Forsiden/Utviklingssentre/Vestfold/Prosjekter Sandefjord

Våre prosjekter:

Pågår

Samhandling mellom fastlege og hjemmesykepleie

Sandefjord kommune styrker samarbeidet mellom fastlegene og hjemmesykepleien.

Etikkteateret Torbjørn – en metode for etisk kompetanseheving

Teaterstykket Torbjørn skal gi innblikk i og refleksjon rundt pasientens liv, behov for hjelp og etiske problemstillinger knyttet til dette.

Refleksjonsgrupper relatert til Liverpool Care Pathway

Bistand til etablering av refleksjonsgrupper i kommunehelsetjenesten.

Dyre- og robotassisterte intervensjon som helsefremmende tiltak for eldre med demens - dyrebar omsorg

Undersøke mulige endringer i risikofaktorer tilknyttet fall

Ferdighetssenter

Pilotprosjekt med mål om å etablere et Ferdighetssenter som en øving- og sertifiseringsarena for praktiske prosedyrer

Avsluttet

Eldre 2010 2011 2012 2013 Alle
Tid som gave- frivillighetsprosjekt

Målsettingen med prosjektet er å bidra til at pasienter og deres pårørende opplever livskvalitet og verdighet i livets siste fase gjennom støtte og avlastning fra frivillige.

Regionalt samarbeid om forebygging av fall

Et regionalt samarbeid og læringsnettverk der tiltakspakken "Forebygging av fall i institusjon" tas i bruk og det er utformes tiltakspakke for hjemmetjenesten.

Liverpool Care Pathway – implementering i Vestfold

Prosjektet skal sikre implementering og videreføring av metoden Liverpool Care Pathway i enkelte kommuner i Vestfold.

Pilotprosjekt "Best hjemme" - en modell for innføring av hjemmerehabilitering

Utvikle tjenester for å kunne tilby hjemmerehabilitering til brukere som har mulighet til det.

I trygge hender i Vestfold

Spre tiltakspakken fra pilotprosjektet i pasientsikkerhetskampanjen på innsatsområdet Riktig legemiddelbruk i sykehjem, og stimulere til forbedringssprosjekter i sykehjem i Vestfold.

Musikk i omsorg

Bruk av sang og musikk som en del av et aktivt omsorgsarbeid ved dagaktivitetstilbud og institusjon – kompetanseheving og praktiske tiltak

Implementering av Liverpool Care Pathway i Vestfold

Benytte LCP tiltaksplan til alle døende pasienter i Vestfold. De skal få samme gode lindrende behandling og omsorg i livets siste fase, uavhengig av diagnose, alder og bosted.

Veien til god kunnskapshåndtering Innføring av kunnskapsbasert praksis og fagnettverk som metode for økt samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.
Veien til kvalitetsutvikling og god praksis Kartlegging av kompetansebehov som et strategisk grep for utvikling av målrettede kompetansehevende planer.
Kompetanseprogram i lindrende omsorg til alvorlig syke Prøve ut og dokumentere effekten av en ny modell for samhandling om kompetanseheving mellom primær -og spesialisthelsetjenesten.
Tiltak for å styrke ernæringsstatus hos eldre på institusjon og hjemmeboende Innføring av nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.
Gjensidig hospitering mellom 1. og 2. linjetjenesten 60 deltakere hospiterte i tre dager. Prosjektet ble evaluert med spørreskjema og fokusgruppeintervjuer.
Implementering av Pasientrettighetsloven kapittel 4A Implementering: generell opplæring i lovkapittelet, samtykkevurderingen og tillitskapende tiltak.
Intravenøs behandling i sykehjem

Kan et strukturert opplæringsprogram i intravenøs behandling ved infeksjoner i sykehjem føre til bedre pasientforløp og redusert innleggelse i sykehus?

Legemiddelgjennomgang i sykehjem Utviklet og testet en prosedyre for strukturert tverrfaglig gjennomgang av langtidspasienters legemidler i sykehjem.