Forsiden/Prosjekter/Elever, lærlinger, studenter/Modeller for praksis

Modeller for praksis

545453902

Erfaringer med ØHD, og ØHD som læringsarena

Prosjektet sikter mot å utvikle nye relevante praksisplasser for medisin og sykepleiestudenter og å utvikle, implementere og evaluere tverrfaglig praksis ved ØHD. Prosjektet vil kartlegge erfaringer med interkommunale ØHD avdelinger.

Periode: Vår 2018 – Høst 2019|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF
Mange hender oppå hverandre

Prosjekt tverrprofesjonelle veilederteam

Prosjekt ”Tverrprofesjonelle veilederteam og kvalitet i praktiske studier i sykehjem i forbindelse med utdanning av helsepersonell” har til hensikt å styrke kompetansen hos veiledere og styrke elevers, lærlingers og studenters tverrprofesjonelle samhandlingskompetanse i praktiske studier.

Periode: 1. august 2016 til 1. august 2017|    Sør-Trøndelag Avsluttet ForskningF
Bilde av studenter

Sykehjemmet som læringsarena – mangfold og muligheter

Stadig flere helsefaglige studieretninger etterspør praksislæring i sykehjem. «Sykehjemmet som læringsarena» beskriver modeller for praksislæring som er prøvd ut og videreutviklet for elever, lærlinger og studenter i sykehjem.

Periode: 2015 - 2016|    Troms Avsluttet AnnetF
BIlde av  et skilt som viser veien

Veiledningsgrupper for 1.årssykepleiestudenter

Å styrke kompetansen som veileder for praksisveilederne.

Periode: 2013 - 2015|    Hordaland Avsluttet AnnetF
En ung mann med skolesekk

Ungdommar - ein ressurs i eldreomsorga

Førde Helsetun og utviklingssenteret tek imot mange elevar frå ungdomsskulane i faget utdanningsval. Det vert laga program for elevane med  fokus på aktivitetar og samvær med bebuarane. Elevane får ei innføring i korleis det er å arbeide i eldreomsorga, og vert kopla opp mot tilgjengelege ressursar og det vert laga planar i tråd med kva aktivitetar som skjer på sjukeheimen og i nærmiljøet i det aktuelle tidsrommet.

Periode: Kontinuerlig utviklingsarbeid|    Sogn og Fjordane Avsluttet AnnetF
Illustrasjonsfoto: Helsefagelev

Utvikle modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag

Prosjektet har rettet fokus på kvalitet i oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag.

Periode: 2014-2015|    Oppland Avsluttet AnnetF
Vinter ved sykehjemmet

Nye praksisplasser innen psykisk helse

Samarbeid mellom sykehjem og høgskoler i Oslo for å finne gode praksisplasser innen psykisk helse til bachelorstudenter i sykepleie.

Periode: 2013-2015|    Oslo Avsluttet AnnetF
Illustrasjonsfoto. Kvinnelig sykepleiestudent

Kvalitetssikring av praksisstudier i sykehjem

Læringen finner sted i et samspill mellom skole og sykehjem. Hvordan kan kunnskapsoverføringen skje på beste måte?

Periode: 2011-2014|    Oslo Avsluttet AnnetF
Illustrasjonsfoto: Kvinnelig student

Tverrfaglig praksis for studenter innen sjukepleie, vernepleie og ergoterapi

Tverrprofesjonell samarbeidslæring for sykepleie-, ergoterapi- og vernepleierutdanningene ved Høgskolene i Lillehammer, Gjøvik og Hedmark

Periode: 2013-2016|    Oppland Avsluttet AnnetF
Illustrasjonsfoto: Sykepleier hjelper eldre kvinne

Tverrfaglig veilederteam i sykehjem

Utvikle en modell som skal styrke veilederes kompetanse

Periode: 2013-2016|    Sør-Trøndelag Avsluttet AnnetF
Illustrasjonsfoto. Studenter

Samhandlingspraksis

Ved å gi tredjeårsstudenter innsikt i samhandling og samarbeid i helsevesenet skal prosjektet bidra til å gi sykepleiere økt kunnskap om samarbeid mellom helsenivåene.

Periode: 2010-2012|    Akershus Avsluttet AnnetF
Studenter og ansatte samarbeider

Samhandling gir økt kvalitet

Utvikle samhandlingsmodeller som involverer brukere, ansatte og studenter, med vekt på å øke kvaliteten på tjenestene

Periode: 2011-2012|    Østfold Avsluttet AnnetF
Student i praksis foran PC

Praksiskunnskap gjennom refleksive prosesser

Samarbeid kan ikke læres gjennom teori alene - det forutsetter erfaringslæring

Periode: 2010-2011|    Østfold Avsluttet AnnetF
Et menneske høyt oppe i trærne

Aktivitetsbasert avlastning

Praksisopplegg der vernepleiestudenter reiser på tur med ungdommer med lettere psykisk utviklingshemming.

Periode: 2011-2013|    Hordaland Avsluttet AnnetF
Studenter i prosjektet

Sykepleiestudenten som ressurs i implementering av PPS som verktøy

Implementere bruk av PPS og øke samarbeidet mellom høgskole og praksisfeltet.

Periode: 2011-2013|    Møre og Romsdal Avsluttet AnnetF
Ansatte i hjemmetjenesten sitter rundt bordet og diskuterer

Utvikle praksisarenaen for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten

Gjøre forskning om sykepleiestudentenes opplevelse av praksis på sykehjem kjent blant praksisveilederne i hjemmetjenesten.

Periode: 2011-2012|    Troms Avsluttet AnnetF
Åtte elever sitter rundt bordet

"Bli med" - satsning på utdanning av helsefagarbeidere

Gjøre programfagene og fellesfagene i utdanningen mer yrkesrettet slik at flere fullfører utdanningen innen helsefag.

Periode: 2011-2012|    Oslo Avsluttet AnnetF
Levende lys og en orkideblomst

Kjent kunnskap satt i system – kan det gi demenssyke pasienter gylne øyeblikk?

Øke kunnskap og interesse for sanseintegrasjon som metode innen demensomsorgen.

Periode: 2010-2011|    Telemark Avsluttet AnnetF
Elever i praksis på Glemmen sykehjem

Gode praksisplasser for elever på videregående skolenivå

Utarbeide modell(er) for faget "Praksis til fordypning" til bruk for sykehjemmenes ansatte.

Periode: 2009-2011|    Østfold Avsluttet AnnetF
To studenter fra USA på sykkel

Recreational therapy – amerikanske studenter i sykehjemspraksis

Terapeutiske aktiviteter som terapisykkel, hageterapi, sensorisk stimuli, dyreterapi og mosjon som terapi.

Periode: 2011|    Rogaland Avsluttet AnnetF
To kvinnelige studenter diskuterer

Utøvere av faglig forsvarlige tjenester

Studenter i praksis i hjemmesykepleien med fokus på refleksjon av eget arbeid og rammene man jobber innenfor.
Periode: 2010-2012|    Hordaland Avsluttet AnnetF
Tre ungdommer

Kommunehelsetenesta som læringsarena

Målet er å fremje læring, legge til rette for kunnskaps- og kvalitetsutvikling, og å rekruttere helsefagutdanna til kommunehelsetenesta.
Periode: 2010-2011|    Sogn og Fjordane Avsluttet AnnetF
to studenter på sykehjem

Sykehjem som læringsarena: Velkomstmappe

Velkomstmappe skal brukes for å utvikle sykehjemmet som læringsarena for sykepleiestudenter, elever og lærlinger.

Periode: 2009-2012|    Nordland Avsluttet AnnetF
Sykepleiere i gruppeveiledning

Studenttett praksisveiledning i hjemmesykepleien

Gruppeveiledning av sykepleierstudenter. Tre sykepleiere har felles veiledningsansvar for tre sykepleierstudenter.
Periode: 2010|    Møre og Romsdal Avsluttet AnnetF
To studenter på sykehjem

Urinkontinensproblematikk på sykehjem

Prosjektets mål er å trene opp sykepleiestudentenes kliniske blikk og praktiske ferdigheter.
Periode: 2008 - 2009|    Sør-Trøndelag Avsluttet ForskningF
To studenter på sykehjem

Utvikler praksismodell for tredjeårs sykepleierstudenter

Studentene trenger å prøve ut ferdigheter, holdninger og kunnskaper de vil møte i praksisen. Samtidig er det viktig å bidra til å utvikle gode praksisplasser for studenter.

Periode: 2010 -2014|    Sør-Trøndelag Avsluttet AnnetF
Studenter på Abildsø sykehjem

Studenter i sykehjemspraksis: Velkomstmappe

Gjennom systematisk evaluering av praksis og i samarbeid mellom sykehjemmet og høgskolen har vi utviklet en velkomstperm som brukes når vi tar imot sykepleiestudenter.

Periode: 2007-2008|    Oslo Avsluttet AnnetF
Studenter foran pc

Bruk av web-baserte synkrone medier i veiledning, undervisning og møtevirksomhet

Hovudmålet er å sjå om synkrone medier kan effektivisere og betre kvaliteten på rettleiinga i sjukeplearutdanninga si praksisperiode, og om dette hemmar eller fremjer samhandling mellom dei involverte aktørane

Periode: 2011-2012|    Oppland Avsluttet AnnetF
Studenter diskuterer

Samordnet praksis med kvalitet

Samarbeidsprosjekt mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt for å bedre kvaliteten på utdanningstilbudet for studenter. Studentmedvirkning, bruk av kompetanse fra universitetet og kommunens egen veilederkompetanse gav muligheter for å utvikle praksisfeltet som en god læringsarena.
Periode: 2008|    Aust-Agder Avsluttet AnnetF