående Eldre FAnnet
VIPS

Personsentrert omsorg til personer med demens

Personsentrert omsorg er en omsorgsfilosofi som må implementeres som et verdigrunnlag i organisasjoner som skal gi et omsorgstilbud til personer med demens. Den personsentrerte tilnærmingen bør være utgangspunktet for miljøbehandlingen, slik at miljøtiltak rettet mot enkeltpersoner og grupper som er tilpasset deltakerne.

Troms Pågående Eldre FAnnet
abc opplæring

Spreiing av ABC-opplæringa i Troms

USHT Troms har drive ABC-opplæring i 5 kommunar i fylket sidan 2011. Det er inngått underleverandør-avtale med Nasjonal kompetansetjeneste for Aldring og helse i høve Demensomsorgens ABC, Eldreomsorgens ABC og Mitt livs ABC.

Troms Pågående Eldre FAnnet
Mitt livs ABC 4

Oppstart Mitt Livs ABC i Tromsø

80 tilsette frå Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Tromsø starta opp på Mitt livs ABC i Tromsø 4. og 5. september. 

Troms Pågående 2019 FAnnet
Logo fra Hva er viktig for deg-dagen

Læringsnettverk for kommuner og sykehus i Østfold: Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

Tett samarbeid mellom kommuner og sykehus for å utvikle gode pasientforløp vil styrke kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene innbyggerne mottar. Læringsnettverket, som skal pågå til slutten av 2019, består av forberedelser, samlinger, arbeid mellom samlingene og planlegging av videre arbeid. Det er KS, Folkehelseinstituttet og USHT Østfold som i fellesskap står for dette.

Østfold Pågående 2020 FAnnet
880546808

Fagnettverk demens

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner innen demensomsorg i Vestfold.

Vestfold Pågående Eldre FAnnet
vtekabc

ABC Velferdsteknologi i Telemark

Velferdsteknologiens ABC har som mål å gi ansatte i de kommunale helse og omsorgstjenestene grunnleggende kompetanse i tjenesteinnovasjon og velferdsteknologi, slik at de kan delta i vurdering, utvikling, implementering og oppfølging av nye helse og omsorgstjenester i kommunene

Telemark Pågående Eldre FAnnet
abc opplæring

ABC-satsingen i Telemark

Ansatte i helse- og omsorgstjenestene i alle kommunene i Telemark får tilbud om kompetanseutvikling gjennom ABC-opplæringen

Telemark Pågående Eldre FAnnet
Diverse legemidler/piller på et bord foran uklart bilde av eldre kvinne

Læringsnettverk Legemiddelsamstemming og riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester i Nordland 2018/2019

USHT Nordland tilbyr 26 kommuner å delta i læringsnettverk for Legemiddelsamstemming og Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten; herunder tjenester for personer med utviklingshemming samt sykehjem

Nordland Pågående 2018 FAnnet
Bilde av alle som var med på oppstartssamlingen

Læringsnettverk for tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Oppstartsamling var oktober 2017. Det er 12 forbedringsteam med  70 deltakere, fordelt på Sandefjord, Larvik, Nøtterøy og Horten kommune. Forbedringsteamene er tverrfaglig med sykepleier/vernepleier, helsefagarbeider og lege.

Vestfold Pågående 2018 FAnnet
Bilde av alle som var med på oppstartssamlingen

Læringsnettverk for forebygging og behandling av underernæring

Oppstartsamling var i september 2017. Det er ni tverrfaglige forbedringsteam med 40 deltakere med bl.a. sykepleier/vernepleier, helsefagarbeider, assistent, lege og kokk.

Vestfold Pågående 2018 FAnnet
841163652

Vestfoldforum for alders- og sykehjemsmedisin

Et forum som bidrar til nettverksbygging og faglig oppdatering for sykehjemsleger og leger innen geriatrifeltet i Vestfold. Fokus på samhandling mellom faggrupper og nivåene i helsetjenesten.

Vestfold Pågående 2018 FAnnet
852089476

Fagnettverk funksjonshemmede/utviklingshemmede

Interkommunalt fagnettverk for ressurspersoner i tjenestene til utviklingshemmede.

Vestfold Pågående Eldre FAnnet
Modulbasert basiskompetanse

Informasjon om basiskompetanse

Modulbasert basiskompetanse er et tilbud om systematisk kompetanseheving for ansatte i helse-og sosialsektoren i Kristiansand kommune. Det er 6 basismoduler og flere påbyggingsmoduler. Leder og fagutvikler/fagsykepleier planlegger og bestiller moduler ut fra en vurdering av arbeidsstedets opplæringsbehov, og legger dette inn i årsturnus.

Vest-Agder Pågående Eldre FAnnet
1 | 2 | 3 | 4 | 5