Forsiden/Utviklingssentre/Møre og Romsdal

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Møre og Romsdal

Bilde USTH Møre og Romsdal_750x468.png

Besøksadresse: Ålesund rådhus, Keiser Wilhelmsgt 11, 6003 Ålesund  
Blogg: https://ogbedreskalvibli.com  
Facebook: https://www.facebook.com/utviklingssentermoreogromsdal/  
Kontaktperson USHT:  Brit Steinnes Krøvel, brit.krovel@alesund.kommune.no   
Kontaktperson vertskommune:   Anne Mette Liavaag anne.mette.liavaag@alesund.kommune.no  
Besøksadresse, avd, Kristiansund:      Helseinnovasjonssenteret, Kongens plass 5, 6506 Kristiansund  


Ålesund kommune er tildelt status som vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal. USHT Møre og Romsdal har filialsamarbeid med Kristiansund kommune. I løpet av 2018 vil senteret også ha en medarbeider i Molde kommune.

Nasjonale satsingsområder for 2018 er

 • Demensplan 2020
 • Innovasjon og velferdsteknologi,
 • Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, herunder oppfølging av pasientsikkerhetsprogrammet
 • Kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming

I tillegg har USHT aktiviteter knyttet til palliativ omsorg, omsorg til den multisyke pasient, kontinuerlig kvalitetsforbedring, utvikling av praksisplasser for studenter og simulering som metode for læring i kommunehelsetjenesten. Vi har i flere år arrangert ulike læringsnettverk med ulik tema.

Ansatte

USHT i Møre og Romsdal har 4 (snart 5) ansatte.

 • Brit Steinnes Krøvel, leder brit.krovel@alesund.kommune.no
  Sykepleier med Master i samfunnsplanlegging og ledelse, videreutdanning i tverrfaglig rehabilitering, prosjektledelse, tjenestedesign. Erfaring fra hjemmetjeneste, rehabiliteringsavdeling, erfaring med drift av læringsnettverk , utprøving velferdsteknologi, tjenestedesign  og prosjektledelse. 
 • Lillian Karlsen, Fagansvarlig avdeling Kristiansund. Tilknyttet Helseinnovasjonssenteret lillian.karlsen@kristiansund.kommune.no 
  Sykepleier med Master i Helse-og Sosialfag. Velferdsteknologi- og tjenestedesignstudie. Erfaring fra kommunal pleie- og omsorgstjenester og har de siste årene før hun ble ansatt i USHT vært kreftkoordinator i Kristiansund kommune. Har ledet flere fagutviklingsprosjekt og  arbeid knyttet til kontinuerlig kvalitetsutvikling 
 • Torill Aarskog Skorpen, rådgiver torill.skorpen@alesund.kommune.no  
  Sykepleier med Master i avansert klinisk sykepleie. Velferdsteknologi- og tjenestedesignstudie. Pasientforløp. Kunnskapsbasert praksis (KBP) i sykehjem -prosjektleder. ProAct instruktør (ABCDE, NEWS, ISBAR). Erfaring fra sykehus, hjemmetjeneste, etterbehandlingsavdeling, sykehjem og ØHD.
 • Mads Solberg, førsteamanuensis ved NTNU i Ålesund, mads.solberg@ntnu.no
  PhD frå Universitetet i Bergen. Mads har delt stilling mellom USHT og NTNU (30%USHT og 70% NTNU). Arbeider i skjæringspunktet mellom helsevitenskap, antropologi, og kognitiv vitenskap. Nysgjerrig på hvordan:
  - teknologi former menneskelig atferd, samfunnet og våre interaksjoner.
  - innsikt fra atferdsvitenskapene kan brukes for å utvikle simulerte testmiljøer som pedagogisk metode.
  - man kan samarbeide konstruktivt på tvers av faggrenser og organisasjoner for å løse vanskelige problemer. 

Nettverk og fagarrangement første halvår 2018

11. januar

Kickoff palliativ plan for sunnmøre nord og sør

15. januar

Kickoff palliativ plan for romsdalen og nordmøre

17-18 januar

2.Samling læringsnettverk pasientforløp

19. januar

Fagdag «Samarbeid og støtte til pårørende»

23 januar

Fagdag nordre Sunnmøre « Hva er nøkkelen til mestring?»

30.januar

Kompetanseløftet og innovasjon, samling fylkesmannen og kommuner

1. februar

2. samling i Velferdsteknologiens ABC kommunene på Nordmøre, kristiansund

5. februar

2. samling i Velferdsteknologiens ABC kommunene i Romsdalen, Molde

7-8 februar

Workshop ressursgruppe «pasientforløp multisyke pasient», Vestens

15.februar

2. samling i Velferdsteknologiens ABC kommunene Sunnmøre Nord, Ålesund

1.mars

2. samlilng i Velferdsteknologiens ABC kommunene på Sunnmøre Sør, Ulsteinvik

7-8 mars

Demenskonferansen, Molde

13.mars

Veiledningsmøte pasientflyt, kommunene på Nordmøre og Romsdal

15. mars

Veiledningsmøte pasientflyt, kommunene på Sunnmøre Sør og Nord Romsdal

19.mars

Fylkesdekkende fagdag Velferdsteknologi i Rauma kommune

17.april

Samling i digitaliseringsgr.(e-melding)og KomUt Sunnmøre Nord og Sør, Ålesund

18.april

Samling i digitaliseringsgr.(e-melding)og KomUt Nordmøre og Romsdal Kristiansund

24. april

3. samling i Velferdsteknologiens ABC kommunene Nordmøre, Kristiansund

9.mai

3. samling i Velferdsteknologiens ABC kommunene Romsdalen, Molde

4-5 juni

3.Samling læringsnettverk pasientforløp, Kristiansund

7 juni

3. samling i Velferdsteknologiens ABC kommunene på Søre Sunnmøre

12.juni

3. samling i Velferdsteknologiens ABC kommunene på Nordre Sunnmøre

21-22 juni

Fjordkonferansen, forskningskonferanse med tema Velferdsteknologi, Ålesund

Noen samarbeidspartnere

SOF Midt-Norge, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Helseinnovasjonssenteret, ALV Møre og Romsdal, NTNU, høgskolen i Molde, høgskolen i Volda, Høgskolesenteret i Kristiansund, KS, Helse Møre og Romsdal 4 sykehus, NMK (Norsk maritim kompetansesenter ) ÅKP, KomUT, prosjektledere for prosjekt innen nasjonale programmet Velferdsteknologi,  NAKU, NFU.

Vi har ellers et bredt samarbeid med ulike aktører både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, universitet, høyskoler, frivillige- og brukerorganisasjoner, andre virksomheter og næringsliv.