Forsiden/Utviklingssentre/Akershus/Prosjekter Akershus
prosjektrapport akershus

Kombinert stilling som virkemiddel i tverrprofesjonell samarbeidslæring for god ernæringspraksis i sykehjem – et pilotprosjekt med studenter i praksisstudier fra samfunnsernæring, sykepleie og vernepleie

Prosjektet har samlet kunnskap og erfaringer om viktige forutsetninger som må ligge til grunn for en vellykket implementering av kombinerte stillinger mellom Høgskole og kommunehelsetjenesten.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus

Kontaktpersoner: Kari Annette Os kao@lorenskog.kommune.no, Marte Sveinall masvei@lorenskog.kommune.no

Finansieringskilde: Samarbeidsmidler fra OsloMet

Status: Avsluttet

Periode: 2016-2017

Foto: Forside prosjektrapport

Prosjektrapport

Last ned prosjektrapport her. 

Bakgrunn

Universitets- og Høgskolerådet anbefaler i prosjektrapporten: «Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning: Praksisprosjektet» etablering av kombinerte stillinger som et virkemiddel for å fremme god kvalitet i praksisstudiene. Hensikten med kombinerte stillinger er å utvikle et tett og forpliktende samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt, og for å øke både kvalitet og relevans i utdanningene.

Det er de senere år gjennomført flere samarbeidsprosjekter mellom Høgskoler og helseforetak med utprøving og etablering av kombinerte stillinger innenfor flere utdanningsløp. Prosjektene viser til resultater som forbedret kvalitet på praksisstudiene, studenttilfredshet og forbedret samarbeid mellom Høgskole og praksisfelt. Det er i liten grad dokumentert effekt og erfaring med etablering av kombinerte stillinger mellom høgskoler og kommunehelsetjeneste.

Tverrprofesjonell samarbeidslæring (TPS) er en læringsform der studenter fra ulike profesjonsutdanninger lærer sammen og får innsikt i hverandres kompetanse og dermed også bedre forståelse av sin egen. Rolleforståelse og evne til samhandling er sentrale mål, der studentene skal lære av, om og med hverandre.

Prosjektet ønsket å gjøre erfaringer rundt hvordan kombinerte stillinger i kommunehelsetjenesten kan benyttes for å fremme en tverrprofesjonell samarbeidslæring.

Mål

Prosjektets problemstilling har vært:

Hvordan kan kombinerte stillinger mellom sykehjem og høyskole organiseres for å bidra til god ernæringspraksis og tverrprofesjonell samarbeidslæring i sykehjem?

Mål i prosjektet:

 • Bidra til god ernæringspraksis i sykehjem
 • Prosjektet skal komme frem til en mulig metode for kombinerte stillinger mellom kommune og høyskole
 • Prøve ut modell for TPS i sykehjem for ernæringsstudenter, sykepleierstudenter og vernepleierstudenter
 • Bidra til økt implementeringskompetanse for studenter og praksisfeltet
 • Styrke veilederkompetansen hos praksisveiledere
 • Bedre kvalitet på praksisstudiene

Prosjektet har hovedsakelig fokusert på hvilke oppgaver det er hensiktsmessig å bruke en kombinert stilling mellom Høgskole og kommunehelsetjeneste, samt faglige og logistiske utfordringer tilknyttet en kombinert stilling. Administrative og personalmessige utfordringer er ikke beskrevet i dette prosjektet, da det allerede er beskrevet i en rekke andre rapporter om bruk av kombinerte stillinger.

Metode / tiltak

 • Litteratursøk
 • Studiebesøk ved Universitetet i Tromsø/UNN
 • Undervisning for studenter, praksisveiledere og personale i «God ernæringspraksis»
 • Undervisning for studenter i metode for journalgranskning
 • Journalgjennomganger x2 ved sykepleiestudenter
 • Seminardag for studenter: Tverrprofesjonell samarbeidslæring, casearbeid og miniworkshop

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Prosjektet har samlet kunnskap og erfaringer om viktige forutsetninger som må ligge til grunn for en vellykket implementering av kombinerte stillinger mellom Høgskole og kommunehelsetjenesten.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Erfaringene fra prosjektet vil benyttes i videre samarbeid med høgskolen i forbindelse med etablering av kliniske stipendiatstillinger  i kommunehelsetjenesten.

Resultater 

Prosjektet har utviklet en modell som beskriver arbeidsoppgaver samt fremmere og hemmere i implementering av kombinert stilling mellom Høgskole og kommune som praksisfelt.

Samarbeidspartnere

OsloMet

Tips en venn Skriv ut