Forsiden/Prosjekter
samveis

Kompetanse i kommunehelsetjenesten - hvordan sikre en struktur for overføring og implementering av kompetanse fra spesialisthelsetjenesten

Dette forprosjektet skal lede frem til utarbeidelsen av en søknad om et hovedprosjekt i HelseVEL programmet med fokus på kompetanse i kommunehelsetjenesten. Prosjektet skal utvikle et løsningsforslag gjennom en innovativ tilnærming til kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten med fokus på de kravene som ligger i den nye kommunerollen som følge av samhandlingsreformen.

Foto: Faksimile ks.no

Bakgrunn

En direkte konsekvens av oppgaveforskyvningen i helsetjenesten som følge av samhandlingsreformen, er endrede krav til kompetanse i kommunehelsetjenesten. Kommunene står også ovenfor fremtidige utfordringer med økende eldre befolkning med større komplekse helsemessige utfordringer. I rapporten «Behovet for spesialisert kompetanse i helsetjenesten» fra Helsedirektoratet fremheves behovet for økt kompetanse i primærhelsetjenesten (3). Rapporten påpeker utfordringer som å få til attraktive og kompetente fagmiljøer lokalt, og løfter frem behovet for kompetanseoverføring mellom spesialist- og primærhelsetjenesten. Gjennom flere interkommunale prosjekter, har Utviklingssenteret erfart de utfordringer som ligger i denne kompetanseoverføringen. Løsningen for å få til dette kan være en enhetlig struktur for å implementere kompetansen som oppgaveforskyvning krever.

Mål

Forprosjektets hovedmål er å identifisere hvilken struktur som må ligge til grunn for å sikre en strategisk tilnærming til denne kompetanseutviklingen, slik at kravet om faglig forsvarlighet blir ivaretatt i de nye oppgavene som overføres fra spesialisthelsetjenesten til kommunehelsetjenesten. 

Delmål:

  • Kartlegge eksisterende strukturer som understøtter strategisk implementering av kompetansehevende tiltak i kommunehelsetjenesten
  • Fremskaffe dybdeinnsikt i kommunens strukturelle behov og synliggjøre kunnskapsgrunnlaget knyttet til dette
  • Etablere samarbeid med relevante aktører innen primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og forskningsmiljøer
  • Avgrense og definere relevant kompetansetiltak for hovedprosjektet
  • Planlegge og utarbeide søknad om hovedprosjekt.

Metode / tiltak

Prosjektet vil benytte metodikken Samveis veikart for tjenesteinnovasjon som prosjektstyringsmetode (1). Samveis er utviklet gjennom et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Kommunenes Sentralforbund, og anses som en relevant metode i arbeidet med tjenesteinnovasjon i kommunesektoren. Samveis veikart for tjenesteinnovasjon består av fem innovasjonsfaser fra behovet oppstår til ny praksis er implementert. I forprosjektet vil følgende faser i Samveis benyttes: 1. Før du starter og 2. Innsikt og idé

Det er tre brukergrupper som vil bli berørt i det planlagte hovedprosjektet;

  • Ledere med særskilt ansvar for kompetanse, faglig forsvarlighet og pasientsikkerhet
  • Ansatte i fagstillinger eller tilsvarende med delegert ansvar for å bidra til nødvendig kompetanse og faglig forsvarlige tjenester
  • Ansatte i helse- og omsorgstjenester som mottar kompetansehevende tiltak, og forvalter kompetansen i sitt arbeid med pasienter

Alle nivåene vil involveres i forprosjektet, i tråd med samveis metodikken. Vi mener det er særskilt viktig å involvere leger på alle tre nivåene for å lykkes. Valg av kartleggingsmetode gjøres i samarbeid med Senter for helsetjenesteforskning for å sikre forsvarlig forskningsfaglig kvalitet som grunnlag for utvikling av evalueringsstrategi i hovedprosjektet.

Forprosjektets tilnærming vil bygge på metodikk som ivaretar en kunnskapsbasert praksis. Prosjektets beslutningsgrunnlag vil på den måten bygge på forskningsbasert kunnskap gjennom systematiske litteratursøk, erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og brukerens ønsker og behov.

Resultater 

Forprosjektet starter opp i 2018.

Samarbeidspartnere

  • Senter for helsetjenesteforskning ved Akershus
  • Universitetssykehus HF
Tips en venn Skriv ut