Forsiden/Utviklingssentre/Akershus/Prosjekter Akershus

Pågår

Kompetanse i kommunehelsetjenesten - hvordan sikre en struktur for overføring og implementering av kompetanse fra spesialisthelsetjenesten

Dette forprosjektet skal lede frem til utarbeidelsen av en søknad om et hovedprosjekt i HelseVEL programmet med fokus på kompetanse i kommunehelsetjenesten. Prosjektet skal utvikle et løsningsforslag gjennom en innovativ tilnærming til kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten med fokus på de kravene som ligger i den nye kommunerollen som følge av samhandlingsreformen.

Kompetanseutvikling i kommunene: Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Utvikling og utprøving av tverrfaglige kompetansehevende tiltak for å bidra til en kunnskapsbasert praksis innenfor helsepedagogikk, empowerment, brukermedvirkning, samvalg og kartlegging av rehabiliteringspotensiale

Observasjonskompetanse og handlingsberedskap i kommunehelsetjenesten

USHT gjennomfører et interkommunalt prosjekt for å styrke observasjonskompetansen og bidra til varige kompetansestrukturer som ivaretar pasientsikkerheten i kommunehelsetjenesten. Det lisensbelagte opplæringskonseptet «proACT» er tilpasset konteksten i kommunen og det er laget en struktur for en «train-the-trainer» modell som videreutvikles

Digital, interaktiv opplæring i kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere i kommunehelsesektoren

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom skole og praksis, med formålet å utvikle et mer praksisnært kurs i KBP for praksisveiledere. En innføring i kunnskapsbasert praksis vil både kunne gi et blikk på kontinuerlig utviklingsarbeid i helsefaglig praksis samt en introduksjon til grunnleggende elementer innen forskning. E-læringskurset vil kunne være en ressurs for både praksisveiledere og studenter hver for seg og sammen.

Behovsidentifisert forskning for sykehjemsbeboere med demenssykdommer

PhD-prosjektet skal tilpasse og teste ut en modell for behovsidentifisert forskning og bruke dette til å identifisere og prioritere ubesvarte forskningsspørsmål knyttet til beboere med demens på sykehjem.

God ernæringspraksis

Interkommunalt ernæringsnettverk skal bidra til å sikre god ernæringspraksis i kommunene gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, kompetansebygging og erfaringsutveksling.

Prosedyreprosjektet: Organisering av ferdighetstrening på praktiske prosedyrer i sykehjem og hjemmetjeneste

Prosjektet skal sikre lik utføring av praktiske prosedyrer blant ansatte ved sykehjem og hjemmetjenesten gjennom å utarbeide en plan for hvordan prosedyretreningen skal kvalitetssikres og gjennomføres etter beste praksis.

Observasjonskompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester

Studere erfaringer ved implentering og bruk av strukturerte verktøy.

Mobilt talegjenkjenningsverktøy for pasientdokumentasjon

Øke kvaliteten og effektivisere eldreomsorgen ved bruk av talegjenkjenningsverktøy for pasientdokumentasjon.

Utprøving og spredning av tiltakspakken: Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling

Det er utviklet en tverrfaglig, diagnoseuavhengig kompetansepakke i grunnleggende lindrende behandling for helse- og omsorgspersonell i kommunene. Kompetansepakken er tilrettelagt for elektronisk løsning på www.kompetansebroen.no. Læringsnettverk og coaching har vært benytte som et virkemiddel i implementeringen.

Avsluttet

Kombinert stilling som virkemiddel i tverrprofesjonell samarbeidslæring for god ernæringspraksis i sykehjem – et pilotprosjekt med studenter i praksisstudier fra samfunnsernæring, sykepleie og vernepleie

Prosjektet har samlet kunnskap og erfaringer om viktige forutsetninger som må ligge til grunn for en vellykket implementering av kombinerte stillinger mellom Høgskole og kommunehelsetjenesten.

Riktig legemiddelbruk – i tjenesten rus/psykisk helse og tjenesten til psykisk utviklingshemmede

I forbindelse med gjennomføring av læringsnettverk for forbedringsarbeid og pasientsikkerhet ble tiltakspakken «Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten» prøvd ut og tilpasset i tjenesten til psykisk utviklingshemmede i Lørenskog og i Bjørnegård psykososiale senter i Bærum kommune

Riktig legemiddelbruk og pasientsikkerhetsarbeid i sykehjem – en arena for veiledning og tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier for sykepleier- og vernepleierstudenter

Prosjektet har hatt fokus på integrering av studentveiledning og læring i systematisk pasientsikkerhetsarbeid. Det er utviklet læringsmateriell i form av en introduksjonsfilm om systematisk legemiddelgjennomgang som kan brukes i kommunehelsetjenesten og i utdanningsinstitusjoner som informasjon og introduksjon til legemiddelgjennomganger.

Tavlemøter

Dette prosjektet ble etablert for å implementere tavlemøter og utarbeide rutine for tavlemøte som kan benyttes i aktuelle avdelinger.

Ferdighetstrening og simulering

Etablere en læringsarena med bruk av ferdighetstrening og simulering for å ivareta nødvendig kompetanse i systematiske observasjoner, prosedyretrening og HLR.

Riktig legemiddelbruk i boliger for psykisk helse og utviklingshemming

Tilpassing av tiltakspakke for hjemmetjenester til målgrupper innen psykisk helse og utviklingshemming.

ALERT – når det virkelig gjelder

Øke observasjonskompetansen, forbedre kommunikasjon og handlingsberedskap ved akutte tilstander og sykdomsutvikling.
 

Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk

Økt pasientsikkerhet ved innføring av tiltakspakker for riktig legemiddelbruk.

Den intelligente trygghetssensor

Ferdigstillelse av en trygghetssensor som kan oppdage kritiske situasjoner.

Kartlegging og samhandling om tros- og livssyn

Utvikle kartleggingsverktøy og øke kompetansen til ressurspersoner og personalet i eksistensielle samtaler.

Sirkulasjonsprosjektet FlowOx

Utvikling av teknologi som skal forbedre livskvalitet hos pasienter med nedsatt sirkulasjon i bein.

Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i psykisk helse og rus

KOR er systematisk tilbakemelding fra bruker om opplevd nytte av behandling og av endringsprosesser. Bruker skal aktivt delta i egen behandling og utvikling av egne ressurser.

Teknologistøtte i sykehjem

Helhetlige teknologiløsninger som gir trygghet og sikkerhet for beboere og ansatte i morgendagens sykehjem

Lindrende omsorg i barnebolig

Lindring/palliasjon for barn med utviklings- og/eller funksjonshemming. Kompetanseutvikling i lindrende omsorg (palliasjon) hos ansatte i barneboligen.

Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg

Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg skal bidra til at helse- og omsorgssektoren i Bærum kommune tar i bruk og utvikler kompetanse i tråd med mål og føringer for tjenester.

Samhandlingspraksis

Ved å gi tredjeårsstudenter innsikt i samhandling og samarbeid i helsevesenet skal prosjektet bidra til å gi sykepleiere økt kunnskap om samarbeid mellom helsenivåene.

God dokumentasjon - Hvorfor og hvordan?

Vi vil bedre dokumentasjonen i kommunehelsetjenesten, og vise sammenhengen mellom god dokumentasjon og god kvalitet. 

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerens ønsker og behov i en gitt situasjon

ALERT – sammen om kompetanseheving

Tilpasning og utprøving av kurskonseptet ALERT til kommunehelsetjenesten

Kompetanseutvikling innen lindrende omsorg i hjemmebaserte tjenester

Kreftsykepleierne utviklet en kurspakke med tre moduler.

Marte Meo-filmveiledning i arbeid med personer med demens Forebygge bruk av tvang ved å øke personallets kunnskap, observasjonskompetanse og handlingsberedskap.
"Befal" - opplæring i beskyttelsesteknikker

Opplæring i Durewallmetoden for å styrke brukers rettigheter og for å ivareta ansattes sikkerhet og helse.

Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig

Utvikle en modell for rehabilitering av yngre med kognitiv svikt som følge av multippel sklerose eller hjerneslag.

Kunnskapsbasert praksis i Bærum kommune

Faglige beslutninger i hjemmetjenesten skal i større grad være kunnskapsbasert.

La etikken blomstre i praksis

En bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen, skal gi inspirasjon til de ansatte i pleie- og omsorgssektoren.

Vurdering av trivselsskala for beboere i sykehjem

Prøve ut et spørreskjema om beboeres trivsel i sykehjem.

Læringsarena 2

Etablering av klinisk fagring for kompetanseutvikling i kunnskapsbasert praksis.

Tidsriktig matservering Samarbeidsprosjekt mellom en somatisk langtidsavdeling og sykehjemmets kjøkken. Kartla pasientenes behov og utviklet metode for registrering av kost. Vekt forteller oss ikke hva pasienten ”egentlig” får i seg.
"Jobb smart" - forflytningsprosjekt

Et pilotprosjekt på to tjenestesteder: Bolig med service og brukere i hjemmesykepleien.

Utvikling av systematisk etikkarbeid og kompetanseheving i etikk

Prosjektet har kartlagt og dokumentert ledernes og ansattes behov for systematisk etikkarbeid og kompetanseheving.

”Bruker spør bruker” - brukerundersøkelse for utviklingshemmede

Med fokus på brukermedvirkning ble brukerne involverert i alle deler av undersøkelsen, fra utforming av spørsmål til presentering av resultater.

Stille rapport Innføring av stille rapport istedenfor muntlige rapporter.
Kan kompetanseheving redusere utagering og bruk av tvang? Kompetansehevingsprogram med samtale- og refleksjonsgrupper, fagdiskusjoner og fokus på tilrettelagt aktivitet for å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens.
Lindrende behandling til sykehjemspasienten ved livets slutt

Kompetanseheving av personalet på sykehjem og etablering av rutiner og prosedyrer som gjør dem trygge på å møte den døende og de pårørende.

Opplæring i ernæring og bruk av verktøy for å identifisere feil-og underernæring

Det ble implementert verktøy for å identifisere feil- og underernæring, og ansatte i miljøarbeidertjenesten, hjemmesykepleien og bolig med service får opplæring hvordan å bruke verktøyene og å øke sin ernæringskompetanse.

Utvikling av godt tilbud til personer med eller mistanke om CFS/ME

Et toårig tverrfaglig prosjekt der pleie og omsorg, skole og helse samt NAV og fastlege sammen bidro til økt kvalitet på tjenester til personer med CFS/ME (eller mistanke) - og deres pårørende.

Aktiviseringstiltak på sykehjem

Fokus på kulturleders funksjon i å koordinere og gjennomføre sosiale og kulturelle aktiviteter, samt prøve ut ulike kompetansehevende tiltak.