Forsiden/Utviklingssentre/Oppland/Prosjekter Oppland

Pågår

Modell for systematisk samarbeid med pårørende

Det utarbeides en modell for systematisk samarbeid med pårørende, for alle pårørende og på tvers av tjenester og sektorer i Gjøvik kommune.

Kompetanseheving gjennom «Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt» og spredning av kunnskap om forhåndssamtaler.

I kommuner i Oppland gjennomføres digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. I denne fremheves samtidig forhåndssamtaler som et viktig redskap i palliasjon.

Koordinering av velferdsteknologi i Gjøvikregionen

Det skal iverksettes regionalt samarbeid for å samordne satsninger innenfor velferdsteknologi i Gjøvikregionen.

Den inkluderende kommune – veier til aktiv deltakelse

Forprosjekt for innovasjonsprosjekt. Kompetanse og kunnskap for innovasjonsprosjektet er samlet og etablert. Søknad til innovasjonsprosjekt utarbeides innen fristen som foreligger fra Forskningsrådet.

 

Fleksibel avlastning og aktivitet for personer med demens og deres pårørende

Utviklet en modell for Fleksibel avlastning og aktivitet, der frivillige gir avlastning for pårørende og deltar i aktivitet sammen med personer med demens.

Tidlig oppdagelse av forverret tilstand hos brukere i kommunal pleie- og omsorgstjeneste

Visjon er» utvikling gjennom kunnskap»

Digital samhandling

Prøve ut og evaluere digitale kommunikasjonsløsninger som samhandlingsverktøy mellom ansatte på dagaktivitetstilbud og bokollektiv for personer med demens.

Helhetlig pårørendearbeid

Vi har satt samarbeid med pårørende på dagsorden i helse og omsorgstjenestene gjennom å implementere kunnskap fra Pårørendeveilederen (2017). Vi har utarbeidet nye prosedyrer i tråd med ny kunnskap om pårørende, og gjennomført kompetansehevende tiltak for ansatte.

Helsefaglig språkvenn

«Helsefaglig språkvenn» er et en-til-en tiltak der sykepleier- og ergoterapistudenter i frivillig regi møter fremmedspråklige som arbeider i helse og omsorg over en gitt periode.

Kartlegging eldre og rus - kompetanseheving hos ansatte

Identifisere personer 60 år og eldre i Gjøvik kommune som har et problemfylt bruk/misbruk av alkohol- og legemidler. Øke kompetansen innenfor psykisk helse og rus hos personalet i hjemmetjenesten og på korttidsavdelinger.

"Ønske-allsang" på avdeling for mennesker med demens

Øke livskvalitet med allsang på sykehjemmet.

På PROACTen for pasientene - med økt fokus på pasientsikkerhet og samhandling

Kompetanseheving innen systematisk pasientobservasjon

Trygghetsskapende tiltak rettet mot pårørende til mennesker med nevrologiske lidelser

Utvikle en modell som bidrar til å forbedre situasjonen for pårørende, og systematisere trygghetsskapende tiltak rettet mot pårørende.

Aktiv hverdag for mennesker med nevrologiske sykdommer og skader - Dag og aktivitetstilbud

Vi lager og prøver ut en modell for dag- og aktivitetstilbud til mennesker med nevrologiske sykdommer og skader. Målet er å skape meningsfulle opplevelser, en aktiv hverdag, og fremme samfunnsdeltagelsen

Aktivitet for mennesker med nevrologiske sykdommer og skader - Tilpasset treningstilbud

Vi lager og prøver ut en modell for tilpasset treningstilbud

Avsluttet

Rekruttering av fremmedspråklige ansatte til helsefagarbeider

Gjennom kurs i yrkesrettet språkopplæring motivere og styrke ansatte med minoritetsbakgrunn til å utdanne seg til helsefagarbeider.

Fleksibel avlastning for pårørende til personer med demens

Utviklet en modell for Fleksibel avlastning der pårørende kan bestille avlastning via en teknologisk løsning. Frivillige er rekruttert og skolert til å påta seg avlastningsoppdrag.

Kompetansemodell for ansatte med minoritetsbakgrunn

Gjennom to tidligere prosjekt er det utarbeidet en kompetansemodell for ansatte med minoritetsbakgrunn.  Kurs gjennomføres for ansatte i Gjøvikregionens fem kommuner.

Generasjonstreff

Generasjonstreff har som formål å utvikle en modell for organisering av samarbeid mellom barnehager og omsorgssentre.

Videreutvikle modell for forebyggende helsearbeid til eldre

Videreutvikle og kvalitetssikre det helsefremmende tilbudet til seniorer i kommunene ved bruk av tjenestedesign.

KODE - Kompetanse Om Delirium blant Eldre

Øke kompetanse og etablere gode rutiner for behandling av delirium

Yrkesrettet språkopplæring i helsearbeiderfag

Kurs i yrkesrettet språkopplæring er utarbeidet og gjennomført for ansatte med fremmedspråklig bakgrunn og uten relevant utdanning.

Utvikle modell for oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag

Prosjektet har rettet fokus på kvalitet i oppfølging av lærlinger i helsearbeiderfag.

Tverrfaglig praksis for studenter innen sjukepleie, vernepleie og ergoterapi

Tverrprofesjonell samarbeidslæring for sykepleie-, ergoterapi- og vernepleierutdanningene ved Høgskolene i Lillehammer, Gjøvik og Hedmark

Innføring av hverdagsrehabilitering i Gjøvik kommune

Prosjektet har gitt større innsikt i hverdagsrehabilitering og ledet fram til forslag på hvordan hverdagsrehabilitering kan implementeres i Gjøvik kommune.

Frisk og aktiv senior

Utviklingsprosjekt med fokus på helsefremmende og forebyggende tilbud til pensjonister.

Vurdering av trivselsskala for beboere i sykehjem

Prøve ut et spørreskjema om beboeres trivsel i sykehjem.

Lindrende enhet: pasientflyt, kompetanseflyt og kvalitet Prosjektet studerer lindrende enhet ved Haugtun omsorgssenter som et case.
Modell for tverrfaglig samarbeid i nevrologisk rehabilitering Utvikle en modell med fokuset på brukermedvirkning og samhandling på tvers av nivåer og tjenester.
Opp av stolen

Sette fokus på sosiale og fysiske aktivitetstilbud for pasienter med demens. Bruk av dementia care mapping og omsorgsteknologi.

Plan: Samarbeid om etisk kompetanseheving

Innføring av etisk refleksjon i alle avdelingar, etablering av tverrfagleg etisk råd og andre tiltak.

Oppfølging av pårørende til pasienter med hjerneslag

Utvikle en modell for pårørendeoppfølging i rehabiliteringsprosessen for hjerneslagpasienter.

Oppstart av lindrende enhet i sykehjemmet Etablering av lindrende enhet ved hjelp av en prosjektmodell.
Sammen om kompetanseheving i pasientrettighetsloven kapittel 4 A Målet er å bevisstgjøre personalet til å bruke tillitskapende tiltak for å forebygge bruk av tvang.
KAMFER – prosjektet

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang for eldre pasienter i sykehjem.

Bruk av web-baserte synkrone medier i veiledning, undervisning og møtevirksomhet

Hovudmålet er å sjå om synkrone medier kan effektivisere og betre kvaliteten på rettleiinga i sjukeplearutdanninga si praksisperiode, og om dette hemmar eller fremjer samhandling mellom dei involverte aktørane

Miljøtiltak for sykehjemsbeboere Miljøbehandlingsprosjektet skulle sette fokus på innføring av miljøtiltak for beboerne ved Haugtun omsorgssenter. Ulike tiltak som aktivitetskasser, erindringskasser, kaffeslabberas, velværerom, erindringsgrupper og trim ble innført.