Forsiden/Prosjekter/Ernæring og tannhelse
Studenter i ernæring på Abildsø sykehjem 2011

Studenter i ernæringsvitenskap på sykehjem

Et samarbeidsprosjekt der ansatte på sykehjemmet underviser studenter om ernæringsproblematikk i eldreomsorgen. Studentene foretar ernæringscreening av beboerne på sykehjemmet. Målet er å skape interesse for ernæring i sykehjem hos studenter i ernæringsvitenskap.

Om prosjektet

Prosjektleder: Torunn Wibe

Status: Avsluttet

Periode: Hver vår

Samarbeidspartnere

  • Utviklingssenter for sykehjem i Oslo, Abildsø sykehjem (USH)
  • Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune (HEV)
  • Institutt for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo (UiO)

Finansiering

Delt mellom samarbeidspartnerne

Bakgrunn for prosjektet

Hos gamle, skrøpelige mennesker er god ernæring avgjørende for helsen. Sykehjemsbeboere har vist seg ofte å være feilernærte. Det er derfor behov for et større fokus på ernæring i eldreomsorgen. Helsepersonell i sykehjem har god kunnskap på området, men er likevel ikke spesialister.

For å løse utfordringene knyttet til ernæring hos sykehjemsbeboere, kan det være nødvendig med spesialkompetanse. Kliniske ernæringsfysiologer i den offentlige helsetjenesten har vanligvis sitt virke i sykehus og utgjør en viktig faglig ressurs der. Det er få kliniske ernæringsfysiologer som jobber spesielt med eldre.

Hensikt og mål

Det har ikke vært tradisjon for ernæringsvitenskapelig forskning innen eldreomsorg i kommunehelsetjenesten i Norge.

Prosjektets hensikt er todelt:

1) å rekruttere ernæringsstudenter til å knytte sin masteroppgave til sykehjem. Dette for å bidra til systematisk kunnskap innen ernæringsfaget i sykehjem, og i et lengre perspektiv øke kliniske ernæringsfysiologers interesse for eldreomsorg, enten som klinikere eller forskere.

2) å bidra til at ernæringsstudenter får praktisk erfaring ved å utføre en ernæringsscreening på et sykehjem som del av deres undervisning (”Ernæringsdag”).

Gjennomføring

Utviklingssenter for sykehjem i Oslo, Helse- og velferdsetaten, Oslo kommune og Institutt for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo etablerte høsten 2007 et formelt samarbeid med sikte på å skape interesse for arbeidsområdet og for forskning på ernæring blant skrøpelige gamle hos masterstudentene.

Samarbeidet innebærer at studentene har én ukes obligatorisk undervisning om ernæringsproblematikk i eldreomsorgen i regi av Helse- og velferdsetaten. I denne uken inngår:

  • ”Ernæringsdagen” - en temadag  ved Utviklingssenteret der studentene får undervisning og praktisk veiledning i ernæringsscreening av sykehjemmets beboere.
  • ”Ernæringsdagen” markeres på ulike måter på hele sykehjemmet.
  • Etter samtykke fra sykehjemmets beboere gjennomfører studentene ernæringsscreening ved hjelp av screeningsskjemaet Mini Nutritional Assessment (MNA).
  • I tillegg blir det gjort antropometriske målinger: TSF (triceps skinfold), MAC (midt overarmsomkrets), gripestyrke og alternative mål for høyde (ulna, demispan og knehøyde).

Resultatene av ernæringsscreeningen blir oppsummert for alle beboerne som har deltatt. Målinger for den enkelte beboer blir liggende i beboerens journal.

Resultater

  • Undervisningsuken og ”Ernæringsdagen” er etablert som obligatorisk del av bachelorstudentenes undervisning og har bidratt til at flere ernæringsstudenter fra Universitetet i Oslo har skrevet masteroppgaver i samarbeid med USH Oslo.
  • Prosjektet har også bidratt til økt fokus på ernæring i sykehjemmet, noe som har gitt et godt grunnlag for oppfølging av Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring.

Spredning

  • Samarbeidsprosjektet ble presentert med en poster på Nasjonal konferanse for omsorgsforskning på Gjøvik i oktober 2010