Forsiden/Prosjekter/Kompetanseutvikling/Kompetanseplan
Illustrasjonsfoto: Helsefagelev

MULTICARE - Det fleirkulturelle stabsfelleskapet i norske sjukeheimar

MULTICARE skal forske på utvikling av, og arbeid i, dei kommunale helse og omsorgstenestene i Noreg med særskilt fokus på arbeid som ein integrerings- og inkluderingsarena for innvandrarar. Prosjektet er finansiert av Noregs Forskingsråd (NFR) gjennom programmet HELSVEL og er leia av Senter for omsorgsforsking Vest (SofV). USHT Sogn og Fjordane er særskilt inne i arbeidspakke 3: Kunnskap og trening av leiarar for multikulturell stab.

Periode: 2016-2019|    Sogn og Fjordane Pågående ForskningF
509055912

ABCDE, systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten

Et kompetanseprogram som skal trygge de ansatte i å ta riktige avgjørelser i en akutt hendelse ved å nyttiggjøre systematiske observasjoner og strukturert kommunikasjon. Det settes også et ekstra fokus på den skrøpelige gamle pasienten. Målgruppen er sykepleiere og helsefagarbeidere i sykehjem og hjemmetjenester.

Periode: 2015 - |    Rogaland Pågående AnnetF
509055912

Kompetansemodell for ansatte med minoritetsbakgrunn

Gjennom to tidligere prosjekt er det utarbeidet en kompetansemodell for ansatte med minoritetsbakgrunn. Denne skal nå implementeres i Gjøvikregionens fem kommuner.

Periode: 01.09.17 – 31.12.19|    Oppland Pågående AnnetF
Bilde av hjertelungeredning

Ferdighetstrening og simulering

Etablere en læringsarena med bruk av ferdighetstrening og simulering for å ivareta nødvendig kompetanse i systematiske observasjoner, prosedyretrening og HLR.

Periode: Januar 2016 - september 2016|    Akershus Avsluttet AnnetF
Bilde av en blomst

Utprøving og spredning av tiltakspakken: Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling

Det er utviklet en tverrfaglig, diagnoseuavhengig kompetansepakke i grunnleggende lindrende behandling for helse- og omsorgspersonell i kommunene. Kompetansepakken er tilrettelagt for elektronisk løsning på www.kompetansebroen.no. Læringsnettverk og coaching har vært benytte som et virkemiddel i implementeringen.

Periode: Fase 1: 2014-2015 Fase 2: 2015-2016 Fase 3: 2016-2017|    Akershus Pågående AnnetF
Elena Yakoleva 2_400x409

Prosjekt Stimuli - personsentrert omsorg på sykehjem

Læringsnettverk for ansatte på sykehjem hvor personsentrert omsorg, livshistorie, individuell aktivitetsplan og samarbeid med påførende vektlegges.

Periode: Tilbys ved forespørsel|    Troms Avsluttet AnnetF
Abildsø sykehjem

Spydspiss Abildsø

Utvikle en standard for økt kunnskap og handlingskompetanse via en modell for kompetanseoverføring, for å imøtekomme samhandlingsreformens intensjon om å behandle pasienten nærmest mulig eget bosted.

Periode: 2013-2014|    Oslo Avsluttet AnnetF
Illustrasjon. Mennesker i ring

Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg

Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg skal bidra til at helse- og omsorgssektoren i Bærum kommune tar i bruk og utvikler kompetanse i tråd med mål og føringer for tjenester.

Periode: 2011|    Akershus Avsluttet AnnetF
Illustrasjonsfoto: Medisinsk team

Klinisk blikk og handlingskompetanse

Hvordan utvikle klinisk blikk og handlingskompetanse for studenter og ansatte ved bruk av ABCDE etter casemetoden?

Periode: 2012-2013|    Østfold Avsluttet AnnetF
Illustrasjonsfoto. Klokke og stetoskop

På Alerten – samhandling om kompetanse

Økt pasientsikkerhet gjennom kompetanseheving i hvordan gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette gode tiltak, forebygge sykdomsforverring og kommunisere pasientens tilstand på en trygg og sikker måte

 

Periode: 2012-2014|    Østfold Avsluttet AnnetF
Prosjektgruppen innsatsteam-aktiv i eget liv

Innsatsteam - Aktiv i eget liv

Modell for etablering av tverrfaglig kommunalt innsatsteam - Hverdagsrehabilitering

Periode: 2012-2014|    Nord-Trøndelag Avsluttet AnnetF
Dialogkafé

IPLOS som sykepleiefaglig vurderingsverktøy

Identifisere kompetansebehov ved bruk av IPLOS som kartleggingsverktøy
Periode: 2011-2012|    Nord-Trøndelag Avsluttet AnnetF
Sykehjemsbeboere spiser lunsj. Fotograf  Bård Gudim, Helsedirektoratet

Veien til kvalitetsutvikling og god praksis

Kartlegging av kompetansebehov som et strategisk grep for utvikling av målrettede kompetansehevende planer.
Periode: 2009-2011|    Vestfold Avsluttet AnnetF