Forsiden/Utviklingssentre/Akershus/Prosjekter Akershus

Våre prosjekter:

Pågår

Observasjonskompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester

Studere erfaringer ved implentering og bruk av strukturerte verktøy.

Riktig legemiddelbruk i boliger for psykisk helse og utviklingshemming

Tilpassing av tiltakspakke for hjemmetjenester til målgrupper innen psykisk helse og utviklingshemming.

ALERT – når det virkelig gjelder

Øke observasjonskompetansen, forbedre kommunikasjon og handlingsberedskap ved akutte tilstander og sykdomsutvikling.
 

Demensnettverk i Akershus

En arena for kompetanseheving, fagutvikling, erfaringsutveksling og etisk refleksjon.

Mobilt talegjenkjenningsverktøy for pasientdokumentasjon

Øke kvaliteten og effektivisere eldreomsorgen ved bruk av talegjenkjenningsverktøy for pasientdokumentasjon.

Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling

Utvikling av en kompetansepakke som skal bidra til å sikre grunnleggende kompetanse i lindrende omsorg.

Teknologistøtte i sykehjem

Helhetlige teknologiløsninger som gir trygghet og sikkerhet for beboere og ansatte i morgendagens sykehjem

Kunnskapsbasert praksis i Bærum kommune

Faglige beslutninger i hjemmetjenesten skal i større grad være kunnskapsbasert.

Læringsarena 2

Etablering av klinisk fagring for kompetanseutvikling i kunnskapsbasert praksis.

Avsluttet

Eldre 2010 2011 2012 2013 Alle
Ferdighetstrening og simulering

Etablere en læringsarena med bruk av ferdighetstrening og simulering for å ivareta nødvendig kompetanse i systematiske observasjoner, prosedyretrening og HLR.

Læringsnettverk for riktig legemiddelbruk

Økt pasientsikkerhet ved innføring av tiltakspakker for riktig legemiddelbruk.

Den intelligente trygghetssensor

Ferdigstillelse av en trygghetssensor som kan oppdage kritiske situasjoner.

Kartlegging og samhandling om tros- og livssyn

Utvikle kartleggingsverktøy og øke kompetansen til ressurspersoner og personalet i eksistensielle samtaler.

Sirkulasjonsprosjektet FlowOx

Utvikling av teknologi som skal forbedre livskvalitet hos pasienter med nedsatt sirkulasjon i bein.

Klient- og resultatstyrt praksis (KOR) i psykisk helse og rus

KOR er systematisk tilbakemelding fra bruker om opplevd nytte av behandling og av endringsprosesser. Bruker skal aktivt delta i egen behandling og utvikling av egne ressurser.

Lindrende omsorg i barnebolig

Lindring/palliasjon for barn med utviklings- og/eller funksjonshemming. Kompetanseutvikling i lindrende omsorg (palliasjon) hos ansatte i barneboligen.

Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg

Strategisk kompetanseplan for helse og omsorg skal bidra til at helse- og omsorgssektoren i Bærum kommune tar i bruk og utvikler kompetanse i tråd med mål og føringer for tjenester.

Samhandlingspraksis

Ved å gi tredjeårsstudenter innsikt i samhandling og samarbeid i helsevesenet skal prosjektet bidra til å gi sykepleiere økt kunnskap om samarbeid mellom helsenivåene.

God dokumentasjon - Hvorfor og hvordan?

Vi vil bedre dokumentasjonen i kommunehelsetjenesten, og vise sammenhengen mellom god dokumentasjon og god kvalitet. 

Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser basert på forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerens ønsker og behov i en gitt situasjon

ALERT – sammen om kompetanseheving

Tilpasning og utprøving av kurskonseptet ALERT til kommunehelsetjenesten

Kompetanseutvikling innen lindrende omsorg i hjemmebaserte tjenester

Kreftsykepleierne utviklet en kurspakke med tre moduler.

Marte Meo-filmveiledning i arbeid med personer med demens Forebygge bruk av tvang ved å øke personallets kunnskap, observasjonskompetanse og handlingsberedskap.
"Befal" - opplæring i beskyttelsesteknikker

Opplæring i Durewallmetoden for å styrke brukers rettigheter og for å ivareta ansattes sikkerhet og helse.

Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig

Utvikle en modell for rehabilitering av yngre med kognitiv svikt som følge av multippel sklerose eller hjerneslag.

La etikken blomstre i praksis

En bok om systematisk refleksjon i arbeidshverdagen, skal gi inspirasjon til de ansatte i pleie- og omsorgssektoren.

Vurdering av trivselsskala for beboere i sykehjem

Prøve ut et spørreskjema om beboeres trivsel i sykehjem.

Tidsriktig matservering Samarbeidsprosjekt mellom en somatisk langtidsavdeling og sykehjemmets kjøkken. Kartla pasientenes behov og utviklet metode for registrering av kost. Vekt forteller oss ikke hva pasienten ”egentlig” får i seg.
"Jobb smart" - forflytningsprosjekt

Et pilotprosjekt på to tjenestesteder: Bolig med service og brukere i hjemmesykepleien.

Utvikling av systematisk etikkarbeid og kompetanseheving i etikk

Prosjektet har kartlagt og dokumentert ledernes og ansattes behov for systematisk etikkarbeid og kompetanseheving.

”Bruker spør bruker” - brukerundersøkelse for utviklingshemmede

Med fokus på brukermedvirkning ble brukerne involverert i alle deler av undersøkelsen, fra utforming av spørsmål til presentering av resultater.

Stille rapport Innføring av stille rapport istedenfor muntlige rapporter.
Kan kompetanseheving redusere utagering og bruk av tvang? Kompetansehevingsprogram med samtale- og refleksjonsgrupper, fagdiskusjoner og fokus på tilrettelagt aktivitet for å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens.
Lindrende behandling til sykehjemspasienten ved livets slutt

Kompetanseheving av personalet på sykehjem og etablering av rutiner og prosedyrer som gjør dem trygge på å møte den døende og de pårørende.

Opplæring i ernæring og bruk av verktøy for å identifisere feil-og underernæring

Det ble implementert verktøy for å identifisere feil- og underernæring, og ansatte i miljøarbeidertjenesten, hjemmesykepleien og bolig med service får opplæring hvordan å bruke verktøyene og å øke sin ernæringskompetanse.

Utvikling av godt tilbud til personer med eller mistanke om CFS/ME

Et toårig tverrfaglig prosjekt der pleie og omsorg, skole og helse samt NAV og fastlege sammen bidro til økt kvalitet på tjenester til personer med CFS/ME (eller mistanke) - og deres pårørende.

Aktiviseringstiltak på sykehjem

Fokus på kulturleders funksjon i å koordinere og gjennomføre sosiale og kulturelle aktiviteter, samt prøve ut ulike kompetansehevende tiltak.