Forsiden/Prosjekter

Nyeste prosjekter

seniorgrunder bilde_500x375

Seniorgründer: Møteplasser og aktiviteter

Legge til rette for at nye møteplasser og aktiviteter kan vokse frem ved at ressurssterke seniorer med gode ideer får realisert disse.

Hedmark Pågående AnnetF
Best Fruit & Vegetables Pictures

God ernæringspraksis

Interkommunalt ernæringsnettverk skal bidra til å sikre god ernæringspraksis i kommunene gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, kompetansebygging og erfaringsutveksling.

Akershus Pågående AnnetF
Prosedyreprosjektet_600x425

Prosedyreprosjektet: Organisering av ferdighetstrening på praktiske prosedyrer i sykehjem og hjemmetjeneste

Prosjektet skal sikre lik utføring av praktiske prosedyrer blant ansatte ved sykehjem og hjemmetjenesten gjennom å utarbeide en plan for hvordan prosedyretreningen skal kvalitetssikres og gjennomføres etter beste praksis.

Akershus Pågående AnnetF
638754586

En bedre sykeheim – med bruker- og pårørendemedvirkning

Et lite team av sykepleiere og hjelpepleiere ved sykeheimen bruker innspill fra seg selv og et utvalg av brukere og pårørende til å lage bedre tjenester.

Nord-Trøndelag Pågående AnnetF
læringsprogram nett_600x284

Rehabiliteringskompetanse i Troms

Prosjektet benytter det nettbaserte læringsprogrammet «Aktivitet og mestring – et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi» til kompetansebygging innen rehabilitering / habilitering i Troms.

Troms Pågående AnnetF
frie midler_600x215

Læringsnettverk i praktisk prosjektarbeid – Frie midler

Helsepersonell får kunnskap om prosjektorientert arbeid ved at de selv beskriver problemstillinger og gjennomfører prosjekt relatert til egen praksis.

Troms Pågående AnnetF

Digital samhandling

Prøve ut og evaluere digitale kommunikasjonsløsninger som samhandlingsverktøy mellom ansatte på dagaktivitetstilbud og bokollektiv for personer med demens.

Oppland Pågående AnnetF

Fleksibel avlastning for pårørende til personer med demens

Utviklet en modell for Fleksibel avlastning der pårørende kan bestille avlastning via en teknologisk løsning. Frivillige er rekruttert og skolert til å påta seg avlastningsoppdrag.

Oppland Pågående AnnetF
639895050

Helhetlig pårørendearbeid

Vi har satt samarbeid med pårørende på dagsorden i helse og omsorgstjenestene gjennom å implementere kunnskap fra Pårørendeveilederen (2017). Vi har utarbeidet nye prosedyrer i tråd med ny kunnskap om pårørende, og gjennomført kompetansehevende tiltak for ansatte.

Oppland Pågående AnnetF
509055912

Videreutvikling av arbeidslagmodellen til personer med demens i hjemmetjenesten

Organisering i arbeidslag kombineres med en utvidet primærkontaktfunksjon og andre individuelle tiltak for bruker og pårørende.

Hedmark Pågående AnnetF

In For Care

Prosjektet er et internasjonalt prosjekt i nordsjø-regionen.

Aust-Agder Pågående AnnetF

InnArbeid

Prosjektet er et HELSEVEL-prosjekt i samarbeid med USHT Vest-Agder.

Aust-Agder Pågående AnnetF
14helsegrimstadkommune

I4Helse

I4Helse er et innovasjonsprosjekt mellom Grimstad kommune og UiA.

Aust-Agder Pågående AnnetF
trening pixabay

Styrke- og balansegrupper

Større satsing på forebygging og tidlig innsats er ønskede strategier for at brukere av helsetjenester i kommunen skal kunne bo hjemme lenger.

Aust-Agder Pågående AnnetF
To studenter ser på en datamaskin

E-læringskurs om kronisk syke - et prosjekt i lindrende behandling

De fleste som har tjenester fra kommuner har en eller flere kroniske tilstander som de må leve med, kanskje i mange år. E-læringskurs for helsearbeidere i kommunehelsetjenesten har fokus på kronisk syke hjerte- og lungepasienter, men kunnskapen kan lett brukes i arbeid med andre kronisk syke.

Sør-Trøndelag Pågående AnnetF
VA_600x257

Videreføring av Virtuell avdeling (VA) inn i ny storkommune

Sluttrapport for pilotprosjektet «Virtuell avdeling» (VA) viser til flere gode år i eget hjem med høy kvalitet på kommunale hjemmetjenester.

Østfold Pågående ForskningF
traineeprogram_600x279

Traineeprogram for sykepleiere

USHT Østfold skal i samarbeid med vertskommunen Eidsberg, utvikle et program for å tilby nyutdannede sykepleiere i kommunehelsetjenesten faste heltidsstillinger.

Østfold Pågående AnnetF
vtek1

Ledelse av satsning ved anskaffelse og innføring av definerte løsninger innen velferdsteknologi

Kommunene ønsker at innbyggere og ansatte tar i bruk nye løsninger for både å ha en enklere og bedre hverdag. Dette er i tråd med flere nasjonale satsninger.

Østfold Pågående AnnetF
Nettverk av ressurspersoner 1

Fylkesnettverk for ressurspersoner i palliasjon og kreftomsorg

Vi har innledet samarbeid med Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold og har etablert en referansegruppe som består av kreftkoordinatorer/ ledere av lokale nettverk i fylket, fastlege, sykehuslege, sykehusprest, forsker fra Høgskolen i Østfold, seksjonsleder og kreftsykepleier fra Senter for lindrende behandling, Sykehuset Østfold og rådgiver fra Utviklingssenteret. Referansegruppen har hatt ett møte.

Østfold Pågående AnnetF
1_600x260

Vil du bidra til at det beste tilgjengelige forskningsgrunnlaget får nytteverdi i praksis?

Foto: Morten Wanvik.

Vil du gripe stafettpinnen? Vil du være pådriver til utvikling og publisering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer i samarbeid med Høgskole og helseforetak? Dersom vi deler kan vi unngå dobbeltarbeid i helsetjenesten.

Hordaland Pågående AnnetF