Forsiden»Prosjekter

Nyeste prosjekter

Regionale Nettverk i Demensomsorg Hordaland

Regionale Nettverk i Demensomsorg organiseres i Hordaland

USHT i Hordaland satser stort på Demensomsorg. Vi har ansvar for Demensomsorgens ABC opplæring i 23 kommuner i Hordaland. Vi driver opplæringen i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse. For å sikre at vi når ut til alle 23 kommuner, har vi i 2017 etablert egne nettverk innen demensomsorg. I dag er det 21 av 23 kommuner som deltar i Nettverket. Vi har organisert kommunene i 3 regionale nettverk med to nettverkssamlinger hvert år. USHT reiser ut i de 3 regionene hver vår. Om høsten samler vi alle kommunene i en felles samling i Bergen hvor vi også har et eget fagtema på programmet.

Hordaland Pågående AnnetF
oppstartsperm 1 abc hordaland

Kompetansebygging: Demensomsorgens ABC for alle ansatte i hjemmetjenester og sykehjem i Hordaland

Foto: Marit Jørdre Tolo. Oppstartsamling Perm 1 i Kvam kommune - forventningsfulle deltakere. 

Stor aktivitet i kommunene i Hordaland! Vi er i gang med Demensomsorgens ABC - opplæring i 16 av 23 kommuner. Vi har etablert egne regionale nettverk knyttet til demensomsorg.

Hordaland Pågående AnnetF
509496112

FosenLab – Etablering av ferdighetslab på Fosen

Etablere en ferdighetslab som kan benyttes til opplæring av nytilsatte, vedlikehold av kompetansen til ansatte og kvalitetssikring av utførelsen av praktiske sykepleiefaglige prosedyrer.

Sør-Trøndelag Pågående AnnetF
Utviklingssenter Heidi og Marta 3_400x267

Frivillige og kommune hand i hand for betre kontinuitet og samhandling – ny giv i pårørandearbeidet

Systematisk involvering og støtte av pårørande og frivillige: Vi har fått meir kunnskap om kva pårørande og andre frivillige kan bidra med som eit supplement inn mot den kommunale tenesta. Vi har utvikla tiltak i samarbeid med pårørande og auka samspelet mellom pårørande og helse- og omsorgstenesta.

Sogn og Fjordane Avsluttet AnnetF
Bilde siv foran et vann

«Her snakkar ingen om døden». Førebuande samtalar i sjukeheim og heimetenester i Tromsø kommune

Heimesjukepleien praktiserer i liten grad førebuande samtalar, medan det på sjukeheim var meir vanleg, men då som oftest sammen med pårørende utan at pasienten var til stades.

Troms Avsluttet AnnetF
sykepleiedokumentasjon

Sykepleiedokumentasjon i læringsnettverk

Bidrar læringsnettverk til implementering av kunnskapsbasert praksis?

Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Nordland gjennomførte prosjektet: “ Læringsnettverk sykepleiedokumentasjon” i perioden 2015- 2016.

Akershus Avsluttet ForskningF
75627282

Kartlegging eldre og rus - kompetanseheving hos ansatte

Identifisere personer 60 år og eldre i Gjøvik kommune som har et problemfylt bruk/misbruk av alkohol- og legemidler. Øke kompetansen innenfor psykisk helse og rus hos personalet i hjemmetjenesten og på korttidsavdelinger.

Oppland Pågående ForskningF
nettverk buskerud

Opprettelse av demensnettverk i Nedre Eiker kommune

Vi har opprettet en modell for kontinuerlig fag- og kompetansehevende tiltak, for ansatte som jobber på institusjon og i hjemmetjenesten, med personer med demens.

Buskerud Pågående AnnetF
648942764

Losjeplassen - Et levende hus

En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging.

Buskerud Avsluttet AnnetF
614035640

«Trygg i eget hjem»

Implementering av trygghetsteknologi i omsorgsboliger.

Buskerud Pågående AnnetF
Innhold i en velferdsteknologikoffert

Velferdsteknologikoffert

Utvikling av en velferdsteknologikoffert med hjelpemidler

Buskerud Pågående AnnetF
Ung kvinne underviser

"Hva er viktig for deg?" – hvordan kan tjenester for hjemmeboende bidra til at hjemmeboende kan mestre egen hverdag i eget hjem?

Vi opprettet fra 01.01.16 et tverrfaglig team – Mestringsteam. Mestringsteamet har i 2016 gjennomført tre undervisningsdager innen temaet hverdagsmestring, hvor totalt 32 medarbeidere fra hjemmetjenesten har deltatt. 

Buskerud Pågående AnnetF
øvre eiker ernæring

“Mat som medisin”

Individuell ernæringsplan og legemiddelgjennomgang hos eldre med hjemmesykepleie. Fører tiltakene til bedring av ernæringsstatus, økt selvstendighet i dagliglivet og bedre helserelatert livskvalitet?

Buskerud Pågående AnnetF
Eldre kvinne på sykehjem strikker

"Gi liv til årene" - Utviklingsprosjekt på sykehjemmet Rollag Bygdeheim

Utvikling av en metode som skal brukes i samarbeid med frivillige for å åpne opp sykehjemmet mot samfunnet og skape integrering i lokalsamfunn og nærmiljø.

Buskerud Pågående AnnetF
fagutvkl modell buskerud

Fagutviklingsmodell for tjenesteytere som arbeider med mennesker med nedsatt funksjonsevne

Virksomheten har økt fokus på systematisk fagutvikling og opplæring blant sine ansatte.

Buskerud Pågående AnnetF
Lege holder eldre kvinne i hånden på sykehjem

Livets siste dager

Implementering av tiltaksplan for døende og deres pårørende i sykehjem i Nome og Porsgrunn kommune.

Telemark Avsluttet AnnetF
Hands holding strawberries

Lokale ernæringsprosjekt innen utvalgte tema 2016-2017

De lokale ernæringsprosjektene er en del av satsningen «Løft for bedre ernæring». Prosjektene skal føre til økt kvalitet i ernæringsarbeidet og varig endring i ernæringspraksis gjennom at tiltak går inn i videre drift.

Oslo Avsluttet AnnetF
Mange hender oppå hverandre

Prosjekt tverrprofesjonelle veilederteam

Prosjekt ”Tverrprofesjonelle veilederteam og kvalitet i praktiske studier i sykehjem i forbindelse med utdanning av helsepersonell” har til hensikt å styrke kompetansen hos veiledere og styrke elevers, lærlingers og studenters tverrprofesjonelle samhandlingskompetanse i praktiske studier.

Sør-Trøndelag Pågående ForskningF
Kvinne skriver rapport

SynTH - Synlig tjenestekvalitet i helse og omsorg

Prosjektet skal utvikle og prøve ut et verktøy for å synliggjøre sammenhengen mellom prioriteringer og tjenesteleveranser i kommunal helse- og omsorgstjeneste, med utgangspunkt i hjemmetjenester i Åfjord kommune. Fylkesmannen mener at dette arbeidet er svært viktig for pasientsikkerhet, verdighet og livskvalitet, men også for kompetanseutvikling, og vil bidra til at resultatene spres og tas i bruk.
 

Sør-Trøndelag Pågående ForskningF
Medisiner i pilleform plassert i multidose-beholder

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Sør-Trøndelag

Legemidler er viktige medisinske tiltak ved forebygging, behandling og lindring av ulike sykdommer og symptomer, men legemiddelbehandling må kvalitetssikres. Feilmedisinering fører hvert å til unødig lidelse for mange pasienter, i tillegg til at det påfører samfunnet store utgifter.

Sør-Trøndelag Avsluttet AnnetF