Forsiden/Prosjekter/Legemiddelbehandling/Riktig legemiddelbruk

Riktig legemiddelbruk

To hender og medisiner

Riktig bruk av legemidler i sykehjem og hjemmetjeneste, herunder samlokaliserte boliger for personer med psykisk utviklingshemming

Målsettingen er riktig bruk av legemidler for å bedre helse, livskvalitet og leveutsikter for pasienter i kommunehelsetjenesten. 

Periode: Pågående|    Oslo Pågående AnnetF
514066908

Forsvarlig medikamenthåndtering for pasienter med multidose i korttidsavdeling

Det skaper utfordringer i medikamenthåndtering som gjelder pasienter i korttidsavdeling som er utskrevet fra sykehus, men som ikke ferdig behandlet og som har multidose. 

Periode: Oktober 2017 – mai 2018|    Nordland Pågående AnnetF
LMG USHT Akershus_700x410

Riktig legemiddelbruk og pasientsikkerhetsarbeid i sykehjem – en arena for veiledning og tverrprofesjonell samarbeidslæring i praksisstudier for sykepleier- og vernepleierstudenter

Prosjektet har hatt fokus på integrering av studentveiledning og læring i systematisk pasientsikkerhetsarbeid. Det er utviklet læringsmateriell i form av en introduksjonsfilm om systematisk legemiddelgjennomgang som kan brukes i kommunehelsetjenesten og i utdanningsinstitusjoner som informasjon og introduksjon til legemiddelgjennomganger.

Periode: 2015-2016|    Akershus Avsluttet AnnetF
Medisiner i pilleform plassert i multidose-beholder

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Sør-Trøndelag

Legemidler er viktige medisinske tiltak ved forebygging, behandling og lindring av ulike sykdommer og symptomer, men legemiddelbehandling må kvalitetssikres. Feilmedisinering fører hvert å til unødig lidelse for mange pasienter, i tillegg til at det påfører samfunnet store utgifter.

Periode: September 2015 – april 2016|    Sør-Trøndelag Avsluttet AnnetF
Bilde av medisiner

Riktig legemiddelbruk i boliger for psykisk helse og utviklingshemming

Tilpassing av tiltakspakke for hjemmetjenester til målgrupper innen psykisk helse og utviklingshemming.

Periode: Oktober 2015 - desember 2016|    Akershus Avsluttet AnnetF
Bilde av tabletter

Læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i sykehjem"

5 kommuner med 7 team fra sykehjem har deltatt i forbedringsarbeid i Nordland nord.

Periode: September 2015 - juni 2016|    Nordland Avsluttet AnnetF
Bilder av tabletter

Læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i sykehjem"

12 kommuner med team fra sykehjem deltar i forbedringsarbeid i Nordland sør.

Periode: Januar 2014 - september 2014|    Nordland Avsluttet AnnetF
Bilde av tabletter i en eske

Læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten"

10 kommuner med 13 team har deltatt i læringsnettverket, og fått innføring i innsatsområdet for å spre dette til egen kommune.

Periode: September 2014 - mai 2015|    Østfold Avsluttet AnnetF
Bilde av kulenettverk

Læringsnettverk i riktig legemiddelbruk i Nordland

Samstemming av legemiddellister og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenestene i Nordland.

Periode: November 2014 - november 2015|    Nordland Avsluttet AnnetF
Bilder av tabletter

Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk

Økt pasientsikkerhet ved innføring av tiltakspakker for riktig legemiddelbruk.

Periode: April 2013 - juli 2014|    Akershus Avsluttet AnnetF
To papegøyer som samhandler

Samhandling mellom lege og hjemmesykepleie

Samarbeidsmøter mellom fastlegene og hjemmesykepleien for å kvalitetssikre legemiddelbehandlingen til personer med demens.

Periode: 2012 - 2015|    Buskerud Avsluttet AnnetF
Eldre herre med drink

Legemidler, eldre og rusforebygging - del 1: Undervisningsopplegg

Vi utviklet undervisningsopplegg med tilhørende undervisningsmateriell, og opprettet faggruppe innen temaet.

Periode: 2010 - 2013|    Oslo Avsluttet AnnetF
Mennesker i nettverk

Interkommunalt læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i sykehjem"

Spredning av tiltakspakken fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i Østfold. 11 kommuner og 13 team fra sykehjem deltar i forbedringsarbeid om riktig legemiddelbruk i sykehjem.

Periode: August 2013 – juni 2014|    Østfold Avsluttet AnnetF
Team fra Samnanger kommune

Samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten, Hordaland

Innføring av det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender gir økt pasientsikkerhet.

Periode: 2014|    Hordaland Avsluttet AnnetF
Arbeidsgruppa i læringsnettverket, Nord-Trøndelag

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester, Nord-Trøndelag

Spredning av tiltakspakken fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i Nord-Trøndelag

Periode: 2013-2014|    Nord-Trøndelag Pågående AnnetF
Utklipp fra brosjyren om videreutdanningen

Videreutdanning i trygg legemiddelhåndtering

I samarbeid med Høgskolen i Molde utvikler vi en praksisnær videreutdanning med fokus på legemiddelhåndtering, pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.

Periode: 2013-2015|    Møre og Romsdal Pågående AnnetF
Erfaringsdeling

Læringsnettverk “Riktig legemiddelbruk i sykehjem”

Spredning av tiltakspakken fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i Møre og Romsdal.

Periode: 2013|    Møre og Romsdal Avsluttet AnnetF
Deltagere på læringsnettverket i Oslo

Læringsnettverk «Riktig legemiddelbruk i sykehjem» i Oslo

Syv Oslosykehjem gjennomførte forbedringstiltak ved sine langtidsavdelinger for å optimalisere legemiddelbruken.

Periode: 2013|    Oslo Avsluttet AnnetF
Illustrasjonsfoto. Eldre par

Brukerråd og pårørendesamarbeid i sykehjem

Pilotprosjekt med fokus på opprettelse og drift av brukerråd, kvalitetsindikator for brukermedvirkning og utvikling av en guide for brukermedvirkning i legemiddelbruk.

Periode: 2012|    Møre og Romsdal Avsluttet AnnetF
Hånd med medisiner

Trygge overganger

Sikkerhet i bruk av legemidler i overgangen fra/til hjemmetjeneste og til/fra korttidsavdeling i sykehjem

Periode: 2012|    Østfold Avsluttet AnnetF
Lege, sykepleier og farmasøyt

Nasjonal pilot for oppfølging av legemiddelhåndtering i hjemmetjenesten

Pilotprosjekt hvor hjemmetjenesten i Eidsberg kommune har fulgt opp 20 pasienter med vedtak om legemiddelhåndtering

Periode: 2012-2013|    Østfold Avsluttet AnnetF
Gruppebilde av alle deltagerne

Interkommunalt læringsnettverk for Riktig legemiddelbruk i sykehjem, Telemark

12 kommuner i Telemark deltar i pasientsikkerhetskampanjen I Trygge Hender

Periode: 2012-2013|    Telemark Avsluttet AnnetF
Sykepleier med medisindosett

Interkommunalt læringsnettverk i Hordaland - Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Innføring av rutiner for forebygging av legemiddelrelaterte problemer gir økt pasientsikkerhet

Periode: 2014|    Hordaland Avsluttet AnnetF
Mann med pilleboks. Illustrasjonsfoto

Demensfyrtårn

Prosjektet skal bidra til å sikre gode rutiner for hjemmetjenesten ved oppfølging av hjemmeboende personer med demens, med spesielt fokus på legemiddelbehandling og håndtering

Periode: 2012-2015|    Telemark Avsluttet AnnetF
Legemiddelgjennomgang

Riktig legemiddelbruk i sykehjem

Kvalitetssikring av legemiddelbehandlingen for langtidsbeboere ved Post 2 på Engen sykehjem

Periode: 2012-2013|    Hordaland Avsluttet AnnetF
Hjemmetjenesten i Tromsø

Riktigere legemiddelbruk for eldre i heimetenesta i Tromsø

Det var rapportert betra livskvalitet for fleire av dei eldre etter legemiddelgjennomgangen. Me avdekka også behov for meir systematisk oppfølging av legemiddelbehandling spesielt og helsetenester til eldre generelt

Periode: 2010-2011|    Troms Avsluttet AnnetF
Prosjektgruppe ved Rossfjord sykehjem

Riktig legemiddelbruk ved Rossfjord sykehjem

Systematisk gjennomgang av pasienters legemidler i tverrfaglig team
Periode: 2012|    Troms Avsluttet AnnetF
Mann foran glass

Eldre og rus

Innarbeide gode rutiner for hvordan man skal møte utfordringer med overforbruk av alkohol og medikamenter hos hjemmeboende eldre.

Periode: 2010-2012|    Oslo Avsluttet AnnetF
Gule piller

Medisinering i hjemmet

Kan legemiddelhåndtering hos hjemmeboende foregå ved bruk av forprogrammert dataenhet?

Periode: 2011-2014|    Østfold Avsluttet AnnetF
Elisabeth Meløy, avdelingsleder, Jan Gunnar Svendby, sykehjemslege, Mari Vårtun, avdelingsleder.

En pille for alt som er ille

Se på medikamentbruken og redusere 30% av medikamentbruken uten negative konsekvenser for pasientene på sykehjemmet.
Periode: 2008|    Troms Avsluttet AnnetF
Tre ansatte ved medisinhylle

KAMFER – prosjektet

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang for eldre pasienter i sykehjem.

Periode: 2010-2011|    Oppland Avsluttet AnnetF
Legemiddelgjennomgang

Riktigere legemiddelbruk hos eldre

Tverrfaglege legemiddelgjennomgangar førte til reduksjon av medikament og nedgang i fall
Periode: 2010-2011|    Troms Avsluttet AnnetF