Forsiden/Utviklingssentre/Nordland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland

Ansatte_Nordland; med byline

Fra venstre: Enhetsleder USHT Nordland Tone Krüger, Avdelingsleder USHT Nordland i Vefsn Eva-Alice Slettevoll, Fagutviklingssykepleier Ragnhild Holdahl Rasmussen, FoU-leder Solrun Holm, Avdelingsleder USHT Nordland i Vestvågøy Marion Knutsen, Mildrid Hendbukt-Søbstad, Fagutviklingssykepleiere Ann-Kristin Brimi og Lone Skjerpeng. Foto: Tommy Andreassen.

Besøksadresse: USHT Nordland, Storgata 105, 8370 Leknes
Postadresse: Vestvågøy kommune, USHT Nordland, pb. 203, 8376 Leknes
Hjemmeside: USHT Nordland
Facebook: Følg oss på Facebook!
Instagram: #ushtnordland
Kontaktperson: Tone Krüger, Tone.Kruger@vestvagoy.kommune.no 
Mailadresse: utviklingssenter@vestvagoy.kommune.no


Vestvågøy kommune har vært vertskommune for USH Nordland siden 2009. Kommunen ble 1. januar 2017 tildelt status som vertskommune for USHT Nordland, og fikk godkjent Vefsn kommune som satellitt sommeren 2017.

Nordland fylke er særegent med sin utstrakte kystlinje og spredte befolkningsgrunnlag. Vestvågøy er Lofotens største kommune, og er geografisk plassert midt i Lofoten. I samarbeid med Vefsn kommune skal vi sørge for at alle kommunene får nærhet til utviklingssenteret i Nordland.

USHT Nordland vil også ha som mål å samarbeide med USHT for den samiske befolkningen.

Vestvågøy vil ha oppfølgingen med kommunene i regionene Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Salten, og Vefsn vil ha oppfølging for kommunene på Helgeland.

Vestvågøy er også vertskommune for Nordlandssykehuset Lofoten, og har i den forbindelse opprettet Forbedringsnettverk Lofoten, som styrker samarbeid knyttet til samhandling mellom kommunen lokalt og helseforetak Nord og spesielt Nordlandssykehuset. Målet er å opprette tilsvarende forbedringsnettverk i alle regionene i Nordland.

USHT Nordland er samlokalisert med Nord Universitet campus Lofoten, og Vestvågøy kommunes Fagutviklingsavdeling. Fagutviklingsavdelingen jobber tett opp mot USHT Nordland, og består blant annet av FoU-leder og fem dedikerte fagutviklingssykepleiere innen områdene slag/ rehabilitering, demens, diabetes, kreftomsorg/ lindring og psykiatri. USHT Nordlands tilbud skal være både praksisnære og sentrert rundt brukere, pasienter og pårørende.

Viktige satsningsområder for USHT Nordland:

Innovasjon: USHT Nordland vil være en ressurs i utviklings- og innovasjonsarbeid i tjenestene med formål å skape nye løsninger, enten gjennom å skape noe nytt eller gjennom å videreutvikle kjent kunnskap. 
Kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet: USHT Nordland er pådriver for kunnskapsbasert praksis. Vi har kompetanse innen forbedringsmetodikk, og vil arbeide med å operasjonalisere pasientsikkerhets-programmets satsninger på kvalitets- og forbedringsarbeid..
Kompetansehevende tiltak: USHT Nordland vil bidra til å sikre kvalitet i helse- og omsorgstjenestene gjennom kunnskapsspredning ut fra nasjonale satsningsområder.
 
Vi inkluderer brukere og pårørende i vårt arbeid.
 

Informasjon om ansatte:

Tone Krüger, Enhetsleder USHT Nordland: Sykepleier, pedagogisk veiledning, master i praktisk kunnskap
Eva-Alice Slettevoll, Avdelingsleder Vefsn: Sykepleier, master i klinisk sykepleie
Marion Knutsen, Avdelingsleder Vestvågøy: Sykepleier, bachelor i innovasjon, markedsføring og ledelse
Trude Hartviksen, Prosjektleder avdeling Vestvågøy: Ergoterapeut, master i rehabilitering, universitetslektor og stipendiat i helsefag. Leder for Forbedringsnettverket i Lofoten.
Solrun Holm, FoU-leder Fagutviklingsavdelingen i Vestvågøy kommune: Sykepleier, MSc, PhD
Ragnhild Holdahl Rasmussen, fagutviklingssykepleier i Diabetes. 
Lone Skjerpeng, fagutviklingssykepleier i Kreft og lindrende behandling. 
Ann-Kristin Brimi, fagutviklingssykepleier i Slag og rehabilitering. Kontaktperson for kommunene i Nordland knyttet til målinger i Extranet. E-post: Brimi@vestvagoy.kommune.no 
 

Nettverk og fagarrangementer 2018:

  • Forbedringsnettverk Lofoten
  • Gode pasientforløp, nordre Nordland i regi av KS Nord
  • ABC opplæring: Oppstarts- og fagseminarer
  • Lindrende behandling: Utrulling og testing av digital opplæringspakke for helsefagarbeidere
  • Høstkonferansen: En konferanse for ledere/mellomledere i helse- og omsorgstjenesten, i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland 
     

Samarbeidspartnere

USHT Nordland samarbeider med Senter for omsorgsforskning NORD i Tromsø og Fylkesmannen i Nordland. Vi samarbeider med Regionale kurs og kompetansesentre i Nordland (RKK) og ulike aktører både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, NORD universitet, Nordlandsforskning, frivillige- og brukerorganisasjoner samt andre virksomheter.