Forsiden/Forskning

Nyeste forskningsprosjekter

Utviklingssentrene legger til rette for og bidrar til forskning. I alle hovedsak kan vi dele forskningsprosjektene inn i fire kategorier: USHT som eier av et forskningsprosjekt, USHT som part i et forskningsprosjekt, USHT som arena i et forskningsprosjekt og USHT som tilrettelegger for forskning gjennom for eksempel bistand til rekruttering. På denne siden finner du alle forskningsprosjektene, sortert på publiseringsdato. Det jobbes med å gjøre alle forskningsprosjektene lettere tilgjengelig ved å dele prosjektene inn i de fire nevnte kategoriene.

870849854

Digitale løsninger for økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet samt effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten - DigiPAS

Gjennom forskning og innovasjon samt erfaringer fra praksis, vil DigiPas prosjektet etablere kunnskap som er sentral for digitalisering i kommunehelsetjenesten både regionalt og nasjonalt.

Periode: Juni 2018 – September 2020 |    Telemark Pågående ForskningF
Tannlegeutstyr

Underforbruk av offentlige tannhelsetjenester for pasienter som får hjemmesykepleie

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland har avsluttet et forskningsprosjekt om tannhelsetilbudet til pasienter som mottar hjemmesykepleie. Et av funnene er at det fremdeles er et underforbruk for denne pasientgruppen. Det er avdekket flere mangler i tjenestetilbudet til denne  gruppen. Utviklingssenteret vil sammen med de involverte i prosjektet informere videre om disse resultatene  i aktuelle fora, og arbeide for forbedring av tannhelsetilbudet til denne pasientgruppen.

Periode: 2017 - 2019 |    Hordaland Avsluttet ForskningF
Bilde av to stk som ser på et skjema

Kartleggingsskjema om pårørendes situasjon i hjemmet

Kan et kort kartleggingsskjema om pårørendes situasjon oppdage det samme som et omfattende skjema?  Dersom svaret er «Ja» kan praksisfeltet få tilgang til et enkelt forskningsbasert skjema.

Periode: 2014 - 2019|    Hedmark Pågående ForskningF
Eldre mann heller vin i glass

Undervisning og veiledning innen Psykisk helse og rusarbeid

USHT Buskerud skal tilby undervisning og veiledning om Recovery i tjenester til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus, samt initiere til nettverk for ansatte. Ansatte vil også få tilbud om opplæring i Eldreomsorgens ABC - perm «Psykiske sykdommer i eldre år».

Periode: 2019 -|    Buskerud Pågående ForskningF
Young attractive latin woman lying at home living room couch feeling sad tired and worried suffering depression in mental health, problems and broken heart concept.

Hva skal til for å legge grunnlaget for en individuelt tilpasset oppfølging av hjemmeboende yngre personer med demens – en studie av vedtaksprosessen i to kommuner

Hjemmeboende yngre personer med demens er en gruppe med varige og sammensatte behov som krever store ressurser. Imidlertid kan tiltak som bidrar til at flere personer med demens benytter seg av kommunale tjenester før de er i behov av heldøgns omsorg, utsette behovet for institusjonsplass, gi bedre livskvalitet for den syke selv, forebygge utslitte familier, og spare kommunene for store utgifter.

Periode: 2018 - 2022|    Telemark Pågående ForskningF
Skjermbilde 2019-01-24 kl

TryggEst

TryggEst er et forslag til en ny og helhetlig modell for håndtering av mistanke om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.

Periode: Høst 2018 til 2020|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF
prosjekt verdal innsiktsfasen

Hvordan planlegge et kommunalt helsebygg?

Det er mye å tenke på for kommuner som planlegger nye helsebygg eller andre flerbruksløsninger innen helse- og omsorg.  Vi lager tre bøker som dokumenterer denne prosessen fra A til Å. De to første bøkene beskriver innsiktsfasen og idéutviklingsfasen.

Periode: 2017-2021|    Nord-Trøndelag Pågående ForskningF
882329946

Sjekkliste for pårørendesamarbeid i kommunale helse- og omsorgstjenester

Et kunnskapsbasert verktøy som kan bidra til planlagt og systematisk innvolvering av pårørende i egen avdeling. Sjekklisten kan brukes uavhengig av hvilke helseutfordringer pasienten/brukeren har eller hvilke tjenester som gis.

Periode: 2015-2017|    Rogaland Avsluttet ForskningF
686037468

Trygge ansatte, trygge brukere

Et prosjekt som retter seg mot ansatte i hjemmetjenesten og palliative hjemmeboende pasienter. Tilrettelegge for gode og trygge dager i eget hjem for alvorlig syke og deres pårørende igjennom utvikling av en tiltakspakke for palliasjon i hjemmet.

Periode: 2018 - 2020|    Nord-Trøndelag Pågående ForskningF
Trees formed as three heads with leaves blowing away

Voksenskole for personer med demenssykdom

Dette er et fremtidsrettet aktivitetstilbud der personer med demens får undervisning på forskjellig vis; kognitiv trening – «hjernegymnastikk», med bl.a. hukommelsestrening og kognitiv stimulering, arbeid i verksted, mosjon, musikkterapi osv.

Periode: Høsten 2018|    Aust-Agder Pågående ForskningF
Illustrasjonsbilde Thinkstock

Sjukepleiekompetanse i kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane

Prosjektet ynskjer å få fram eit heilskapleg bilde av sjukepleiekompetansen i kommunehelsetenesta.

Periode: 2016-2018|    Sogn og Fjordane Pågående ForskningF
Illustrasjonsbilde Thinkstock

SAFE- LEAD: Leiing av kvalitet og tryggleik i kommunehelsetenesta

Leiarar i fire sjukeheimar og fire heimetenester er rekruttert  til å teste ut ein guide for leiing av kvalitetsarbeid.

Periode: 2016-2020|    Sogn og Fjordane Pågående ForskningF
Illustrasjonsfoto: Helsefagelev

MULTICARE - Det fleirkulturelle stabsfelleskapet i norske sjukeheimar

MULTICARE skal forske på utvikling av, og arbeid i, dei kommunale helse og omsorgstenestene i Noreg med særskilt fokus på arbeid som ein integrerings- og inkluderingsarena for innvandrarar. Prosjektet er finansiert av Noregs Forskingsråd (NFR) gjennom programmet HELSVEL og er leia av Senter for omsorgsforsking Vest (SofV). USHT Sogn og Fjordane er særskilt inne i arbeidspakke 3: Kunnskap og trening av leiarar for multikulturell stab.

Periode: 2016-2019|    Sogn og Fjordane Pågående ForskningF
To reindyr på vidda

Reinblod og biprodukter

Hvilke tappemetoder for blod som finnes og hvilke er mest egnet til å tappe reinblod? Prosjektet handler om hvordan man kan få samisk tradisjonsmat inn i institusjoner med eldre i samisktalende kommuner, men også ut til samfunnet for øvrig.

Periode: Oktober 2017 – april 2018|    Finnmark Pågående ForskningF
Tørrfisk

Styrking av samiske mattradisjoner i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i samiske bosetningsområder

Er det nødvendig og mulig å styrke samiske mattradisjoner på kommunale sykehjem og heldøgns omsorgsboliger i samiske bosetningsområder?

Periode: 2016|    Finnmark Avsluttet ForskningF
-

Mode Sensors – utvikling av skytilkoblet sensorplaster til forebygging av dehydrering

USHT Trøndelag (Åfjord) er samarbeidspartner i Mode Sensors AS prosjekt for å utvikle et sensorplaster til forebygging av dehydrering. Det er et OFU-prosjekt med flere samarbeidskommuner i Norge og Danmark.

Periode: 2018 - 2020 |    Sør-Trøndelag Pågående ForskningF
832102006

Den inkluderende kommune – veier til aktiv deltakelse

Forprosjekt for innovasjonsprosjekt. Kompetanse og kunnskap for innovasjonsprosjektet er samlet og etablert. Søknad til innovasjonsprosjekt utarbeides innen fristen som foreligger fra Forskningsrådet.

 

Periode: Høsten 2018|    Oppland Pågående AnnetF
Epler

Måltidsrytme og måltidsmiljø i sykehjem: Kartlegging fra fire sykehjem i Oslo

Et samarbeidsprosjekt mellom Sykepleierutdanningen, Høgskolen i Oslo og Akershus og Sykehjemsetaten i Oslo kommune.

Periode: Høst 2016-høst 2017|    Oslo Pågående ForskningF
ThinkstockPhotos-852040268

KONTAKTnett

Nettverksverktøy til personar med demens, og deira pårørande. Innovasjonsprosjekt der målsetjinga er å lage eit IKT- støtta verktøy for kommunikasjon, nettverksbygging og læring. Utvikling av IKT verktøy for kunnskap, informasjon og samhandling mellom personar med demens, deira nettverk og offentlege /private teneste.

Periode: 2017-2020|    Sogn og Fjordane Pågående ForskningF
523032011

Delirium blant hjemmeboende eldre med hjemmesykepleie

Eldre hjemmeboende personer som mottar hjemmesykepleie har høy risiko for innleggelse i sykehus. I dette prosjektet undersøkes eldre hjemmeboende sin funksjonsevne hvert halvår i to år. Ved akutt sykdom eller sykehusinnleggelse blir personene fulgt tett med tanke på utvikling av delirium (”akutt forvirring”). Dette studiedesignet gir oss mulighet til å studere delirium sin påvirkning av pasientens videre prognose, justert for faktisk funksjon før et delirium.

Periode: Mai 2015 – Juni 2018|    Vestfold Pågående ForskningF
135448176

Stress blant pårørande til heimebuande personar med demens

Det er i dag godt dokumentert at pårørande til personar med demens blir utsett for stor omsorgsbyrde, og at dette kan ha negative konsekvensar for dei pårørande sin økonomi, sosiale liv og helse. I denne studien ser vi på samanhengen mellom spesifikke nevropsykiatriske symptom ved demens og pårørande si stressoppleving.

Periode: Pågående|    Sogn og Fjordane Pågående ForskningF
polyfon

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi

Kunnskapsklynga POLYFON skal stimulere til kunnskaps-, kompetanse- og tenesteutvikling, samt informasjon og formidling. Kunnskapsklynga består av kommunar, helseføretak, kompetanse- og forskingsmiljø som ser at musikkterapi kan bidra til inkludering, deltaking og meir ressurs- og brukarorienterte tenester, og som ynskjer å bidra til utvikling av feltet på ein systematisk og kunnskapsbasert måte. Sogn og Fjordane deltek i POLYFON gjennom eit partssamarbeid mellom fylkeskommunen, helseføretaket, høgskulen og utviklingssenteret.

Periode: 2015-2020|    Sogn og Fjordane Pågående ForskningF
Gjeng med studenter sitter foran en PC

Masterverksted

Masterverksted for masterstudenter som vil studere problemstillinger knyttet til primærhelsetjenesten i sin masterstudie. USHT har rolle som tilrettelegger og resurss både med faglige innspill, oppfølging samt nettverksbygging. Ca 5 samlinger i året.

Periode: Startet i 2015 – pågår fortsatt uten sluttdato|    Rogaland Pågående ForskningF
846853206

Implementere Palliativ plan i Møre og Romsdal

Det er utviklet en felles palliativ plan for kommunene og Helseforetaket i Møre og Romsdal, og denne skal nå implementeres i 36 kommuner og 4 sykehus i fylket.

Periode: 2017-2018|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF
ThinkstockPhotos-532862858

Livets siste dager

Implementering av en kunnskapsbasert og standardisert plan for lindring i livets sluttfase ved all omsorgsnivå i Kristiansund kommune.

Periode: 2016-2018 (implementeringsprosjekt) 2018- 2020 (følgeevaluering)|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF
846002754

Palliativ plan, utarbeiding av felles plan for bruk i kommuner i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal

Utvikle og implementere et verktøy for å kvalitetssikre palliative tiltak for pasienter med uhelbredelig sykdom. Planen utarbeides gjennom dialog og forberedende samtaler mellom fastlege eller tilsynslege i samarbeid med sykepleier, pasient og pårørende. I planen samles viktige føringer og man kan dermed unngå misforståelser.

Periode: 2016-2018|    Møre og Romsdal Avsluttet ForskningF
Periode: Fase 2: ferdigstilles 2018, Fase 3: 2018-utgang 2019|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF
846216814

«Jeg Kan, forskning»

Mennesker med en utviklingshemming bør settes på dagsorden også når det gjelder forskningsaktivitet. Det finnes skremmende lite forskning i forhold til denne brukergruppen. Dette underbygger behovet for kunnskap og utvikling.

Jeg Kan, forskning ønsker å bidra til å snu denne trenden.

Periode: Pågående|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF
samveis

Kompetanse i kommunehelsetjenesten - hvordan sikre en struktur for overføring og implementering av kompetanse fra spesialisthelsetjenesten

Dette forprosjektet skal lede frem til utarbeidelsen av en søknad om et hovedprosjekt i HelseVEL programmet med fokus på kompetanse i kommunehelsetjenesten. Prosjektet skal utvikle et løsningsforslag gjennom en innovativ tilnærming til kompetanseutvikling i kommunehelsetjenesten med fokus på de kravene som ligger i den nye kommunerollen som følge av samhandlingsreformen.

Periode: Mai-november 2018|    Akershus Avsluttet ForskningF
925712824

Behovsidentifisert forskning for sykehjemsbeboere med demenssykdommer

PhD-prosjektet skal tilpasse og teste ut en modell for behovsidentifisert forskning og bruke dette til å identifisere og prioritere ubesvarte forskningsspørsmål knyttet til beboere med demens på sykehjem.

Periode: 2017-2020|    Akershus Pågående ForskningF
913843364

M4ALMO

Modell for alarmmottak

Periode: Avsluttes 2018|    Aust-Agder Pågående ForskningF
701066316

SELFIE

Gode pasientforløp

Periode: 2017 – 2018|    Aust-Agder Pågående ForskningF
501209169

Hverdagsmestring og brukermedvirkning i møte med mennesker med demens

Forprosjekt som skal utvikle kunnskap om hva som kan være godt tilbud til personer med demens for å styrke deres mestring av hverdagen, sett fra tre perspektiv: pasient/pårørende, tjenesteutøvere og frivillige.

Periode: 01.01.18 – 31.12.18|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF
hevfd_illustrasjoner_bokmaal_2018_1_500x500

Pasientforløp «Den multisyke pasient»

Det skal utvikles rutiner og verktøy på tvers av kommuner og Helseforetaket som sikrer at den «Multisyke pasient» opplever kontinuitet ved overføring mellom kommune og sykehus og mellom ulike instanser i kommunene.

Periode: 2015 -2020|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF
545453902

Erfaringer med ØHD, og ØHD som læringsarena

Prosjektet sikter mot å utvikle nye relevante praksisplasser for medisin og sykepleiestudenter og å utvikle, implementere og evaluere tverrfaglig praksis ved ØHD. Prosjektet vil kartlegge erfaringer med interkommunale ØHD avdelinger.

Periode: Vår 2018 – Høst 2019|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF
615516018

Intravenøs antibiotikabehandling ved spesialisert hjemmesykehus

Utvikle en ny tjenestemodell for samhandling mellom bruker, spesialist- og kommunehelsetjenesten for intravenøs antibiotikabehandling i spesialisert hjemmesykehus.

Periode: 2017-2021|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF
454985563

Trygghetsstandard i sykehjem. Nasjonal pilot-kommune.

Kristiansund kommune er med i det nasjonale pilotprosjektet «Trygghetsstandard i sykehjem» 2016- 2018. Sykehjemmene som deltar i pilotprosjektet skal utvikle og prøve ut en slik standard innenfor tre områder: Aktiv og meningsfull tilværelse, ernæring, mat og måltider og lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. 

Periode: 2016-2018|    Møre og Romsdal Avsluttet ForskningF
639815060

Utvikling og testing av modell for simulering i overganger mellom tjenestenivå for den multisyke eldre

Hensikten med dette prosjektet er å utvikle og teste en modell for simulering i overganger mellom tjenestenivå i helsetjenesten som kan bidra til å øke den kliniske observasjonskompetansen og samhandlingskompetansen i møte med eldre multisyke pasient.

Periode: Desember 2016-september 2017|    Møre og Romsdal Avsluttet ForskningF
506758994

Sosial robot i sykehjem

Utforske effekten av en sosial robot og hvordan den kan nyttiggjøres i et sykehjem.

Periode: 2018- avhengig av forskningsmidler|    Møre og Romsdal Pågående ForskningF
ThinkstockPhotos-835733188

In For Care

Styrke uformell og frivillig omsorgsutøvelse i offentlige helse – og omsorgstjenester.

Periode: Pågående|    Aust-Agder Pågående ForskningF
ThinkstockPhotos-658903094

InnArbeid

Inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet med bruk av teknologi.

Periode: Pågående|    Aust-Agder Pågående ForskningF
Ringeklokke

Helsefremmende hjemmebesøk

Effekter og erfaringer med helsefremmende hjemmebesøk.

Periode: 2013 - 2020|    Aust-Agder Pågående ForskningF
agder living lab_600x340

Agder Living Lab

Utprøving og testing av teknologi med brukeren og brukerbehov i sentrum.

Periode: 2015-2018|    Aust-Agder Pågående ForskningF
hvaerviktigfordeg_ks

Gode pasientforløp

«Hva er viktig for deg?» er utgangspunktet for utvikling av prosedyrer, tiltak og kompetanse for å bidra til en mer aktiv brukerrolle og et større fokus på forebygging, rehabilitering og oppfølging.

Periode: 2014-2018|    Aust-Agder Avsluttet ForskningF
En eldre hånd og en datamaskin

Velferdsteknologi i kommunane i Sogn og Fjordane

Dette er eit pågåande prosjekt. I fase I vart det etablert eit felles kunnskapsgrunnlag og samarbeidsforum for velferdsteknologi  i Sogn og Fjordane. Dette vart vidareført i fase II, der fleire kommunar starta utprøving av teknologi. I fase III har kommunane gått frå prosjekt og pilotar til dei første operative løysingane. I fase 4 har ein m.a. hatt fokus på responssenterløysing og arbeid knytt til roller, ansvar og rutinar.

Periode: 2014 - |    Sogn og Fjordane Pågående ForskningF
Bilde av en nattevandrer

Digitalt tilsyn

Døralarmer og fuktmatter reduserer tilsynsbehovet fra tre ganger til en gang per natt.

Periode: 2014 - 2017|    Buskerud Pågående ForskningF
Bilde av observasjonspost

Observasjonskompetanse i kommunale helse- og omsorgstjenester

Studere erfaringer ved implentering og bruk av strukturerte verktøy.

Periode: 2015 - 2016|    Akershus Pågående ForskningF
Bilde av en læringsmodell

Tillit fremfor tvang (MEDCED)

De fire utviklingssentrene i vest har veiledet 24 sykehjemsavdelinger, og gitt økt kompetanse om bruk av tillit fremfor tvang til personer med demens.

Periode: 2011 - 2015|    Hordaland Avsluttet ForskningF
Bilde fra et måltid

Ernæring på sykehjem - til beboernes helse og trivsel

Utvikling av kunnskapsbasert praksis på sykehjem innen området ernæring gjennom etablering av og arbeid i et sykepleiernettverk.

Periode: 2007 - 2016|    Hedmark Avsluttet ForskningF
Bilde av grønt gress

Frivillighet i palliativ omsorg - FRIPO

Undersøke ulike aspekt ved uorganisert frivillig arbeid blant alvorlig syke.

Periode: 2015 - 2016|    Aust-Agder Avsluttet ForskningF