Forsiden/Utviklingssentre/Aust-Agder/Arkiv

Arkiv

Eldre enn 2017

Frivillighet i palliativ omsorg - FRIPO
Avsluttet

Undersøke ulike aspekt ved uorganisert frivillig arbeid blant alvorlig syke.

Kurs og samtalegrupper for pårørende til kreftsyke
Avsluttet

God opplæring og veiledning av pårørende til personer som lever med kreft.

Dagtilbud for personer som er rammet av kreft
Avsluttet

Frivillige har sammen med koordinator innen lindrende omsorg gjennomført dagtilbudet.

Dataopplæring
Avsluttet

Grunnopplæring i databruk for ansatte i kommunehelsetjenesten

Tiltakspakke demens - systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demens og deres pårørende
Avsluttet

Tiltakspakke demens er en etablert, faglig og systematisk oppfølging av hjemmeboende personer med demenssykdom utredet av hukommelsesteamet. ”Tiltakspakke demens” er forankret i kommunehelsetjenesten og tilbys aktuelle pasienter.

Forebyggende hjemmebesøk til eldre
Avsluttet

”Friskere liv med forebygging” – et samarbeidsprosjekt mellom USHT Vest-Agder og USHT Aust-Agder.

Samordnet praksis med kvalitet
Avsluttet
Samarbeidsprosjekt mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt for å bedre kvaliteten på utdanningstilbudet for studenter. Studentmedvirkning, bruk av kompetanse fra universitetet og kommunens egen veilederkompetanse gav muligheter for å utvikle praksisfeltet som en god læringsarena.
SEEK - Systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen i kommunehelsetjenesten
Avsluttet
Universitet i Agder og Grimstad kommune har samarbeidet om et forskningsprosjekt i etikk (2010-2011). Fokus er etikkarbeid i kommunehelsetjenestens eldreomsorg. Målet er å vise hvordan systematisk etikkarbeid i eldreomsorgen kan bidra til å synliggjøre etiske problemstillinger og hvordan disse håndteres.
Sammen om læring og mestring
Avsluttet
Et bedre aktivitets - og trivselstilbud til personer med demens og deres pårørende: flere samlinger og en reise til Spania. Fokus på sosialt samvær, nettverks- og relasjonsbygging.
Bruk av lavendel til demente pasienter med uro og forstyrret søvnmønster
Avsluttet

Aksjonsforskning: innføring av bruk av aromamus med lavendelolje om natta. Lavendel hadde god effekt for pasienter, og de ansatte opplevde prosjektet som faglig og personlig stimulerende.

”Sammen”- en undervisningsfilm om palliativ omsorg i kommunen
Avsluttet

Filmen er på 42 minutter og skal bidra til kompetanseheving innen lindrende omsorg både i 1. og 2. linjetjenesten. Det er også utviklet hefte med refleksjonsspørsmål til hvert tema i filmen, laget DVD der man kan printe ut sidene i heftet og et kursbevis.

Frivillige i palliativ omsorg
Avsluttet
Utviklet et opplegg for bruk av frivillige i lindrende omsorg. Seks frivillige fikk kurs, opplæring og oppføling.