Forsiden/Utviklingssentre/Møre og Romsdal

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal

USHT Møre og Romsdal.png

Besøksadresse: Ålesund rådhus, Keiser Wilhelmsgt 11, 6003 Ålesund  
Blogg: https://ogbedreskalvibli.com  
Facebook: https://www.facebook.com/utviklingssentermoreogromsdal/  
Kontaktperson USHT:  Brit Steinnes Krøvel, brit.krovel@alesund.kommune.no   
Kontaktperson vertskommune:   Anne Mette Liavaag anne.mette.liavaag@alesund.kommune.no  
Besøksadresse, avd, Kristiansund:      Helseinnovasjonssenteret, Kongens plass 5, 6506 Kristiansund  


Ålesund kommune er tildelt status som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal. USHT Møre og Romsdal har filialsamarbeid med Kristiansund kommune. I løpet av 2018 vil senteret også ha en medarbeider i Molde kommune.

Nasjonale satsingsområder for 2018 er

 • Demensplan 2020
 • Innovasjon og velferdsteknologi,
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

I tillegg har USHT aktiviteter knyttet til palliativ omsorg, omsorg til den multisyke pasient, kontinuerlig kvalitetsforbedring, utvikling av praksisplasser for studenter og simulering som metode for læring i kommunehelsetjenesten. Vi har i flere år arrangert ulike læringsnettverk med ulik tema.

Ansatte

USHT i Møre og Romsdal har 5 ansatte.

 • Brit Steinnes Krøvel, leder brit.krovel@alesund.kommune.no
  Sykepleier med Master i samfunnsplanlegging og ledelse, videreutdanning i tverrfaglig rehabilitering, prosjektledelse, tjenestedesign. Erfaring fra hjemmetjeneste, rehabiliteringsavdeling, erfaring med drift av læringsnettverk , utprøving velferdsteknologi, tjenestedesign  og prosjektledelse. 
 • Lillian Karlsen, Fagansvarlig avdeling Kristiansund. Tilknyttet Helseinnovasjonssenteret lillian.karlsen@kristiansund.kommune.no 
  Sykepleier med Master i Helse-og Sosialfag. Velferdsteknologi- og tjenestedesignstudie. Erfaring fra kommunal pleie- og omsorgstjenester og har de siste årene før hun ble ansatt i USHT vært kreftkoordinator i Kristiansund kommune. Har ledet flere fagutviklingsprosjekt og  arbeid knyttet til kontinuerlig kvalitetsutvikling 
 • Torill Aarskog Skorpen, rådgiver torill.skorpen@alesund.kommune.no  
  Sykepleier med Master i avansert klinisk sykepleie. Velferdsteknologi- og tjenestedesignstudie. Pasientforløp. Kunnskapsbasert praksis (KBP) i sykehjem -prosjektleder. ProAct instruktør (ABCDE, NEWS, ISBAR). Erfaring fra sykehus, hjemmetjeneste, etterbehandlingsavdeling, sykehjem og ØHD.
 • Mads Solberg, førsteamanuensis ved NTNU i Ålesund, mads.solberg@ntnu.no
  PhD frå Universitetet i Bergen. Mads har delt stilling mellom USHT og NTNU (30%USHT og 70% NTNU). Arbeider i skjæringspunktet mellom helsevitenskap, antropologi, og kognitiv vitenskap. Nysgjerrig på hvordan:
  - teknologi former menneskelig atferd, samfunnet og våre interaksjoner.
  - innsikt fra atferdsvitenskapene kan brukes for å utvikle simulerte testmiljøer som pedagogisk metode.
  - man kan samarbeide konstruktivt på tvers av faggrenser og organisasjoner for å løse vanskelige problemer. 
 • Bjørg Rønning, rådgiver, bjorg.ronning@molde.kommune.no. Tilknyttet Plan og utviklingsavdelingen, seksjon pleie og omsorg i Molde. Vernepleier med Master i sosialt arbeid. Fokusområde boligsosialt arbeid. Videreutdanning i praktisk pedagogisk utdanning, Ledelse i helse- og sosialtjenesten, veiledningsmetodikk. Erfaring fra arbeid i kommuner, herunder tjenester for funksjonshemmede, hjemmetjeneste, sykehjem og sosialtjeneste. Erfaring fra voksenhabilitering, prosjektarbeid, prosjektledelse, ledelse, veiledning og undervisning.

Nettverk og fagarrangement første halvår 2018

11. januar

Kickoff palliativ plan for sunnmøre nord og sør

15. januar

Kickoff palliativ plan for romsdalen og nordmøre

17-18 januar

2.Samling læringsnettverk pasientforløp

19. januar

Fagdag «Samarbeid og støtte til pårørende»

23 januar

Fagdag nordre Sunnmøre « Hva er nøkkelen til mestring?»

30.januar

Kompetanseløftet og innovasjon, samling fylkesmannen og kommuner

1. februar

2. samling i Velferdsteknologiens ABC kommunene på Nordmøre, kristiansund

5. februar

2. samling i Velferdsteknologiens ABC kommunene i Romsdalen, Molde

7-8 februar

Workshop ressursgruppe «pasientforløp multisyke pasient», Vestens

15.februar

2. samling i Velferdsteknologiens ABC kommunene Sunnmøre Nord, Ålesund

1.mars

2. samlilng i Velferdsteknologiens ABC kommunene på Sunnmøre Sør, Ulsteinvik

7-8 mars

Demenskonferansen, Molde

13.mars

Veiledningsmøte pasientflyt, kommunene på Nordmøre og Romsdal

15. mars

Veiledningsmøte pasientflyt, kommunene på Sunnmøre Sør og Nord Romsdal

19.mars

Fylkesdekkende fagdag Velferdsteknologi i Rauma kommune

17.april

Samling i digitaliseringsgr.(e-melding)og KomUt Sunnmøre Nord og Sør, Ålesund

18.april

Samling i digitaliseringsgr.(e-melding)og KomUt Nordmøre og Romsdal Kristiansund

24. april

3. samling i Velferdsteknologiens ABC kommunene Nordmøre, Kristiansund

9.mai

3. samling i Velferdsteknologiens ABC kommunene Romsdalen, Molde

4-5 juni

3.Samling læringsnettverk pasientforløp, Kristiansund

7 juni

3. samling i Velferdsteknologiens ABC kommunene på Søre Sunnmøre

12.juni

3. samling i Velferdsteknologiens ABC kommunene på Nordre Sunnmøre

21-22 juni

Fjordkonferansen, forskningskonferanse med tema Velferdsteknologi, Ålesund

Noen samarbeidspartnere

SOF Midt-Norge, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Helseinnovasjonssenteret, ALV Møre og Romsdal, NTNU, høgskolen i Molde, høgskolen i Volda, Høgskolesenteret i Kristiansund, KS, Helse Møre og Romsdal 4 sykehus, NMK (Norsk maritim kompetansesenter ) ÅKP, KomUT, prosjektledere for prosjekt innen nasjonale programmet Velferdsteknologi,  NAKU, NFU.

Vi har ellers et bredt samarbeid med ulike aktører både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, universitet, høyskoler, frivillige- og brukerorganisasjoner, andre virksomheter og næringsliv.