Forsiden»Utviklingssentre»Vestfold»Prosjekter Sandefjord

Legemiddelgjennomgang i sykehjem

Fire sykehjemsansatte
Utviklet og testet en prosedyre for strukturert tverrfaglig gjennomgang av langtidspasienters legemidler i sykehjem.
Prosjektet var en av fem piloter i tilknytning til Pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”. Hensikten med pilotprosjektet var å utvikle og teste en prosedyre for tverrfaglig samarbeid og bidra til en sikrere legemiddelbehandling i sykehjem. Målet er å bidra til at alle langtidspasienter i sykehjem får riktig og nødvendig legemiddelbehandling ved å gjøre strukturerte tverrfaglige legemiddelgjennomganger.

Tiltak

Prosjektet gjennomførte følgende tiltak:

  • Utviklet en tverrfaglig prosedyre for strukturerte legemiddelgjennomganger i sykehjem. Prosedyren omfatter pasienter med vedtak om langtidsopphold.
  • Testet ut prosedyren i praksis
  • Målte antall legemiddelgjennomganger
  • Avdekket antall legemiddelrelaterte problemer
  • Iverksatt nødvendige endringer og oppfølging
  • Vurderte kvaliteten på sykepleiedokumentasjon i forbindelse med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av legemiddelgjennomgang. Dette med spesielt fokus på dokumentasjon knyttet til vurdering av virkning og bivirkninger av legemidler.

Samarbeidspartnere

  • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
  • Helsedirektoratetet
  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester ved Nygård Sykehjem

Bakgrunn for prosjektet

Vi kjenner ikke det nøyaktige tallet for hvor mange som blir påført legemiddelrelaterte skader eller dør av feilmedisinering i Norge, men tall fra nye norske studier bekrefter at legemiddelfeil er vanlige. Meldesentralens statistikk for årene 2001–2007 viste at 27 % av meldingene er legemiddelrelaterte hendelser. Feilmedisinering skjer særlig hos eldre og multisyke. For å redusere faren for pasientskader som følge av legemiddelbehandlingen bør sykehjem etablere rutiner for strukturerte tverrfaglige legemiddelgjennomganger(LMG). En strukturert gjennomgang av beboers legemidler skal gjøres i samarbeid med pasienten, dersom pasienten er klar, motivert og ønsker det.

Pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender” har satt fokus på forbedringsområdet, og ”Sikker legemiddelbehandling i sykehjem” har vært en av fem piloter i oppstart av kampanjen. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vestfold med Nygård sykehjem har gjennomført piloten med 30 langtidspasienter.

Spredning

Piloten viste gode resultater. Tiltakspakken, utviklet av Nygård sykehjem, spres gjennom metoden "Læringsnettverk i Vestfold". Det starter opp ett nasjonalt læringsnettverk for Utviklingssentra 26. og 27. mars 2012. Hensikten med å involvere Utviklingssentra i en spredningsplan er å dra veksel på det deres eksisterende nettverk i eget fylke. Utviklingssentra oppfordres til å være delaktig og pådrivere for implementering av tiltakspakken for ”Sikker legemiddelbehandling i sykehjem”. I videreutvikling av ”Sikker legemiddelbehandling i sykehjem” er nettverk mellom Utviklingssentra i Norge viktig. Noe som ivaretas gjennom nasjonal spredning med læringsnettverk.

Verktøy og metoder utviklet av piloten gjøres tilgjengelig gjennom læringsnettverk, og skal være tilgjengelig fra nettsidene til pasientsikkerhetskampanjen.

Finansiering

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester Vestfold

Våre prosjekter:

Pågår

Dyre- og robotassisterte intervensjon som helsefremmende tiltak for eldre med demens - dyrebar omsorg

Undersøke mulige endringer i risikofaktorer tilknyttet fall

Etikkteateret Torbjørn – en metode for etisk kompetanseheving

Teaterstykket Torbjørn skal gi innblikk i og refleksjon rundt pasientens liv, behov for hjelp og etiske problemstillinger knyttet til dette.

Ferdighetssenter

Pilotprosjekt med mål om å etablere et Ferdighetssenter som en øving- og sertifiseringsarena for praktiske prosedyrer

Refleksjonsgrupper relatert til Liverpool Care Pathway

Bistand til etablering av refleksjonsgrupper i kommunehelsetjenesten.

Samhandling mellom fastlege og hjemmesykepleie

Sandefjord kommune styrker samarbeidet mellom fastlegene og hjemmesykepleien.

Avsluttet

Eldre 2010 2011 2012 2013 Alle
Gjensidig hospitering mellom 1. og 2. linjetjenesten 60 deltakere hospiterte i tre dager. Prosjektet ble evaluert med spørreskjema og fokusgruppeintervjuer.
I trygge hender i Vestfold

Spre tiltakspakken fra pilotprosjektet i pasientsikkerhetskampanjen på innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i sykehjem, og stimulere til forbedringssprosjekter i sykehjem i Vestfold.

Implementering av Liverpool Care Pathway i Vestfold

Benytte LCP tiltaksplan til alle døende pasienter i Vestfold. De skal få samme gode lindrende behandling og omsorg i livets siste fase, uavhengig av diagnose, alder og bosted.

Implementering av Pasientrettighetsloven kapittel 4A Implementering: generell opplæring i lovkapittelet, samtykkevurderingen og tillitskapende tiltak.
Intravenøs behandling i sykehjem

Kan et strukturert opplæringsprogram i intravenøs behandling ved infeksjoner i sykehjem føre til bedre pasientforløp og redusert innleggelse i sykehus?

Kompetanseprogram i lindrende omsorg til alvorlig syke Prøve ut og dokumentere effekten av en ny modell for samhandling om kompetanseheving mellom primær -og spesialisthelsetjenesten.
Legemiddelgjennomgang i sykehjem Utviklet og testet en prosedyre for strukturert tverrfaglig gjennomgang av langtidspasienters legemidler i sykehjem.
Liverpool Care Pathway – implementering i Vestfold

Prosjektet skal sikre implementering og videreføring av metoden Liverpool Care Pathway i enkelte kommuner i Vestfold.

Musikk i omsorg

Bruk av sang og musikk som en del av et aktivt omsorgsarbeid ved dagaktivitetstilbud og institusjon – kompetanseheving og praktiske tiltak

Pilotprosjekt "Best hjemme" - en modell for innføring av hjemmerehabilitering

Utvikle tjenester for å kunne tilby hjemmerehabilitering til brukere som har mulighet til det.

Regionalt samarbeid om forebygging av fall

Et regionalt samarbeid og læringsnettverk der tiltakspakken "Forebygging av fall i institusjon" tas i bruk og det er utformes tiltakspakke for hjemmetjenesten.

Tiltak for å styrke ernæringsstatus hos eldre på institusjon og hjemmeboende Innføring av nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.
Veien til god kunnskapshåndtering Innføring av kunnskapsbasert praksis og fagnettverk som metode for økt samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Veien til kvalitetsutvikling og god praksis Kartlegging av kompetansebehov som et strategisk grep for utvikling av målrettede kompetansehevende planer.