Etikk, jus og dokumentasjon

Individuell plan

Individuell plan og samhandling

Individuell plan (IP) som et mer tilgjengelig og brukerrettet virkemiddel; koordinatorrollen som et sentralt virkemiddel uavhengig...
Møre og Romsdal Avsluttet 2011 FAnnet
To damer leser notater

Kompetanseheving for personlig koordinator

Temaene er knyttet opp til Individuell plan: ledelse av tverrfaglige prosesser, myndiggjøring av koordinator, ta ansvar i eget liv...
Vest-Agder Pågående Eldre FAnnet
Mobil profil

Elektronisk dokumentasjon og meldingsutveksling i kommunen

Implementering av Mobil Profil (håndholdte enheter PDA i fagprogrammet Profil) og ElinK.
Sør-Trøndelag Avsluttet 2013 FAnnet
Bilde av en sykepleier som dokumenterer

Mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i kommunene

Et forprosjekt der hovedfokuset har vært på journalsystemet som premiss for kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp.
Troms Avsluttet 2015 FAnnet
bilde av en pasient og en sykepleier

Oppstartssamtaler i hjemmesykepleien

Laget mal for oppstartssamtaler, en i papirutgave med utfyllende spørsmål og en mal i Gerica slik at det kan dokumenteres likt ett...
Buskerud Pågående Eldre FAnnet
Bilde av en flatskjerm-tv

Bedre dokumentasjon av helsehjelp via flatskjerm

Dokumentasjon via flatskjerm-TV har ført til at personalet har blitt tryggere i dokumentasjonsarbeidet.
Oslo Pågående Eldre FAnnet
Bilde av en datamaskin og permer

Dokumentasjon av helsehjelp

Et kompetanse- og kvalitetsforbedringsprogram for kommunene i Troms
Troms Pågående Eldre FAnnet
Bilde av et stearinlys som brenner

Kartlegging og samhandling om tros- og livssyn

Utvikle kartleggingsverktøy og øke kompetansen til ressurspersoner og personalet i eksistensielle samtaler.
Akershus Avsluttet 2015 FAnnet
Fingre som danner lyvekors

Etikkprosjektet

Etikkprosjektet består av etablering av etikkråd, etikkveilederkurs og årlig interkommunalt etikkseminar.
Rogaland Pågående Eldre FAnnet
Bilde av en hånd som underskriver et dokument

Modell for gjennomføring av samtykkevurderinger i hjemmetjenesten

Vurdert samtykkekompetansen til alle tjenestemottakere av hjemmesykepleie som mottar tjenester i over tre måneder.
Buskerud Avsluttet 2014 FAnnet
Kvinne skriver på datamaskin

Sykepleiedokumentasjon - opplæring av helsepersonell

Øke kompetanse og forståelse for hva sykepleiedokumentasjon innebærer
Nordland Pågående 2014 FAnnet
To teatermasker

Etisk refleksjonsarbeid ved bruk av drama og bildeteater

Drama og bildeteater brukes i Nordland, Troms og Finnmark for å heve kompetansen rundt etiske problemstillinger.  
Nordland Pågående Eldre FAnnet
Permer på rekke og rad

Dokumentasjonsprosjektet Fosen

Øke kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp i pleie- og omsorgstjenestene på Fosen.
Sør-Trøndelag Pågående Eldre FAnnet
To studenter ser på en datamaskin

Nettbasert studium i pasient- og brukerrettet dokumentasjon

Utvikling av et åpent fleksibelt nettbasert studium i pasient- og brukerrettet dokumentasjon
Østfold Pågående Eldre FAnnet
BIlde av penn og papir

Dokumentasjon for å styrke miljøbehandlingen til personer med demens

Gode tiltaksplaner skal sikre relevant dokumentasjon av miljøbehandlingen. Det skal bidra til å sikre miljøbehandlingen.
Telemark Pågående Eldre FAnnet
Bilde av teatermasker

Etikkteateret Torbjørn – en metode for etisk kompetanseheving

Teaterstykket Torbjørn skal gi innblikk i og refleksjon rundt pasientens liv, behov for hjelp og etiske problemstillinger knyttet ...
Vestfold Pågående Eldre FAnnet
Nettadresse

Dataopplæring

Grunnopplæring i databruk for ansatte i kommunehelsetjenesten
Aust-Agder Pågående Eldre FAnnet
Ringperm

God dokumentasjon - Hvorfor og hvordan?

Vi vil bedre dokumentasjonen i kommunehelsetjenesten, og vise sammenhengen mellom god dokumentasjon og god kvalitet. 
Akershus Avsluttet 2013 FAnnet
To sykepleiere foran en PC

Elektroniske meldinger mellom sykehus og kommunale pleie- og omsorgstjenester

Pilotere innføring av e-meldinger mellom sykehus og kommunen
Østfold Avsluttet 2013 FAnnet
Mann foran datamaskin. Illustrasjon av Knut Høihjelle

Dokumentasjon Helsehjelp

Gjennomgang av struktur og kvalitet på dokumentasjon av helsehjelp i pleie- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune
Troms Avsluttet 2013 FAnnet
Dialogkafé

IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy

Identifisere kompetansebehov ved bruk av IPLOS som kartleggingsverktøy
Nord-Trøndelag Avsluttet 2012 FAnnet
Arkivert dokumentasjon

Dokumentasjon av helsehjelp i pasientjournal

Hvordan sikre god dokumentasjon av helsehjelp?
Østfold Avsluttet 2012 FAnnet
Forside til boken La etikken blomstre

La etikken blomstre i praksis

En bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen, skal gi inspirasjon til de ansatte i pleie- og omsorgssektoren.
Akershus Avsluttet 2011 FAnnet
Logoen for prosjektet KomPas. Viser en figur på en kompass

Videreutvikling og utprøving av KomPas

KomPas er et kompetansehevingsprogram for ansatte i sykehjem, i Pasientrettighetslovens kapittel 4A.
Sør-Trøndelag Avsluttet 2011 FAnnet
En liten laptop

Dokumentasjonsplikt og innføring av elektronisk meldingsutveksling

Sikring av dokumentasjonsplikten ved bruk av elektronisk journal samt tilleggsfunksjoner som mobil enhet (PDA) og tilknytning til ...
Østfold Avsluttet 2012 FAnnet
Tre ansatte diskuterer

Klinisk etikk-komité på sykehjem

Etablere Klinisk etikk-komité på sykehjem i Oslo.
Oslo Avsluttet 2011 FAnnet
Blomstereng

Plan: Samarbeid om etisk kompetanseheving

Innføring av etisk refleksjon i alle avdelingar, etablering av tverrfagleg etisk råd og andre tiltak.
Oppland Avsluttet 2012 FAnnet
Norske lover

Kartleggingsstudie: Innføring av Kap. 4A i pasientrettighetsloven

Kvalitetssikring av innføring av lovregulert tvangsbruk, kap 4A i pasientrettighetsloven overfor brukere med demens i sykehjem og ...
Rogaland Avsluttet 2011 FForskning
Ansatte holder røde hjerter

Sammen om kompetanseheving i pasientrettighetsloven kapittel 4 A

Målet er å bevisstgjøre personalet til å bruke tillitskapende tiltak for å forebygge bruk av tvang.
Oppland Avsluttet 2010 FAnnet

Arena for systematisk refleksjon

Etikk-prosjektet er en del av KS program "Etisk samhandling i helsetjenesten i kommunene".
Rogaland Pågående Eldre FAnnet
elektronisk pasientjournal

UNO GBD - Geriatrisk basis datasett

Innføring av et strukturert elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgssektoren med beslutningsstøtte.
Hordaland Avsluttet 2011 FAnnet
Logoen til Utviklingssenter

Implementering av utviklingssenter i hjemmetjenester

Intervensjonsprosjektet: å skape en modell ved å fremme deltakelse fra medarbeiderne gjennom dialogkafé og refleksjonsgrupper.
Møre og Romsdal Avsluttet 2011 FForskning

Refleksjon som kvalitetsutvikling ved hjemmetjenesten : Refleksjonsgrupper

Refleksjonsgrupper er startet opp for å skape arena for refleksjon og bevissthet omkring egen arbeidssted, og å utvikle hver enhet...
Møre og Romsdal Avsluttet 2011 FAnnet
Individuell plan

Individuell plan og samhandling

Individuell plan (IP) som et mer tilgjengelig og brukerrettet virkemiddel; koordinatorrollen som et sentralt virkemiddel uavhengig...
Møre og Romsdal Avsluttet 2011 FAnnet
To hender

Evaluering av etikk-kommuner

Evaluering av deltakelse i og effekten av KS’ samarbeidsprosjekt om etisk kompetanseheving over en toårs –periode. Til sammen 8 ko...
Vest-Agder Pågående Eldre FForskning
To damer leser notater

Kompetanseheving for personlig koordinator

Temaene er knyttet opp til Individuell plan: ledelse av tverrfaglige prosesser, myndiggjøring av koordinator, ta ansvar i eget liv...
Vest-Agder Pågående Eldre FAnnet
Førstegangssamtale

Informasjonsmappe til førstegangssamtalen

Mappen til førstegangssamtalen er et verktøy som skal kvalitetssikre informasjon og brukermedvirkning i hjemmetjenesten.
Telemark Avsluttet 2010 FAnnet
Pasientrettighetsloven_kap_4A

Implementering av Pasientrettighetsloven kapittel 4A

Implementering: generell opplæring i lovkapittelet, samtykkevurderingen og tillitskapende tiltak.
Vestfold Avsluttet 2010 FAnnet
Hender

Far Vel – den siste tiden

Fokus på kritisk refleksjon og tverrprofesjonelt samarbeid i omsorg ved livets slutt. Tiltakene i prosjektet var refleksjonsgruppe...
Østfold Avsluttet 2010 FAnnet
Refleksjonskort Kort og godt

”Kort og godt” – refleksjonskort

100 refleksjonskort knyttet til kap. 4A i pasientrettighetsloven.Teksten er formulert som åpne spørsmål, problemstillinger og besk...
Østfold Avsluttet 2009 FAnnet

Begrense tvang - kort og godt

Implementering av bruk av refleksjonskortene ”Kort og godt” i hverdagen.Utvikle en modell for refleksjon i hverdagen.
Østfold Avsluttet 2011 FAnnet
Sykepleiestudent

Systematisk arbeid med refleksjon og klinisk læringsmiljø

Regelmessige refleksjonsgrupper for ansatte og studenter ved to langtidsavdelinger.
Telemark Avsluttet 2011 FAnnet
Mobil profil

Elektronisk dokumentasjon og meldingsutveksling i kommunen

Implementering av Mobil Profil (håndholdte enheter PDA i fagprogrammet Profil) og ElinK.
Sør-Trøndelag Avsluttet 2013 FAnnet
Refleksjonskort

Refleksjonskort

Gratis refleksjonskortspill består av 38 kort med viktige spørsmål som er relevante for ditt arbeid.
Nord-Trøndelag Avsluttet 2010 FAnnet
Dame med venesiansk maske

”Jeg ser det og husker - jeg gjør det og forstår”

Bruk av drama og bildeteater i etisk refleksjon på sykehjem.
Nordland Avsluttet 2011 FAnnet

Refleksjonsgrupper i hjemmebasert omsorg i Sør-Varanger kommune

Med faglig refleksjon ønsker vi å se på kompleksiteten som ligger i små og store utfordringer i vårt daglige virke innen hjemmetje...
Finnmark Avsluttet 2011 FAnnet

SEEK - Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten

Universitet i Agder og Grimstad kommune har samarbeidet om et forskningsprosjekt i etikk (2010-2011). Fokus er etikkarbeid i kommu...
Aust-Agder Avsluttet 2012 FForskning
Kjærlig vekking

Kjærlig vekking

Et film- og fotoprosjekt som viser sykehjem med varme, nærhet, kvalitet og kunnskap
Møre og Romsdal Avsluttet 2010 FAnnet

Dokumentasjon i pasientjournalen

Prosjektet tar sikte på en forenkling av dagens kodeverk og oppbygging av pasientjournalen. (Profil). Målet er felles standard for...
Hordaland Avsluttet 2011 FAnnet

Etisk kompetanseheving sykehjem, etisk refleksjon og kjerneverdier

Målet er å stimulere arbeidsmiljøet slik at personalet opplever meining, motivasjon og aukar sin evne til mestring. Ulike tiltak f...
Buskerud Avsluttet 2012 FAnnet
Løvetann

Utvikling av systematisk etikkarbeid og kompetanseheving i etikk

Prosjektet har kartlagt og dokumentert ledernes og ansattes behov for systematisk etikkarbeid og kompetanseheving.
Akershus Avsluttet 2011 FAnnet
To ansatte dokumenterer ved pc

Stille rapport

Innføring av stille rapport istedenfor muntlige rapporter.
Akershus Avsluttet 2009 FAnnet
En ressurs for deg som vil forbedre pleie- og omsorgstjenesten