Forsiden/Utviklingssentre/Helse Fonna/Prosjekter Helse Fonna

Pågår

Kurs for sykepleiere med utenlandsk bakgrunn

Startet ettårig kurs med emner fra rammeplan for sykepleierutdanningen

Etikkprosjektet

Etikkprosjektet består av etablering av etikkråd, etikkveilederkurs og årlig interkommunalt etikkseminar.

Arena for systematisk refleksjon

Etikk-prosjektet er en del av KS program "Etisk samhandling i helsetjenesten i kommunene".

Helsetorgmodellen

Prosjektet er forankret i Samhandlingsreformen og skal prøve ut modeller for bedre pasientforløp.

Avsluttet

Tillit fremfor tvang (MEDCED)

De fire utviklingssentrene i vest har veiledet 24 sykehjemsavdelinger, og gitt økt kompetanse om bruk av tillit fremfor tvang til personer med demens.

Veiledning i bruk av sang og musikk

Øke kompetansen og forståelsen for å jobbe med sang og musikk som miljøbehandling.

Rus, psykiatri og hjemmebaserte tjenester i Haugesund kommune

Etablere ressursgruppe i hjemmebaserte tjenester som ivaretar tjenestemottakere med rus og psykiatriutfordringer.

Ressursgruppe Lindrende behandling

Opprettelse av en gruppe sammensatt av ressurssykepleiere innen lindrende behandling og en representant fra bestillerkontoret. Gruppen skal være pådriver innen palliativ omsorg gjennom undervisning, kollegaveiledning, rådgivning, samhandling og systemarbeid internt i kommunen

Hukommelsesteam

Et tverrfaglig team skal oppsøke hjemmeboende personer der demenskartlegging/-diagnostisering ikke er utført.