Forsiden/Prosjekter/Demens/Pårørende til demente

Pårørende til demente

Digital samhandling

Prøve ut og evaluere digitale kommunikasjonsløsninger som samhandlingsverktøy mellom ansatte på dagaktivitetstilbud og bokollektiv for personer med demens.

Oppland Pågående AnnetF

Fleksibel avlastning for pårørende til personer med demens

Utviklet en modell for Fleksibel avlastning der pårørende kan bestille avlastning via en teknologisk løsning. Frivillige er rekruttert og skolert til å påta seg avlastningsoppdrag.

Oppland Pågående AnnetF
509055912

Videreutvikling av arbeidslagmodellen til personer med demens i hjemmetjenesten

Organisering i arbeidslag kombineres med en utvidet primærkontaktfunksjon og andre individuelle tiltak for bruker og pårørende.

Hedmark Pågående AnnetF
Bilde fra konferansen

Demensdagene i Tromsø - god informasjon fremmer åpenhet

Demensdagene i Tromsø er et årlig arrangement der hensikten er å spre informasjon og øke forståelsen for demens.

Troms Pågående AnnetF
To pårørerende sitter sammen

Underveis - et helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Ønsker å utvikle et helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver der vi følger pårørende tett gjennom sykdomsforløpet, og tilpasser oppfølging og bistand til deres behov.

Sør-Trøndelag Pågående AnnetF
Sykehjem

Verdighet for personer med demens i institusjon og deres pårørende

Sette fokus på pasienters og pårørendes behov for ivaretakelse av verdighet etter innleggelse i institusjon, med særlig vekt på pasienter med frontotemporallappsdemens.

Oslo Avsluttet ForskningF
Illustrasjonsfoto. Datter og mor.

Involvering av pårørende i sykehjem

Styrke brukermedvirkning og personorientert omsorg i samarbeid med pårørende

Oslo Pågående AnnetF
Illustrasjonsfoto: Eldre kvinne med sitt barnebarn

Å leve godt i eget hjem med demens

Drammen kommune har prøvd ut en ny måte å organisere tjenesten på til hjemmeboende personer med demens

Buskerud Avsluttet ForskningF
Videokonferanse

Over hav og fjell

Kan bruk av videokonferanse oppveie noe av den geografiske avstanden mellom pasient og pårørende?
Troms Avsluttet AnnetF
Demensdagene i Tromsø 2012

Demensdagene i Tromsø 2012

Demensdagene i Tromsø er et årlig arrangement der fagmiljø og humanitære/frivillige organisasjoner samarbeider om å spre informasjon og kunnskap om demenssykdom som et lavterskeltilbud til
innbyggere i Tromsø
Troms Avsluttet AnnetF