Forsiden/Prosjekter/Aktiv omsorg/Trivsels- og kulturtiltak

Trivsels- og kulturtiltak

Målet med trivselstiltak er å øke trivsel blant hjemmeboende og beboere på sykehjem. Trivselstiltak omfatter fritids- og kulturtilbud.

898601168

Trim i hverdagen – «Gamle minner blir som nye»

Juohkebeaivvalaš doaimmat – «Boares muittut bohciidit»

Arbeid med eldre og personer med demens kan gi mange utfordringer, og noen er bare inspirerende å ta tak i. Prosjektet ble kalt for «Når gamle minner blir som nye».

Finnmark Avsluttet AnnetF
Top down view of hands repotting a garlic plant in fresh soil

Hva skal jeg gjøre i dag, tro?- samiske kulturelle aktiviteter for eldre

Maid odne ges barggan? – sámekultuvrralš doaimmat vuorasolbmuide

Karasjok kommune bygde nye omsorgsboliger på slutten av 90-tallet, og skulle se på hvordan utearealet skulle være og hva det skulle inneholde og brukes til.

Periode: Avsluttet i 2013|    Finnmark Avsluttet AnnetF
547131318

Bedre hverdagsliv i langtidshjem

Konseptet Bedre hverdagsliv implementeres i alle 40 langtidshjem i Oslo. Det søkes å oppnå at beboerne skal oppleve hverdager med god livskvalitet. Et hjemlig miljø, trivselstiltak, gjøremål basert på beboernes interesser og hverdagsmestring, samt en tydelig forankring i nærmiljøet skal bidra til å øke kvaliteten på tilbudet. I tillegg skal institusjonspreget reduseres. Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» samt fokus på at «Hver dag teller» skal være retningsgivende for å gi beboere i langtidshjem opplevelse av en god hverdag hver dag.

Periode: 2017 - 2018|    Oslo Pågående AnnetF
122470454

Generasjonstreff

Generasjonstreff har som formål å utvikle en modell for organisering av samarbeid mellom barnehager og omsorgssentre.

Periode: 2016 - 2018|    Oppland Avsluttet AnnetF
06_Dyreass terapi

Dyreassistert terapi og dyreassistert aktivitet med hund for eldre

Beboere som bor i institusjon og hjemmeboende med hjemmesykepleie

Videreutvikle tilbudet med dyreassistert terapi til hjemmeboende.  Bedre system på oppfølging av oppmøte på aktivitetene, dokumentasjon av aktivitetene og pasientdata.

Periode: Mai 2016-|    Buskerud Pågående AnnetF
Bilde av noter

"Ønske-allsang" på avdeling for mennesker med demens

Øke livskvalitet med allsang på sykehjemmet.

Periode: Desember 2014 - |    Oppland Pågående AnnetF
Smilende eldre kvinne

Livsgledesykehjem – et systemverktøy

Utviklingssenter for sykehjem i Nord-Trøndelag skal livsgledesertifiseres - Livsglede satt i system

Periode: 2013-2014|    Nord-Trøndelag Avsluttet AnnetF
Gårdbruker og bruker på tur med hund

Til gards

Tilrettelagt og meningsfylt dagaktivitetstilbud for eldre hjemmeboende menn med demens

Periode: 2013-2014|    Buskerud Avsluttet AnnetF
Eldre mann triller sykkelen

Trivsel ute – året rundt

Tilrettelagte uteaktiviteter for personer med demens, dokumentert ved bruk av foto og bildeserier.

Periode: 2011-2013|    Buskerud Avsluttet AnnetF
Bilde fra veilederen "Mennesket lever ikke av brød alene"

Å bedre praksis for å ivareta åndelige behov hos pasienter i sykehjem

Fagheftet ”Mennesket lever ikke av brød alene”

Periode: 2012|    Nordland Avsluttet AnnetF
En gruppe ungdommer

Aksjon ungdom 2012

Tilbud om sommerjobb til ungdom mellom 14 og 16 år som ville bidra til en stimulerende hverdag for eldre i sykehjem, dagsenter og hjemmetjeneste.

Periode: 2012|    Troms Avsluttet AnnetF
Ansvarlige for prosjektet

Musikk i demensomsorga – eit pilotprosjekt

Utvikle ein modell for bruk av musikk i grupper for personar med demens. Målet er å styrke personalet til å bruke musikk i kvardagen.

Periode: 2011-2012|    Møre og Romsdal Avsluttet ForskningF
Noter

Aktiv omsorg - individuell velvære og aktivitet

Hvordan kan vi endre hverdagens gjøremål slik at pasientene får en mer meningsfull hverdag?

Periode: 2011-2012|    Hordaland Avsluttet AnnetF
Eldre dame maler

Å skape livsglede for beboere på sykehjem

Evaluering av et kvalitetsutviklingsprosjekt i Trondheim kommune

Periode: 2011-2014|    Sør-Trøndelag Avsluttet ForskningF
Eldre dame koser med hund

Livsglede på sykehjem

Livsglede som en integrert del av aktiviteten på sykehjem

Periode: 2011-2014|    Sør-Trøndelag Avsluttet AnnetF
Maleri

Kunstterapi for hjemmeboende personer med demens

Kunstterapi som dagaktivitetstilbud til yngre personer med demens eller kognitiv svikt

Periode: 2011-2012|    Hedmark Avsluttet AnnetF
To kvinner arbeider med holdningsplan

Strukturert miljøbehandling i hjemmetjenesten

De ansatte fikk styrket sin kompetanse innenfor miljøbehandling i demensomsorgen ved at individuelle holdningsplaner basert på Gundersons teori ble prøvd ut i hjemmetjenesten

Periode: 2011-2012|    Hedmark Avsluttet AnnetF
Frivillig hjelper eldre dame med puslespill

Kartlegging av frivillige tilbud i hjemmetjenesten

Kartlegge og beskrive ulike former for frivillige tjenester rettet inn mot hjemmeboende mottakere av helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune.

Periode: 2011-2012|    Oslo Avsluttet AnnetF
Logo - musikk i omsorg

Musikk i omsorg

Bruk av sang og musikk som en del av et aktivt omsorgsarbeid ved dagaktivitetstilbud og institusjon – kompetanseheving og praktiske tiltak

Periode: 2012-2013|    Vestfold Avsluttet AnnetF
En hatt over en gammel treeske

”Husker du?” - Aktivitetstilbud til personer med demens

Tilby hyggekvelder med varierte aktiviteter på ettermiddag/kveld for personer med demens

Periode: 2010|    Hedmark Avsluttet AnnetF
En blid eldre dame med sin frisør

Vurdering av trivselsskala for beboere i sykehjem

Prøve ut et spørreskjema om beboeres trivsel i sykehjem.

Periode: 2011-2013|    Oslo Avsluttet ForskningF
Blomsterkort-prestekrage og beskrivelsen av blomsten

Blomsterkort

24 kort til bruk i samtale om hage og planteliv.

Periode: 2010-2011|    Oslo Avsluttet AnnetF
Prosjektgruppe_SMET

Bruk av musikk og sansehage på sykehjem

Systematisk bruk av miljøbehandling som metode for å dempe uro, angst eller for å øke velvære hos pasientene.

Periode: 2008-2011|    Oslo Avsluttet AnnetF
En pasient i badekar, to ansatte står ved siden

Salus per aqua – helse gjennom vann

Berøring anvendes systematisk som metode i forbindelse med bad og bruk av eteriske oljer for å fremme velvære og livskvalitet hos pasientene.

Periode: 2011|    Telemark Avsluttet AnnetF
Logo Dementia care mapping

Opp av stolen

Sette fokus på sosiale og fysiske aktivitetstilbud for pasienter med demens. Bruk av dementia care mapping og omsorgsteknologi.

Periode: 2011-2013|    Oppland Avsluttet AnnetF
Eldre dame med en katt

”La hverdagslivet blomstre” - Eden Alternative

Innføring av Eden Alternative i hjemmebaserte tjenester. Eden Alternative er en filosofi med målsetting om å eliminere ensomhet, kjedsomhet og hjelpeløshet innen eldreomsorgen.
Periode: 2010-2011|    Sør-Trøndelag Avsluttet AnnetF
Samisk tun i Karasjok

Samisk tun

Samisk kulturelt tilpasset sansehage for personer med demens – overføring av kultur og læringsarena.

Periode: 2003-2005|    Finnmark Avsluttet AnnetF
En jente spiller klavier

Kultur og eldre

Prosjektet handlar om heilskapstenking rundt helse hjå eldre med fokus på samanhengen mellom kulturelt engasjement og helsetilstand.

Periode: 2008-2012|    Sogn og Fjordane Avsluttet AnnetF
frivillige Kroken sykehjem

Frivillige fra nærmiljø- en ressurs for sykehjemmet

Etablerte en base med frivillige fra nærmiljøet, utarbeidet et program og maler som verktøy for frivillighetsarbeid.
Periode: 2009|    Troms Avsluttet AnnetF
Fiolin

"Gode øyeblikk" - kulturell stimulering av hjemmeboende eldre med begynnende demens

Utprøving av et dagtilbud med kulturelle aktiviteter for hjemmeboende personer med tegn på demens i mild og moderat grad.
Periode: 2007-2008|    Nord-Trøndelag Avsluttet ForskningF
Gule blomster med små marihøner

Sammen om læring og mestring

Et bedre aktivitets - og trivselstilbud til personer med demens og deres pårørende: flere samlinger og en reise til Spania. Fokus på sosialt samvær, nettverks- og relasjonsbygging.
Periode: 2008-2009|    Aust-Agder Avsluttet AnnetF