Forsiden/Prosjekter/Alle prosjekter

Alle prosjekter

Bilde siv foran et vann

«Her snakkar ingen om døden». Førebuande samtalar i sjukeheim og heimetenester i Tromsø kommune

Heimesjukepleien praktiserer i liten grad førebuande samtalar, medan det på sjukeheim var meir vanleg, men då som oftest sammen med pårørende utan at pasienten var til stades.

Troms Avsluttet 2016 FAnnet
Innhold i en velferdsteknologikoffert

Velferdsteknologikoffert

Utvikling av en velferdsteknologikoffert med hjelpemidler

Buskerud Pågående 2016 FAnnet
Ung kvinne underviser

"Hva er viktig for deg?" – hvordan kan tjenester for hjemmeboende bidra til at hjemmeboende kan mestre egen hverdag i eget hjem?

Vi opprettet fra 01.01.16 et tverrfaglig team – Mestringsteam. Mestringsteamet har i 2016 gjennomført tre undervisningsdager innen temaet hverdagsmestring, hvor totalt 32 medarbeidere fra hjemmetjenesten har deltatt. 

Buskerud Pågående 2016 FAnnet
Eldre kvinne på sykehjem strikker

"Gi liv til årene" - Utviklingsprosjekt på sykehjemmet Rollag Bygdeheim

Utvikling av en metode som skal brukes i samarbeid med frivillige for å åpne opp sykehjemmet mot samfunnet og skape integrering i lokalsamfunn og nærmiljø.

Buskerud Pågående 2017 FAnnet
fagutvkl modell buskerud

Fagutviklingsmodell for tjenesteytere som arbeider med mennesker med nedsatt funksjonsevne

Virksomheten har økt fokus på systematisk fagutvikling og opplæring blant sine ansatte.

Buskerud Avsluttet 2016 FAnnet
Lege holder eldre kvinne i hånden på sykehjem

Livets siste dager

Implementering av tiltaksplan for døende og deres pårørende i sykehjem i Nome og Porsgrunn kommune.

Telemark Avsluttet 2016 FAnnet
Bilde av en sykepleier

Spredning av opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Å utvikle en opplæringspakke som har fokus på pasienter med kort forventet levetid.

Hedmark Pågående 2018 FAnnet
Hands holding strawberries

Lokale ernæringsprosjekt innen utvalgte tema 2016-2017

De lokale ernæringsprosjektene er en del av satsningen «Løft for bedre ernæring». Prosjektene skal føre til økt kvalitet i ernæringsarbeidet og varig endring i ernæringspraksis gjennom at tiltak går inn i videre drift.

Oslo Avsluttet 2017 FAnnet
Mange hender oppå hverandre

Prosjekt tverrprofesjonelle veilederteam

Prosjekt ”Tverrprofesjonelle veilederteam og kvalitet i praktiske studier i sykehjem i forbindelse med utdanning av helsepersonell” har til hensikt å styrke kompetansen hos veiledere og styrke elevers, lærlingers og studenters tverrprofesjonelle samhandlingskompetanse i praktiske studier.

Sør-Trøndelag Pågående 2017 FForskning
Kvinne skriver rapport

SynTH - Synlig tjenestekvalitet i helse og omsorg

Prosjektet skal utvikle og prøve ut et verktøy for å synliggjøre sammenhengen mellom prioriteringer og tjenesteleveranser i kommunal helse- og omsorgstjeneste, med utgangspunkt i hjemmetjenester i Åfjord kommune. Fylkesmannen mener at dette arbeidet er svært viktig for pasientsikkerhet, verdighet og livskvalitet, men også for kompetanseutvikling, og vil bidra til at resultatene spres og tas i bruk.
 

Sør-Trøndelag Pågående 2017 FForskning
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |