Forsiden/Prosjekter

Nyeste prosjekter

laringsnettverk hordaland

Ledelse av pasientsikkerhet – Tre regionale læringsnettverk

Et ledelsesverktøy som kan bidra til å motivere og legge til rette for å arbeide

Tilpasning og spredning av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I Trygge Hender 24/7 gir økt bruker og pasientsikkerhet i flere tjenester i kommunalhelsetjenesten.

Hordaland Pågående AnnetF

Palliativt forum

Er et tverrfaglig fagforum for ressurspersoner som jobber med palliative pasienter.

Nord-Trøndelag Pågående AnnetF

Pårørendekurs for alvorlig syke

Hvordan gi pårørende et nettverk og redskaper for å mestre hverdagen med en alvorlig syk i familien?

Nord-Trøndelag Pågående AnnetF

Utviklingshemming og seksuell helse

Prosjektet har som mål å arbeide systematisk med kvalitetsarbeid i seksuell helse, for at mennesker med utviklingshemming skal kunne ivareta sin seksuelle helse og ha et godt seksualliv.

Nord-Trøndelag Pågående AnnetF

Helhetlig pasientforløp i kommunen

Vi lager pasientforløp som er forutsigbare og koordinerte for både tjenesteutøvere, bruker og pårørende.

Nord-Trøndelag Pågående AnnetF

Kompetansemodell for ansatte med minoritetsbakgrunn

Gjennom to tidligere prosjekt er det utarbeidet en kompetansemodell for ansatte med minoritetsbakgrunn. Denne skal nå implementeres i Gjøvikregionens fem kommuner.

Oppland Pågående AnnetF
godepasientforloposlo_550x269

Nasjonalt læringsnettverk for gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i Oslo kommune

USHT Oslo har i samarbeid med KS og Folkehelseinstituttet opprettet læringsnettverk for å etablere gode pasientforløp for eldre og kronisk syke i Oslo kommune. Dette er et viktig forbedringsarbeid som omfatter mange helsetjenester i primær og spesialisthelsetjenesten.

Oslo Pågående ForskningF
medkroppogsjel_450x355

Med kropp og sjel!

Tverrprofesjonelt kompetanseløft for personale og studenter - en metode for å styrke kommunikasjon og relasjonell kompetanse til pasienter med psykiske lidelser i helsehus. Et samarbeidsprosjekt mellom Lilleborg helsehus, Sykehjemsetaten og HiOA.

Oslo Pågående AnnetF
velferdsteknologiabc_400x264

Velferdsteknologi i Troms

Mange kommuner i Troms er i ferd med å innføre velferdsteknologi. Via dette prosjektet vil vi gi ledere og ansatte i Troms kunnskap om velferdsteknologi ved å viderebringe kunnskap fra velferdsteknologiprogrammet i Tromsø kommune kombinert med opplæringspakken Velferdsteknologiens ABC.

Troms Pågående AnnetF
DSC00525_500x334

Både i Hode og sekk - økt kompetanse i systematisk klinisk observasjon og bedre handlingsberedskap

Foto: Elisabet Sausjord

Fem kommuner i Troms har dannet læringsnettverk med 30 instruktører over fem samlinger i løpet av et år. De får teoretisk opplæring i systematisk klinisk observasjon med praktisk trening innen akutt og sub-akutt sykdom.

Troms Pågående AnnetF
800694530

Helsefaglig språkvenn

«Helsefaglig språkvenn» er et en-til-en tiltak der sykepleier- og ergoterapistudenter i frivillig regi møter fremmedspråklige som arbeider i helse og omsorg over en gitt periode.

Oppland Pågående AnnetF
122470454

Generasjonstreff

Generasjonstreff har som formål å utvikle en modell for organisering av samarbeid mellom barnehager og omsorgssentre.

Oppland Pågående AnnetF
Regionale Nettverk i Demensomsorg Hordaland

Regionale Nettverk i Demensomsorg organiseres i Hordaland

USHT i Hordaland satser stort på Demensomsorg. Vi har ansvar for Demensomsorgens ABC opplæring i 23 kommuner i Hordaland. Vi driver opplæringen i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Aldring og Helse. For å sikre at vi når ut til alle 23 kommuner, har vi i 2017 etablert egne nettverk innen demensomsorg. I dag er det 21 av 23 kommuner som deltar i Nettverket. Vi har organisert kommunene i 3 regionale nettverk med to nettverkssamlinger hvert år. USHT reiser ut i de 3 regionene hver vår. Om høsten samler vi alle kommunene i en felles samling i Bergen hvor vi også har et eget fagtema på programmet.

Hordaland Pågående AnnetF
oppstartsperm 1 abc hordaland

Kompetansebygging: Demensomsorgens ABC for alle ansatte i hjemmetjenester og sykehjem i Hordaland

Foto: Marit Jørdre Tolo. Oppstartsamling Perm 1 i Kvam kommune - forventningsfulle deltakere. 

Stor aktivitet i kommunene i Hordaland! Vi er i gang med Demensomsorgens ABC - opplæring i 16 av 23 kommuner. Vi har etablert egne regionale nettverk knyttet til demensomsorg.

Hordaland Pågående AnnetF
509496112

FosenLab – Etablering av ferdighetslab på Fosen

Etablere en ferdighetslab som kan benyttes til opplæring av nytilsatte, vedlikehold av kompetansen til ansatte og kvalitetssikring av utførelsen av praktiske sykepleiefaglige prosedyrer.

Sør-Trøndelag Pågående AnnetF
Utviklingssenter Heidi og Marta 3_400x267

Frivillige og kommune hand i hand for betre kontinuitet og samhandling – ny giv i pårørandearbeidet

Systematisk involvering og støtte av pårørande og frivillige: Vi har fått meir kunnskap om kva pårørande og andre frivillige kan bidra med som eit supplement inn mot den kommunale tenesta. Vi har utvikla tiltak i samarbeid med pårørande og auka samspelet mellom pårørande og helse- og omsorgstenesta.

Sogn og Fjordane Avsluttet AnnetF
Bilde siv foran et vann

«Her snakkar ingen om døden». Førebuande samtalar i sjukeheim og heimetenester i Tromsø kommune

Heimesjukepleien praktiserer i liten grad førebuande samtalar, medan det på sjukeheim var meir vanleg, men då som oftest sammen med pårørende utan at pasienten var til stades.

Troms Avsluttet AnnetF
sykepleiedokumentasjon

Sykepleiedokumentasjon i læringsnettverk

Bidrar læringsnettverk til implementering av kunnskapsbasert praksis?

Utviklingssenter for sykehjem (USH) i Nordland gjennomførte prosjektet: “ Læringsnettverk sykepleiedokumentasjon” i perioden 2015- 2016.

Akershus Avsluttet ForskningF
75627282

Kartlegging eldre og rus - kompetanseheving hos ansatte

Identifisere personer 60 år og eldre i Gjøvik kommune som har et problemfylt bruk/misbruk av alkohol- og legemidler. Øke kompetansen innenfor psykisk helse og rus hos personalet i hjemmetjenesten og på korttidsavdelinger.

Oppland Pågående ForskningF
nettverk buskerud

Opprettelse av demensnettverk i Nedre Eiker kommune

Vi har opprettet en modell for kontinuerlig fag- og kompetansehevende tiltak, for ansatte som jobber på institusjon og i hjemmetjenesten, med personer med demens.

Buskerud Pågående AnnetF