Forsiden/Prosjekter/Demens/Teknologi og helseøkonomi

Teknologi og helseøkonomi

Nettsiden Hvakanhjelpe.no

Nettsiden hvakanhjelpe.no viser velferdsteknologi, hverdagsteknologi, hjelpemidler og tips om demensvennlig design som kan være nyttige for personer med demens. Hjelpemidlene er fra kunnskapstjenesten og visningsarenaen Almas hus i Oslo. På nettsiden kan du også få råd, tips og erfaringer som hjelp for å finne passende løsninger. På hvakanhjelpe.no finner du også en Guide om teknologi og hjelpemidler for helsepersonell som skal implementere teknologi hos hjemmeboende brukere med kognitv svikt og demens. Guiden tar for seg: Hva er behovet? Søke eller kjøpe? Ta teknologien/ hjelpemiddelet i bruk

Oslo Pågående AnnetF
840519184

Demensplan 2020, bedre utnyttelse av omsorgstrappa

Hvordan utnytte trinnene i omsorgstrappen i demensforløpet og sikre at pasient og pårørende får den hjelpen de trenger. Hvordan kan bruk av velferdsteknologi brukes i planleggingen av program for tjenesten. God kunnskap hos ansatte og ledere i forhold til personsentrert omsorg.

Nordland Pågående AnnetF
Innhold i en velferdsteknologikoffert

Velferdsteknologikoffert

Utvikling av en velferdsteknologikoffert med hjelpemidler

Buskerud Pågående AnnetF
Bilder av eldre på tur

Utprøving av lokaliseringsteknologi og medisindispenser i kommunal helsetjeneste

Få kunnskap om bruk av lokalseringsteknologi i pleie- og omsorgstjenestene.

Vest-Agder Pågående AnnetF
Videokonferanse

Over hav og fjell

Kan bruk av videokonferanse oppveie noe av den geografiske avstanden mellom pasient og pårørende?
Troms Avsluttet AnnetF
Eldre par på tur

GPS-sporing av demente i eit tidleg stadium av sjukdommen

Prøve ut og tilrettelegge for GPS-sporingsteknologi i kommunane

Møre og Romsdal Avsluttet AnnetF
Logo Dementia care mapping

Opp av stolen

Sette fokus på sosiale og fysiske aktivitetstilbud for pasienter med demens. Bruk av dementia care mapping og omsorgsteknologi.

Oppland Avsluttet AnnetF
Norske sedler og mynter

Hva koster demens i Norge?

PostDoc-prosjektet skal belyse bruken av ressurser hos demente personer innenfor helsesektoren og skal komme fram til et estimat på kostnader ved demens.

Rogaland Pågående ForskningF
Illustrasjon av teknologi

Alarmer til personer med demens

Pilotprosjekt i NHO sitt program der utvikling av demensalarmer skal skje i samarbeid med fagmiljøer, brukerorganisasjoner og myndigheter.
Hordaland Avsluttet AnnetF