Forsiden/Utviklingssentre/Vest-Agder

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vest-Agder

USHT Vest-Agder.jpg

Besøksadresse  
Kristiansand: Tollbodgt 22, 4614 Kristiansand, 4 etg
Songdalen:  Songdalstunet, Songdalsvegen 60, 4645 Nodeland
Postadresse: USHT Vest-Agder
Virksomhet helsefremming og innovasjon
Kristiansand kommune
Postboks 417 Lund
4604 Kristiansand
Facebook: Følg oss på Facebook!
Hjemmeside: USHT Vest - Agder
Kontaktperson, leder USHT Olga Rugsland Espegren, 994 35 643
Leder vertskommune: Tone Kylland, Virksomhetsleder helsefremming og innovasjon

Informasjon om senteret

Virksomhet for helsefremming og innovasjon med Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Vest – Agder, er en arena for helsefremming, fagutvikling, forskning og innovasjon. Hovedmålet er å bidra til fag- og tjenesteutvikling i helse- og omsorgstjenestene i fylkets kommuner.

Kristiansand er vertskommune for USHT Vest-Agder med Songdalen som samarbeidende satellittkommune. Vi har en bred fagstab bestående av fagkoordinatorer og fagutviklere i ulike stillingsstørrelser og prosjektansatte i tidsavgrensede engasjementer. Representanter fra både Kristiansand og Songdalen deltar i omfattende utviklingsarbeid der USHT både kan inneha prosjektansvar eller være medansvarlig.

Våre primære innsatsområder er:

 • Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
 • Fagutvikling og kompetansespredning innen flere felt, blant annet;
  • Demens
  • Lindring
  • Habilitering
  • Rehabilitering
  • Rus og psykisk helse
  • Ernæring
 • Velferdsteknologi

Arbeidet skjer blant annet gjennom fagnettverk, fag- og kursdager, ABC-opplæring, prosedyretrening, simulering, veiledning og diverse prosjektarbeid.

Informasjon om ansatte:

1.jpgLeder, Olga Rugsland Espegren, fysioterapeut  Olga.R.Espegren@kristiansand.kommune.no, 994 35 643. Fagområder: fysioterapi, rehabilitering, folkehelse, planarbeid, pasientsikkerhet, forbedringsarbeid og innovasjon. Publikasjoner: Rapport «Samhandling innen rehabiliteringsfeltet» (2015)

2.jpgFagkoordinator smittevern, Nina K. H. Skåra, sykepleier med smittevern som fagområde, nina.skara@kristiansand.kommune.no,
902 81 051. Smittevern.

3.jpgFagutvikler legemiddelkompetanse, Elin Baldersheim Nilsen, provisorfarmasøyt, elin.baldersheim.nilsen@kristiansand.kommune.no, 901 63 179. Fagområder: legemiddelsamstemming, -gjennomgang og legemiddelhåndtering.

4.jpgFagutvikler ernæring, Thomas Gordeladze, Klinisk ernæringsfysiolog, Thomas.gordeladze@kristiansand.kommune.no, 952 81 040. Publikasjoner: Prosjektrapport kosthold og ernæring 

5.jpgFagkoordinator lindring, Cathrine Humlen Ruud, sykepleier med spesialisering innen kreftsykepleie. cathrine.humlen.ruud@kristiansand.kommune.no. Fagområder: palliasjon, Livets siste dager, basiskompetanse, pasientsikkerhet

6.jpgFagutvikler lindring, Kamilla Steinsvåg, sykepleier med videreutdanning i lindrende omsorg, kamilla.steinsvag@songdalen.kommune.no, 971 32 534. Fagområder: fagnettverk lindring, TILT, Livets siste dager, Mobid-2.

7.jpgFagkoordinator demens, Anne-Marte Stubbhaug Klem, sykepleier, Anne-Marte.Klem@kristiansand.kommune.no. Fagutvikling innen demens.

Fagutvikler habilitering, per tiden Elisabeth Holen-Rabbersvik. Elisabeth.Holen-Rabbersvik@songdalen.kommune.no, 932 48 992. Fagområder: fagnettverk habilitering, Mitt livs ABC 

8.jpgFagutvikler rehabilitering, Silje Bostrøm Gitlestad, sykepleier med erfaring fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, silje.bostrom.gitlestad@kristiansand.kommune.no. Fagområder: rehabilitering, hverdagsmestring, grunnlagstenkning – hva er viktig for deg, samhandling. Publikasjoner: Rapport «Samhandling innen rehabiliteringsfeltet» (2015). Prosjekt Fremtidsrettet rehabilitering.

9.jpgFagkoordinator kols og diabetes, Thea Rebecca Eigestad, sykepleier, thea.rebecca.eigestad@kristiansand.kommune.no,
468 99 930. E-læring om KOLS oppdatert juni 2018.

10.jpgFagkoordinator rus og psykisk helse, Mariann Jacobsen, psykiatrisk sykepleier med videreutdanning i kognitiv terapi. 
Mariann.Jacobsen@kristiansand.kommune.no, mobil 416 00 224. Fagområder: psykisk helse og rus, traumebevisst omsorg, Recovery. Publikasjoner: Traumebevisst omsorg
Traumebevissthet i helse og omsorgstjenesten i Vest - Agder
11.jpgKoordinator velferdsteknologi, Christina Hagtvedt Paulsen, sykepleier med master i helse- og sosialinformatikk, christina.hagtvedt.paulsen@kristiansand.kommune.no.
Prosjekt Kompetanseløft velferdsteknologi Agder

 Nettverk og fagarrangementer 2018

 • Fagnettverk lindring
 • Fagnettverk demens
 • Fagnettverk habilitering
 • Saksbehandlerforum
 • ABC-opplæring i demens, velferdsteknologi og habilitering (Mitt livs ABC)
 • Fagdager i legemiddelgjennomgang, velferdsteknologi og palliasjon
 • Fag- og prosedyredager, samt simuleringstrening for helsepersonell
 • Instruktørkurs i TILT

Pågående prosjekter

Livets siste dager – Plan for lindring i livets sluttfase
Pasientsikkerhet og legemiddelgjennomgang
Kompetanseløft velferdsteknologi Agder
Fallforebygging og fysisk aktivitet
Sammen om kvalitet og forbedring Agder
Evaluering og spredning av basiskompetanse

Samarbeidspartnere

Utviklingssenteret samarbeider med Senter for omsorgsforskning (region Sørlandet) og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Vi har også et bredt samarbeid med ulike aktører både innen kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, universitet og brukerorganisasjoner.

Utviklingssentrene i Aust- og Vest-Agder samarbeider tett om prosjekter, ABC og fagdager for alle kommunene på Agder.