Forsiden/Prosjekter/Legemiddelbehandling/Legemiddelgjennomgang
Samling av læringsnettverket i Vestfold

I trygge hender i Vestfold

Spre tiltakspakken fra pilotprosjektet i pasientsikkerhetskampanjen på innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i sykehjem, og stimulere til forbedringssprosjekter i sykehjem i Vestfold.

Om prosjektet

Prosjektleder: Vibeke Bostrøm

Status: Avsluttet

Periode: 2011-2013

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold har vært pilot for innsatsområdet ”Sikker legemiddelbehandling i sykehjem”.

Piloten viste gode resultater og Utviklingssenteret har gjennomført et kvalitetsforbedringsprosjekt hvor målet har vært å spre tiltakene ut til sykehjem i kommunene i Vestfold. Spredningsprosjektet har i nasjonal sammenheng vært en pilot for spredning av dette innsatsområdet i Pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”.

Målet med prosjektet

Målet var å bidra til å optimalisere legemiddelbehandling for langtidsbeboere i sykehjem i Vestfold ved å implementere kampanjens tiltakspakke.

Tiltak

 1. Tverrfaglige legemiddelgjennomganger ved innkomst, halvårs- og årskontroller, og etter sykehusopphold samt der det er behov for ekstra oppfølging
 2. Opprette registreringstype ”legemiddelgjennomgang” i pasientjournal
 3. Pleieplan med observasjoner og rapporter innen 24 timer i henhold til oppfølging av forskrivning
 4. Tverrfaglige undervisnings- og casemøter i avdelingene

Gjennomføring

Utviklingssenteret inviterte alle kommuner til å delta i læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem august 2011. 12 av 14 kommuner har deltatt i prosjektet med til sammen 19 tverrfaglige team.

Prosjektet har benyttet fem læringsnettverkssamlinger og lokal oppfølging med implementeringsteam som hovedtiltak for å bidra til å implementere tiltakspakken. Implementeringsteamet har besøkt sykehjem og bistått med undervisning om kampanjen, innsatsområdet, tiltakspakken, samt veiledet i gjennomføring av legemiddelgjennomganger.

Prosjektet har bestått av to faser:

 • læringsnettverk over ni måneder med støtte av ambulant implementeringsteam
 • to ekstra læringsnettverkssamlinger, samt videre oppfølging av deltakende sykehjem, og understøttelse av deres spredningsplaner i egen kommune

Deltakere og samarbeidspartnere

Andebu, Horten, Holmestrand, Hof, Nøtterøy, Larvik, Sandefjord, Sande, Stokke, Svelvik, Tønsberg og Tjøme. Høgskolen i Vestfold har evaluert prosjektet våren 2013.

Resultater

Ved prosjektavslutning i april 2013, kan sykehjemmene vise til gode resultater når det gjelder måloppnåelse. Resultatene i dette prosjektet kan sammenlignes med resultater oppnådd ved andre sykehjem, som deltok i nasjonalt læringsnettverk og nettverket i Telemark.

Sykehjemmene bekrefter ved avslutning av prosjektet at LMG gjennomføres nå rutinemessig ved deres sykehjem, og enkelte sykehjem har startet med LMG for pasienter på korttidsopphold – noe som også fremkommer og stemmer overens med resultater fra evalueringen.

Sykehjemmene rapporterer selv at den løpende oppfølgingen av pasient/beboer har blitt av høyere kvalitet ved at sykehjemmene aktivt bruker verktøy og metoder i praksis for å kartlegge pasientens behov, samt forebygge og løse legemiddelrelaterte problemer.

Oppsummert har alle deltakende sykehjem oppnådd:

 • LMG er innført som rutine ved innkomst, halvårlig eller årlig for langtidsbeboere (prosessmåling 1). Totalt er det gjennomført 690 LMG i 12 sykehjem. 10 % av LMG er gjort sammen med farmasøyt.
 • Økt kompetanse i bruk av beslutningsstøtteverktøy som prosedyre, sjekkliste, STOPP-kriteriene og/eller NorGep – kriteriene, samt www.interaksjoner.no
 • Kompetanseheving av ansatte som følge av gjennomført legemiddelkvarter, internundervisning, tverrfaglige møter med mer.


Ni suksesskriterier i prosjektet
Deltakende sykehjem har i læringsnettverket og ved sluttrapportering selv fremlagt en rekke mulige suksesskriterier for å lykkes med forbedringsarbeid. I sluttrapporten utdypes særlig ni aktuelle kriterier som ble fremhevet og erfart av deltakende sykehjem og Utviklingssenterets implementeringsteam:

 • Ledelsesforankring og involvering
 • Kompetent teamleder og måleansvarlig
 • Lokal forankring og ansvarliggjøring
 • Ressurser og samarbeid med leger
 • Samarbeide med farmasøyt
 • Delta i læringsnettverk
 • Verktøy og ressurser tilgjengelig
 • Å være en del av en nasjonal satsing
 • Synlig kampanje ute i helsetjenesten

Spredning

Kampanjen implementerer tiltakspakkene etter prinsippet 1 - 20 - alle. Det vil si at tiltakene først testes i pilot, og deretter spres til 20 team ved læringsnettverk. Etter læringsnettverk har ledelsen i sykehus eller kommuner ansvar for å sikre videreføring. Prosjektet i Vestfold følger dette prinsippet. Per 1. april rapporterer sykehjemmene at de har som målsetting at tiltakspakken skal implementeres til alle relevante avdelinger og andre sykehjem i kommunen innen utgangen av 2013. Utviklingssenteret vil videre tilstrebe og understøtte kommunenes spredningsplaner på dette innsatsområdet.

Prosjektet er ment å gi/ha en overføringsverdi til andre Utviklingssentre.

Tips en venn Skriv ut