Forsiden/Utviklingssentre/Akershus/Prosjekter Akershus

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus

USHTAkershus2_709x192.png

Om prosjektet

Informasjon om senteret

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus er lokalisert til Enhet for fag og innovasjon i Lørenskog kommune. Enhet for fag og innovasjon er en stabsenhet til kommunaldirektøren for helse, omsorg og mestring i Lørenskog kommune, og jobber på oppdrag fra kommunaldirektøren og ledergruppa, i tillegg til de føringer enheten har fra Helsedirektoratet som utviklingssenter. Enheten driver utviklingsarbeid internt i Lørenskog kommune i tillegg til å være Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus.

Enhet for fag og innovasjon skal bidra til å styrke kvaliteten på tjenestene til innbyggerne i kommunene i Akershus fylke og Lørenskog kommune. Enheten arbeider etter prinsippene for kunnskapsbasert praksis.

Enhetens hovedformål er å:

 • Ivareta samfunnsoppdraget for USHT, gitt av Helsedirektoratet for å bidra til fagutvikling i helse- og omsorgstjenester i Akershuskommunene.
 • Styrke fag og kompetanseutviklingen i hele helse-, omsorgs- og mestringssektoren
 • Bidra til god ressursutnyttelse i fag- og kompetansearbeidet i sektoren
 • Styrke implementeringen av fag- og tjenesteutviklingsaktiviteter

Enheten skal i tillegg bidra til å realisere strategiske og styrende dokumenter både lokalt og regionalt, samt være en pådriver for kvalitetsarbeid i sektoren. Enheten arbeider kontinuerlig med å utvikle egen metodekompetanse innenfor prosjektarbeid, forbedringsmetodikk, helsepedagogikk, kunnskapsbasert praksis, prosessveiledning, coaching, implementering og evaluering.

Noen av våre satsningsområder er:

 • Forebygging
 • Mestring
 • Samskaping
 • Kompetanse
 • Boformer
 • Velferdsteknologi
 • Kunnskapsbasert praksis
 • Observasjonskompetanse
 • Pasientsikkerhet
 • Lindrende behandling
 • Demens
 • Ernæring
 • Etikk

usht akershus senterside.png

 

Informasjon om ansatte

May-Hilde Garden

Leder Enhet for fag og innovasjon

maygar@lorenskog.kommune.no

Tlf: 938 33 622

USHT Akershus og Enhet for fag og innovasjon, Lørenskog kommune

Hilde Marit Mobråthen

Koordinator USHT Akershus

Tiltrer stillingen 20/6-19

hilmob@lorenskog.kommune.no

Tlf: 400 21 964

USHT Akershus, prosessveiledning, tjeneste- og kompetanseutvikling

Tove Lilleløkken

Opplæringskoordinator

tli@lorenskog.kommune.no

Tlf: 472 76 006

Lærlinger, helsefaglige studier, samarbeid med videregående skoler, høgskoler og universiteter

Øivind Antonsen

Spesialrådgiver

oivant@lorenskog.kommune.no

Tlf: 904 00 181

Velferdsteknologi

Torunn Leren

Prosjektkoordinator

torler@lorenskog.kommune.no

Tlf: 934 17 396

Velferdsteknologi, Spredningsprosjektet for velferdsteknologi på nedre Romerike

Elise Husevåg

Ernæringsrådgiver

elihus@lorenskog.kommune.no

Tlf: 911 18 324

Ernæringsarbeid i kommunehelsetjenesten

Kit Vraalsen

Fagutviklingssykepleier

kvr@lorenskog.kommune.no

Tlf: 941 55 675

Legemiddelhåndtering, smittevern, ernæring, etikk, tjenester i hjemmet

Mona Bjerke Jensen

Rådgiver

monjen@lorenskog.kommune.no

Tlf: 468 09 761

Hverdagsmestring, mestringsrettede helsetjenester, habilitering, rehabilitering

Svein-Egil Knudsen

Rådgiver

sveknu@lorenskog.kommune.no

Tlf: 922 86 603

IKT, Imatis

Hege Berntzen

Rådgiver

hbz@lorenskog.kommune.no

Tlf: 922 48 232

Pasientsikkerhet, forbedringsarbeid, lindrende behandling, ernæring, dokumentasjon, kvalitetsarbeid

Mari Searle

Rådgiver

marsea@lorenskog.kommune.no

Tlf: 936 81 032

Observasjonskompetanse (proACT), ferdighetstrening, HLR, informasjons- og kommunikasjonsarbeid

Eva Linnerud

Prosjektleder observasjons-kompetanse

evalin@lorenskog.kommune.no

Tlf: 911 66 323

Observasjonskompetanse (proACT), hjerte-lunge-redning (HLR), simulering

Agnete Nygaard

Ph.D stipendiat

agnnyg@lorenskog.kommune.no

Tlf: 930 30 874

Demens, forskning, brukermedvirkning

Nettverk og fagarrangementer 2019

Fagnettverk:

 • Demensnettverk i samarbeid med Fylkesmannen
 • Regionalt nettverk for kunnskapsbasert praksis
 • Instruktørnettverk for proACT instruktører
 • Kompetansenettverk palliasjon i samarbeid med Ahus
 • Interkommunalt ernæringsnettverk
 • Etablere interkommunalt nettverk for målrettet miljøarbeid i tjenesten til psykisk utviklingshemmede
 • Etablere interkommunalt nettverk for etikkveiledere

Læringsnettverk:

 • Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
 • Grunnleggende kompetanse lindrende behandling

Fagdager/konferanser/kurs (alle arrangementer legges ut på www.kompetansebroen.no for påmelding)

 • Dagskonferanse - struktur og kvalitet i tjenesten til psykisk utviklingshemmede i samarbeid med USHT Oslo og NAKU (januar 2019)
 • Fagdag mestring (mai 2019)
 • Fagdag palliasjon i samarbeid med palliativt senter, Ahus (oktober 2019)
 • Fagdag ernæring (mai 2019)
 • Fagdag empatisk kommunikasjon (mai 2019)
 • Fagdag etikk (september 2019)
 • Temamøte kunnskapsbasert praksis (september 2019)

Samarbeidspartnere

 • Fylkesmannen i Oslo og Viken
 • Senter for omsorgsforskning, region øst (NTNU Gjøvik)
 • Pasientsikkerhetsprogrammet
 • Akershus Universitetssykehus HF
 • Vestre Viken HF
 • OsloMet
 • NAKU, Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming
 • HØKH, helsetjenesteforskningen, Akershus Universitetssykehus HF
 • Senter for Medisinsk etikk
 • Øvrige Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjeneste
Tips en venn Skriv ut