Forsiden/Sosiale og kulturelle aktiviteter/Prosjekter
Logo - musikk i omsorg

Logo - musikk i omsorg

Musikk i omsorg

Bruk av sang og musikk som en del av et aktivt omsorgsarbeid ved dagaktivitetstilbud og institusjon – kompetanseheving og praktiske tiltak

Utviklingssenteret i Vestfold ser at behovet for å utvikle nye verktøy og metoder innen pleie og omsorg er stort, med bakgrunn i større og mer sammensatte brukergrupper. Gode ikke-medikamentelle tiltak er avgjørende for å sikre brukere og pasienter livskvalitet og trivsel, og forskning og erfaring viser at bruk av musikk (musikkterapi og musikk i miljøbehandling) kan ha god effekt i behandling av personer med demens. Ønsket om å bruke musikk mer aktivt og bevisst i det daglige omsorgsarbeidet har vært et grunnleggende utgangspunkt for prosjektet.

Prosjektet har hatt to delprosjekter; (1) Musikk i Møteplassen og (2) Opplæring i omsorgssang.

Det er produsert to filmer i forbindelse med prosjektet Musikk i omsorg, en om musikk i Møteplassen og en om opplæringsprogrammet i omsorgssang. Disse filmene kan fås tilsendt ved henvendelse til USHT-Vestfold.

Hensikt og mål

Prosjektet har hatt to hovedmålsetninger:

  1. Å etablere og prøve ut et musikktilbud for yngre personer med demens som deltar på kommunens dagtilbud for yngre demente; Møteplassen. Prosjektet skal bidra til fokus på mestringsopplevelser, sosial stimulering og fysisk aktivitet, samt etablere et samarbeid med frivillige om gjennomføringen av disse aktivitetene.
  2. Å utarbeide opplæringsmateriell som kan øke kompetansen til ansatte i institusjonstjenesten om hvordan de selv kan bruke sang og musikk som hjelp i daglige situasjoner som stell og pleie, gjennom økt kunnskap, refleksjon og bevisstgjøring samt praktisk erfaring med bruk av egen stemme og musikk i ulike situasjoner.

Gjennomføring

Musikk i Møteplassen:
Brukerne av dagaktivitetstilbudet Møteplassen fikk tilbud om musikkaktivitet en dag i uka. Aktiviteter som musikklytting, trim til musikk, musikk-quiz, sang og stemmebruk, spill på instrumenter og tilrettelagte bandaktiviteter var i stor grad basert på brukernes egne ønsker. I prosjektperioden ble det også arrangert musikkpub fem ganger. Her ble familie og venner invitert til en kveld med musikk som brukerne selv stod for (gjennom bandopptreden, sangopptreden og utvalgte allsanger), servering og sosialt samvær.

Opplæring i omsorgssang:
I prosjektet utviklet vi et eget opplæringsprogram for ansatte i pleie- og omsorg, om hvorfor og hvordan de selv kan bruke sang og musikk som et verktøy i det daglige omsorgsarbeidet. Opplæringsprogrammet ble utviklet av musikkterapeut med flere års erfaring i arbeid med eldre, i samarbeid med anerkjente fagpersoner fra Norges Musikkhøgskole og Mälardalens högskola i Sverige.

29 personer fra Sandefjords institusjoner og bofellesskap for demente deltok på kurset i prosjektperioden. Kurset hadde som mål å øke de ansattes kompetanse om musikk i miljøbehandling generelt, og om sang og musikk som hjelp i stell, pleie og daglige situasjoner spesielt. Kurset besto av teoretisk basiskunnskap, praktisk trening og erfaring med bruk av egen stemme, samt utprøving av aktiviteter.

Resultater

Resultatene viser at prosjektet har bidratt til å bedre de aktuelle brukernes livskvalitet, både direkte (som i Møteplassen) og indirekte (som følge av at ansatte har økt sin kompetanse).

Musikk i Møteplassen:
Resultater fra intervjuer i forkant og etterkant av prosjektet:

  • Deltagerne opplever musikkaktivitetene som morsomme. Ingen hadde tidligere praktisk erfaring fra musikk, men musikken gir dem glede.
  • Brukerne opplever mestring, og at de lærer noe nytt. Gjennom aktivitetene har de fått utfordringer som har vært motiverende, og det er tilfredsstillende å mestre oppgavene.
  • Brukerne opplever stolthet. Ved å vise frem sine nye musikkferdigheter til familie og venner opplever de å bli beundret for det de får til. De opplever å stå i sentrum på en positiv måte, og at deres demenssykdom ikke hindrer dem i å få til nye ting.


På bakgrunn av dette kan man si at musikkprosjektet har bidratt til å opprettholde og forbedre livskvaliteten til brukerne, og man kan tenke seg at aktiviteten hjelper til med å holde ved like et mentalt og fysisk aktivitetsnivå som er viktig for å kunne greie seg selv i hverdagen lengst mulig.

Opplæring i omsorgssang:
Resultater fra spørreundersøkelser gjennomført før og etter kurset viser at kurset førte til et mer bevisst musikkbruk i det daglige omsorgsarbeidet. Deltagerne rapporterte også om økt trivsel, redusert uro og mer smidige stellsituasjoner. Ledere fra aktuelle institusjoner har utrykt at kuret har bidratt positivt til avdelingene ved at kursdeltagerne bringer temaene inn i hverdagen og sprer kunnskap og inspirasjon til andre ansatte.

Når prosjektet Musikk i omsorg nå er avsluttet, arbeides det med å tilby tilsvarende kurs til andre kommuner i fylket, og landet for øvrig. Musikkterapeuten fra prosjektet vil fortsette arbeidet med å veilede ansatte internt i Sandefjord kommune, samt drive aktivt musikkterapiarbeid i flere avdelinger. Musikktilbudet ved Møteplassen opprettholdes.

Samarbeidspartnere

  • Senter for musikk og helse, Norges Musikkhøgskole
  • Mälardalens Högskola, Sverige

 

Tips en venn Skriv ut