TID (Tverrfaglig Intervensjonsmodell ved utfordrende atferd ved Demens) er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.

Om kurset

TID er et manualbasert verktøy som personalet i samarbeid med lege anvender for å utrede, tolke og behandle atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens og andre alvorlige psykiske lidelser. Disse symptomene kalles ofte også nevropsykia­triske symptomer. Modellen integrerer miljøterapeutiske og medikamentelle tiltak i en helhetlig tilnærming til pasientene. TID bygger på prinsipper fra kognitiv atferds-terapi og personsentrert omsorg. Modellen har vist god effekt i forskningsstudier; det vil si en evidensbasert modell.

Mål

Lære TID-modellen og å holde TID basiskurs

Kurset gir en grunnleggende innføring i TID-modellen, og hvordan man holder TID-basiskurs for personalet. Målet ved TID-modellen er at personalgruppen skal kunne arbeide selvstendig og tverrfaglig med atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens. Modellen kan nyttes til regelmessig veiledning av personalet ved demens-avdelinger, ved sykehusavdelinger, i hjemmetjenester osv.

Målgruppe

Sykepleiere, leger og annet helsepersonell med høyskole/universitetsutdanning som arbeider i kommune- eller spesialisthelsetjenesten. Kurset er særskilt aktuelt for personell som har undervisning eller fagutvikling som del av sine arbeidsoppgaver. Av erfaring ser vi at det er en fordel at man er minst to personer fra samme institusjon/avdeling for senere å kunne gjennomføre basiskurs sammen, men det er ingen betingelse for deltakelse.

For mer informasjon, gå inn på www.tidmodell.no. Der finner du også lenke til program og påmelding. På Sykehuset Innlandet sin hjemmeside finner man også informasjon om kurset.