Forsiden/Utviklingssentre/Troms/Prosjekter Troms

Våre prosjekter:

Pågår

Rehabiliteringskompetanse i Troms

Prosjektet benytter det nettbaserte læringsprogrammet «Aktivitet og mestring – et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi» til kompetansebygging innen rehabilitering / habilitering i Troms.

Læringsnettverk i praktisk prosjektarbeid – Frie midler

Helsepersonell får kunnskap om prosjektorientert arbeid ved at de selv beskriver problemstillinger og gjennomfører prosjekt relatert til egen praksis.

Velferdsteknologi i Troms

Mange kommuner i Troms er i ferd med å innføre velferdsteknologi. Via dette prosjektet vil vi gi ledere og ansatte i Troms kunnskap om velferdsteknologi ved å viderebringe kunnskap fra velferdsteknologiprogrammet i Tromsø kommune kombinert med opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC.

Både i Hode og sekk - økt kompetanse i systematisk klinisk observasjon og bedre handlingsberedskap

Fem kommuner i Troms har dannet læringsnettverk med 30 instruktører over fem samlinger i løpet av et år. De får teoretisk opplæring i systematisk klinisk observasjon med praktisk trening innen akutt og sub-akutt sykdom.

Dokumentasjon av helsehjelp

Et kompetanse- og kvalitetsforbedringsprogram for kommunene i Troms.

Prosjekt Stimuli - personsentrert omsorg på sykehjem. Læringsnettverk for ansatte på sykehjem hvor personsentrert omsorg, livshistorie, individuell aktivitetsplan og samarbeid med påførende vektlegges.

  • Personsentrert omsorg skal være synlig gjennom personalets daglige omgang med pasient og pårørende.

  • Livshistorien og en individuell aktivitetsplan skal være beskrevet i pasientens journal.

  • Pårørende og frivillige skal trekkes aktivt inn i hverdagen på sykehjem


Demensdagene i Tromsø - god informasjon fremmer åpenhet

Demensdagene i Tromsø er et årlig arrangement der hensikten er å spre informasjon og øke forståelsen for demens.

Ernæringskunnskap i tjenesten til personer med utviklingshemming, Pilot 2013- 2015

Øke kunnskapen om kosthold og ernæringsarbeid hos ansatte i tjenesten for utviklingshemmede.

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demenssykdom

Kompetanseutviklingsprogram for og med kommunene i Sør-Troms knyttet til forståelse og mestring av endret og utfordrende adferd hos personer med demenssykdom.

Avsluttet

Eldre 2010 2011 2012 2013 Alle
«Her snakkar ingen om døden». Førebuande samtalar i sjukeheim og heimetenester i Tromsø kommune

Heimesjukepleien praktiserer i liten grad førebuande samtalar, medan det på sjukeheim var meir vanleg, men då som oftest sammen med pårørende utan at pasienten var til stades.

Sykehjemmet som læringsarena – mangfold og muligheter

Stadig flere helsefaglige studieretninger etterspør praksislæring i sykehjem. «Sykehjemmet som læringsarena» beskriver modeller for praksislæring som er prøvd ut og videreutviklet for elever, lærlinger og studenter i sykehjem.

Mangelfull dokumentasjon av helsehjelp i kommunene

Et forprosjekt der hovedfokuset har vært på journalsystemet som premiss for kvaliteten på dokumentasjon av helsehjelp.

Hode og sekk - den kompetente sykepleier i hjemmetjenesten

Utviklet en akuttsekk og et observasjonsskjema til praktisk bruk ved undersøkelse og vurdering av pasienter i hjemmetjenesten med akutt/sub-akutt sykdom - og økt kompetansen hos sykepleierne.

Det gode dagsenteret i heimetenesta – eit inspirasjonshefte

Eit inspirasjonshefte for drift av dagsenter for eldre: «Der alle mestrer noe». Heftet er basert på 17 års erfaring.

FlexiDøgn - en døgnrytme til beste for alle

Kan en endret døgnrytme gi en forbedret ernæringssituasjon i sykehjem og skape rom for mer aktivitet?

Aktivitet og mestring - et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi

"Hvordan bygge en kultur i hjemmetjenesten med økt fokus på mestring av de aktiviteter som er viktig for brukerne?"

Sammenhengende tjenestetilbud til personer med nevrologiske sykdommer

Prosjektet har avdekket flere faglige og organisatoriske hindringer i prosessen for å skape en bedre sammenheng i tjenestetilbudet til personer med nevrologiske sykdommer og skader.

Over hav og fjell Kan bruk av videokonferanse oppveie noe av den geografiske avstanden mellom pasient og pårørende?
Demensdagene i Tromsø 2012 Demensdagene i Tromsø er et årlig arrangement der fagmiljø og humanitære/frivillige organisasjoner samarbeider om å spre informasjon og kunnskap om demenssykdom som et lavterskeltilbud til
innbyggere i Tromsø
Uten mat og drikke… Fagprosjekt om praktisk gjennomføring og implementering av ernæringsjournal til pasienter i sykehjem
Læring i arbeid i heimetenesta i Tromsø

Korleis fungerer arbeidsplassen vår som arena for læring? Prosjektet viser at tilsette i heimetenesta i Tromsø ønskjer meir tilrettelegging for refleksjon og utviklingsarbeid

Riktigere legemiddelbruk for eldre i heimetenesta i Tromsø

Det var rapportert betra livskvalitet for fleire av dei eldre etter legemiddelgjennomgangen. Me avdekka også behov for meir systematisk oppfølging av legemiddelbehandling spesielt og helsetenester til eldre generelt

Kognitive vansker – hvordan tilrettelegge for aktivitet og deltagelse?

En nettbasert kompetanseplattform med fokus på kognitive vansker hos personer med nevrologiske skader og sykdommer.

Qi-gong - en bevegelse i riktig retning for oss?

Qi-gong er en treningsform som kan gi positiv effekt i hverdagen for eldre

Hvorfor sitte når du kan stå?

Bruk av ståhjelpemidler for rullestolbrukere gir bedre fysisk og psykisk funksjon

Ressursavdeling for endret adferd og demenssykdom

Opprette ressursavdelinger som modeller i arbeidet med utfordrende og endret adferd hos personer med demenssykdom

Dokumentasjon Helsehjelp

Gjennomgang av struktur og kvalitet på dokumentasjon av helsehjelp i pleie- og omsorgstjenesten i Tromsø kommune

Aksjon ungdom 2012

Tilbud om sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år som ville bidra til en stimulerende hverdag for eldre i sykehjem, dagsenter og hjemmetjeneste.

Riktig legemiddelbruk ved Rossfjord sykehjem Systematisk gjennomgang av pasienters legemidler i tverrfaglig team
Demensdagene 2011 Samarbeid mellom ulike fagmiljø der man i løpet av en uke satte fokus på demenssykdommer og hvordan de påvirker de som rammes
Film og bilder– en identitetsbevarende kommunikasjonsform Bruk av norske filmklassikere i reminisensarbeid for å fremme trivsel, konsentrasjon og aktiv deltakelse for personer med kognitiv svikt.
En pille for alt som er ille Se på medikamentbruken og redusere 30% av medikamentbruken uten negative konsekvenser for pasientene på sykehjemmet.
Utvikle praksisarenaen for sykepleierstudenter i hjemmetjenesten

Gjøre forskning om sykepleiestudentenes opplevelse av praksis på sykehjem kjent blant praksisveilederne i hjemmetjenesten.

Systematisk ernæringsarbeid i heimesjukepleia i Tromsø

Systematisk ernæringskartlegging og oppfølging ga positive resultat for pasientane sin ernæringsstatus, men det krev ressursar i form av gode fagkunnskapar, god fagleg leiing, god organisering og tid

Frie midler - muligheter framfor begrensninger

Utvikle et verktøy for systematisk planlegging, gjennomføring, avslutning, implementering og publisering av egne prosjekt.

Forståelse og mestring av utfordrende atferd hos personer med demens En film med informasjonsfolder til undervisning og refleksjon med fokus på personer med demenssykdom der atferden vil endre seg i løpet av sykdomsutviklingen.
Fallforebyggende gruppetrening for eldre med begynnende funksjonsfall

En undersøkelse om effekten av gruppetrening for hjemmeboende eldre mht. balanse, styrke og utholdenhet.

Selvstendiggjøring unge voksne

Ipod Touch som hjelpemiddel for måltidsplanlegging og gjennomføring av innkjøp i PU-tjenesten

Møteplassen – et skreddersydd tilbud i gruppe – er det mulig?

Utvikling av dagsenterdrift til yngre personer med demenssykdom i Tromsø kommune.

Riktigere legemiddelbruk hos eldre Tverrfaglege legemiddelgjennomgangar førte til reduksjon av medikament og nedgang i fall
Aksjon sommerjobb Tilbud om sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år som ville bidra til en stimulerende hverdag for eldre i sykehjem.
Frivillige fra nærmiljø- en ressurs for sykehjemmet Etablerte en base med frivillige fra nærmiljøet, utarbeidet et program og maler som verktøy for frivillighetsarbeid.
”Hjelp meg å huske”- minnealbum for personer med demenssykdom DVD med arbeidshefte for å illustrere hvordan et minnealbum kan lages og brukes.