Forsiden/Utviklingssentre/Hordaland/Prosjekter Hordaland

Pågår

Tror du vi kan klare det?

Øke kompetansen hos ansatte i lindrende behandling til mennesker med utviklingshemning.

Vil du bidra til at det beste tilgjengelige forskningsgrunnlaget får nytteverdi i praksis?

Foto: Morten Wanvik.

Vil du gripe stafettpinnen? Vil du være pådriver til utvikling og publisering av kunnskapsbaserte fagprosedyrer i samarbeid med Høgskole og helseforetak? Dersom vi deler kan vi unngå dobbeltarbeid i helsetjenesten.

”Det er min plan” - Brukermedvirkning i arbeid med Individuell Plan (IP)

Et opplæringsprogram for implementering av fagprosedyre i hvordan sikre brukermedvirkning ved utarbeidelse av mål.

Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Kompetanseheving i lindrende behandling og omsorg gjennom spredning av ny digital opplæringspakke for helsefagarbeider og annet helsepersonell til kommunene i Hordaland fylke.

Ledelse av pasientsikkerhet – Tre regionale læringsnettverk

Et ledelsesverktøy som kan bidra til å motivere og legge til rette for å arbeide med kvalitet og bruker/pasientsikkerhet.

Regionale Nettverk i Demensomsorg organiseres i Hordaland

USHT i Hordaland satser stort på Demensomsorg. Vi har ansvar for Demensomsorgens ABC opplæring i 23 kommuner i Hordaland. 

Kompetansebygging: Demensomsorgens ABC for alle ansatte i hjemmetjenester og sykehjem i Hordaland

Foto: Marit Jørdre Tolo. Oppstartsamling Perm 1 i Kvam kommune - forventningsfulle deltakere. 

Stor aktivitet i kommunene i Hordaland! Vi er i gang med Demensomsorgens ABC - opplæring i 16 av 23 kommuner. Vi har etablert egne regionale nettverk knyttet til demensomsorg.

Nettverk i velferdsteknologi

Starter opp et nettverk i velferdsteknologi for kommunene i Hordaland.

Ta i bruk moderne teknologi i hjemmesykepleien

Hjemmesykepleien i Bergen kommune skal ta i bruk bedre verktøy for arbeidsfordeling og logistikk, elektroniske nøkler og håndholdte terminaler for å betjene den nye teknologien.

Avsluttet

Tillit fremfor tvang (MEDCED)

De fire utviklingssentrene i vest har veiledet 24 sykehjemsavdelinger, og gitt økt kompetanse om bruk av tillit fremfor tvang til personer med demens.

Veiledningsgrupper for 1.årssykepleiestudenter

Å styrke kompetansen som veileder for praksisveilederne.

Palliasjon i hjemmet

Foto: Marit Fonn

Hvordan styrke hjemmesykepleien til bedre ivaretakelse av mennesker som ønsker å tilbringe siste tiden hjemme, eventuelt å få dø hjemme.

Implementering av "Demensomsorgens ABC" i sykehjem og hjemmetjenester

Forankre en god samarbeidsmodell for "Demensomrogens ABC" i Bergen kommune.

Læringsnettverk i forebygging av fall og trykksår

17 kommuner er med i læringsnettverk for pilotering og spredning av tiltakspakkene i egen kommune.

Ernæringsstrategi for tjenester til utviklingshemmede

God ernæringspraksis til personer med utviklingshemming. Å fremme helsegevinsten for personer med utviklingshemming handler om økt fokus på både sunt kosthold og fysisk aktivitet.

Koordinator for Liverpool Care Pathway

Prøve ut en stilling som LCP-koordinator for å kvalitetssikre bruken av tiltaksplanen og koordinere opplæring, registrering av brukersteder og forskning og fagutvikling knyttet til LCP.

Forebygging av fall i sykehjem

Finne forbedringstiltak for å redusere fall i sykehjem, og øke ansattes kompetanse på dette.

Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten, Hordaland

Innføring av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender gir økt pasientsikkerhet.

Reduksjon av fall i helseinstitusjoner

Pilotprosjekt. Deltagelse i nasjonalt nettverk for forebygging av fall i sykehjem

Interkommunalt læringsnettverk i Hordaland - Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Innføring av rutiner for forebygging av legemiddelrelaterte problemer gir økt pasientsikkerhet

Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Kvalitetssikring av legemiddelbehandlingen for langtidsbeboere ved Post 2 på Engen sykehjem

Aktiv omsorg - individuell velvære og aktivitet

Hvordan kan vi endre hverdagens gjøremål slik at pasientene får en mer meningsfull hverdag?

Forebyggende hjemmebesøk til eldre

Kartlegge hvordan man arbeider med forebyggende hjemmebesøk.

Aktivitetsbasert avlastning

Praksisopplegg der vernepleiestudenter reiser på tur med ungdommer med lettere psykisk utviklingshemming.

Fagprosedyre for behandling av diabetes på alders- og sykehjem

Utarbeide en klinisk fagprosedyre slik at eldre med diabetes får en god behandling og oppfølging.

Samarbeid og kommunikasjon med pårørende

Undersøkelse av pårørendes opplevelser og erfaringer; utvikling og utprøving av verktøy for kommunikasjon med pårørende.

Rehabilitering og ettervern – fokus på ansvar og læring

Utvikling av rehabiliteringstilbud, undersøkelse av pasienter, og anbefalinger og ettervern.

Utøvere av faglig forsvarlige tjenester Studenter i praksis i hjemmesykepleien med fokus på refleksjon av eget arbeid og rammene man jobber innenfor.
Omsorg og behandling for sykehjemspasienten i livets sluttfase

Utvikle og utprøve modeller for lindrende omsorg og behandling, og undervisningsprogram for kompetanseheving for personalet.

Munn- og tannpleie til eldre og syke

Et system for munn- og tannpleie med undervisning, gode rutiner, munn- og tannstell kort, tannkontakt og utstyr tilgjengelig til hver pasient.

Prosedyrer for frivillighetsarbeid i sykehjem Lage struktur og prosedyrer for å iverksette frivillig arbeid ved institusjonen.
Bedre hjelp til den akutt kritiske syke sykehjemspasient Prosjektet ser på hva som i en gitt situasjon er god behandling av den akutt syke sykehjemspasient.
NutritionDay i sykehjem En årlig prevalensundersøkelse for å kartlegge ernæringsinntak til pasienter på sykehus og sykehjem over hele verden.
E-læringskurs om underernæring

I dette prosjektet har vi utviklet et e-læringskurs rettet mot helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleien

UNO GBD - Geriatrisk basis datasett Innføring av et strukturert elektronisk dokumentasjonssystem for pleie- og omsorgssektoren med beslutningsstøtte.
Kliniske fagringer i ernæring, sår og fall Etablering av fagringer med sykepleiere i sykehjem etter sykehusets modell.
Liverpool Care Pathway - Lindrende behandling i kommunehelsetjenesten

Innføring av Liverpool Care Pathway (LCP)- en kunnskapsbasert tiltaksplan for ivaretakelse av døende og deres pårørende.

Trygg overføring fra sykehus Utvikling, implementering og evaluering av tiltak for å sikre eldre, syke pasienter trygg overføring til den kommunale pleie og omsorgstjenesten.
Kort for munn- og tannstell

Gratis veiledningshefte for munn-og tannstell og munnstellkort til bruk for helsepersonell i sykehjem og i hjemmesykepleien.

Alarmer til personer med demens Pilotprosjekt i NHO sitt program der utvikling av demensalarmer skal skje i samarbeid med fagmiljøer, brukerorganisasjoner og myndigheter.
Kommuner i dans med frivillig innsats

Identifisering og utvikling av gode modeller og metoder for samarbeid mellom pleie- og omsorgstjenestene i kommunen og frivillige aktører.

Dokumentasjon i pasientjournalen Prosjektet tar sikte på en forenkling av dagens kodeverk og oppbygging av pasientjournalen. (Profil). Målet er felles standard for dokumentasjon, lett for ansatte å vite hvor de skal dokumentere og finne igjen dokumentasjon. Det skal utarbeides rapport, veileder og opplæringsprogram.