Forsiden»Utviklingssentre»Østfold»Glemmen sykehjem, Fredrikstad

Utviklingssenter for sykehjem i Østfold

Omsorgssentre nord (Glemmen, Smedbakken og Rolvsøy sykehjem)

Besøksadresse: Glemmen sykehjem
Gamle Kirkevei 58
1617 Fredrikstad
Hjemmeside: Utviklingssenter for sykehjem i Østfold
Kontaktperson: Elisabeth Østensvik, FoU-leder

Våre prosjekter:

Pågår

«Ledelse av pasient- og brukersikkerhet» - læringsnettverk i Østfold

Tilpasning og spredning av tiltakspakken «Ledelse av pasientsikkerhet» fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7».

«Myke fall - støtdempende gulv”

Vil støtdempende gulv føre til færre skader ved fall hos beboere på sykehjem?

Ledelse av pasient- og brukersikkerhet i Østfold

Tilpasning og spredning av tiltakspakken «Ledelse av pasientsikkerhet» fra det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7». 

Nettbasert studium i pasient- og brukerrettet dokumentasjon

Utvikling av et åpent fleksibelt nettbasert studium i pasient- og brukerrettet dokumentasjon

Nettverk for sykehjemsleger i Østfold

En faglig og sosial møteplass for sykehjemsleger i fylket for å styrke sykehjemsmedisinen.

Omsorg for døende og "Livets siste dager" - nettverk i Østfold

Liverpool Care Pathway (LCP) blir erstattet av en norsk tiltaksplan “Livets siste dager” i 2016, og et nettverk er startet.

Personsentrert omsorg og VIPS-praksismodell

Implementering av personsentrert omsorg i fagmøter på 25 sykehjemsavdelinger.

Robotassistert terapi med Paro-selen

Implementering og bruk av robotselen Paro for hjemmeboende personer med demens ved Glemmen sykehjem.

Samhandling om kompetanse - ALERT i kommunehelsetjenesten

Bidrar til økt pasientsikkerhet gjennom kompetanseheving i hvordan gjenkjenne risikoutsatte pasienter, og iverksette tiltak.

Samhandling om kompetanse i hjerte-lunge-redning for helsepersonell

Stor satsning på økt kompetanse i hjerte-lunge-redning for helsepersonell (H-HLR) i Østfold.

Avsluttet

Eldre 2010 2011 2012 2013 Alle
”Kort og godt” – refleksjonskort 100 refleksjonskort knyttet til kap. 4A i pasientrettighetsloven.Teksten er formulert som åpne spørsmål, problemstillinger og beskrivelse av aktuelle situasjoner.
Begrense tvang - kort og godt

Implementering av bruk av refleksjonskortene ”Kort og godt” i hverdagen.Utvikle en modell for refleksjon i hverdagen.

Bruk av Liverpool Care Pathway (LCP) i livets sluttfase Faglig kompetanseutvikling i relasjon til døende pasienter og deres pårørende.
Brukermedvirkning

Gi pasienter på sykehjem økt innflytelse ved å heve ansattes kompetanse rundt brukermedvirkning, spesielt tilknyttet aktiviteter

Dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens Utviklet spesielt tilrettelagte korttids- og avlastningstilbud, støttekontaktordninger og besøkstjeneste.
Dokumentasjon av helsehjelp i pasientjournal Hvordan sikre god dokumentasjon av helsehjelp?
Far Vel – den siste tiden Fokus på kritisk refleksjon og tverrprofesjonelt samarbeid i omsorg ved livets slutt. Tiltakene i prosjektet var refleksjonsgrupper på 4 sykehjem i Østfold med fokus på omsorg ved livets slutt og tverrprofesjonelle seminarer.
Gode praksisplasser for elever på videregående skolenivå Utarbeide modell(er) for faget "Praksis til fordypning" til bruk for sykehjemmenes ansatte.
Grenseregional omsorgsfilosofi Implementere palliativ omsorgsfilosofi for å fremme livskvalitet for personer med demens og deres pårørende.
Implementering av omsorgsfilosofi

Fremme livskvalitet for beboere på sykehjem og deres pårørende

Innføring av LCP – kunnskapsbasert tiltaksplan for ivaretakelse av døende og deres pårørende

Innføring av Liverpool Care Pathway (LCP) i alle sykehjem i Fredrikstad og etablering av interkommunalt nettverk for ressurssykepleierne i Østfold

Interkommunalt læringsnettverk for "Riktig legemiddelbruk i sykehjem"

Spredning av tiltakspakken fra den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen i Østfold. 11 kommuner og 13 team fra sykehjem deltar i forbedringsarbeid om riktig legemiddelbruk i sykehjem.

Klinisk blikk og handlingskompetanse

Hvordan utvikle klinisk blikk og handlingskompetanse for studenter og ansatte ved bruk av ABCDE etter casemetoden?

Læringsnettverk i forebygging av fall

Ni kommuner med 12 team deltar i læringsnettverk i fallforebygging for å implementere tiltak og spre dette til egen kommune.

Livsfortellinger og personsentrert omsorg på sykehjem

Kjennskap til beboernes livsfortellinger, verdier og preferanser bidrar til mer personsentrert omsorg.

Nettverk for Liverpool Care Pathway(LCP) i Østfold

En videreføring av LCP-prosjektet om omsorg ved livets slutt

På Alerten – samhandling om kompetanse

Økt pasientsikkerhet gjennom kompetanseheving i hvordan gjenkjenne risikoutsatte pasienter, iverksette gode tiltak, forebygge sykdomsforverring og kommunisere pasientens tilstand på en trygg og sikker måte

 

Pårørendeskoler og samtalegrupper Utviklingsprogrammet utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av satsningen i forbindelse med Demensplan 2015 ”Den gode dagen”.
Praksiskunnskap gjennom refleksive prosesser Samarbeid kan ikke læres gjennom teori alene - det forutsetter erfaringslæring
Samhandling gir økt kvalitet Utvikle samhandlingsmodeller som involverer brukere, ansatte og studenter, med vekt på å øke kvaliteten på tjenestene
Trygge overganger Sikkerhet i bruk av legemidler i overgangen fra/til hjemmetjeneste og til/fra korttidsavdeling i sykehjem
Tverrprofesjonell legemiddelgjennomgang En legemiddelgjennomgang ved Glemmen sykehjem resulterte i en reduksjon av faste legemidler, endring i dose og en reduksjon av behovsmedikamenter.
Utvikling av fallforebyggende program Forberedelese til et større fallforebyggende prosjekt
Vurdering av trivselsskala for beboere i sykehjem

Prøve ut et spørreskjema om beboeres trivsel i sykehjem.