Forsiden/Prosjekter
509055912

ABCDE, systematisk observasjon og kommunikasjon i kommunehelsetjenesten

Et kompetanseprogram som skal trygge de ansatte i å ta riktige avgjørelser i en akutt hendelse ved å nyttiggjøre systematiske observasjoner og strukturert kommunikasjon. Det settes også et ekstra fokus på den skrøpelige gamle pasienten. Målgruppen er sykepleiere og helsefagarbeidere i sykehjem og hjemmetjenester.

Foto: Illustrasjonsbilde

Bakgrunn

Kommunene opplever å øke med en stadig større gruppe behandlings- og pleietrengende pasienter. Nyere forskning og erfaringer fra kommunehelsetjenesten viser at det er et gap mellom forventet kompetanse og reell kompetanse som kommunehelsetjenesten har for å ivareta pasienten med endret eller forverret helsetilstand. Den sårbare gamle pasienten presenterer akutt sykdom med atypiske og diffuse symptom. Pasientgruppen er gjerne vanskelig å kommunisere på grunn av sansesvikt og kognitiv svikt. I tillegg har de sammensatte sykdommer og en kompleks sykdomshistorie.

Alt dette her til sammen stiller derfor krav til vår kompetanse som helsepersonell i kommunehelsetjenesten.

Mål

Kommunale pasienter ivaretas til rett tid, av rett personell på rett sted når akutt sykdom inntreffer. Kompetanseprogrammet skal bidra til å profesjonalisere sykepleiere og helsefagarbeidere ved å systematisere observasjoner i møtet med den akutt syke pasient.

Metode / tiltak

Vi har utviklet et kompetanseprogram som består av teoretisk, praktisk, samhandlende og etisk kompetanseutvikling med fokus på den akutt syke pasienten i kommunehelsetjenesten.

Hva lærer vi:

 • Basiskunnskap normal fysiologi versus akutte symptombilder med geriatrisk perspektiv
 • ABCDE (airway, breathing, circulation, disability, exposure) algoritmen med geriatrisk vinkling for å gjøre en systematisk pasientobservasjon
 • Bruk av NEWS (national early warning score) som hjelp til å risikovurdere pasienten og forebygge ytterligere forverring i pasientens vitale mål
 • Bruk av ISBAR (Identifikasjon, situasjon, bakgrunn, aktuell tilstand, råd), kommunikasjonsverktøy, til forbedring av kommunikasjon og samhandling
 • Refleksjonskompetanse med etisk fordypning innen holdninger til akutt syke sårbare gamle pasienter og refleksjon over handlingsforløpet

Hvordan lærer vi:

 • Teoretisk kunnskap gjennom fagdager, e-læring og eget kurskompendium.
 • Praktisk kompetanse gjennom ferdighetstrening og simulering i egen avdeling drevet av egne ressurspersoner.
 • Samhandlende kompetanse ved å nyttiggjøre strukturert kommunikasjon, elektronisk dokumentasjon i pasientjournal, vektlegge pasient og pårørendesamhandling og sørge for likhet i bruk av verktøy mellom samhandlende etatsnivå.
 • Etisk kompetanse ved strukturert refleksjon over hendelsesforløp og etisk refleksjon om holdninger ved akutt sykdom hos de mest sårbare eldste pasientene i avdelingene.
 • Kompetanseprogrammet bygger på Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakke «Tidlig oppdagelse av forverret tilstand»

Der gjøres følgeforskning fra Universitetet i Stavanger på to av de deltagende pilotavdelinger.

Verktøy / materiell

Kurskompendium, ISBAR rapporteringsblokk, Lommeutgaver av ABCDE, ISBAR og NEWS

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Økt observasjons- og handlingskompetanse til helsepersonell i sykehjem og hjemmesykepleie bidrar til å gi pasienten riktig behandling på rett tjenestenivå.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Det er viktig å starte et slikt prosjekt i små skala med få deltagende virksomheter. Deretter teste ut, evaluere og korrigere. Kompetansespredningen må gjennomføres «stein for stein». 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Prosjektet er interkommunalt og det legges vekt på å innføre rutiner og verktøy i kommunenes kvalitet- og opplæringsplaner

Resultater

Kompetanseprogrammet har så langt fått meget gode tilbakemeldinger og vi har begynt å få eksempler som indikerer bedre pasientoppfølging ute i tjenestene. De ansatte har nå verktøy som hjelper dem å gjøre en systematisk observasjon ved endring hos pasienten samt gjennomføre en strukturert kommunikasjon med samarbeidene helsepersonell. Et eget risikovurderingsverktøy bidrar også til å støtte sykepleier i situasjoner der pasientvurderingen er vanskelig. Dette bidrar til å gjøre dem til profesjonelle helsearbeidere som ivaretar pasientens behov og sørger for rett hjelp til rett tid på rett sted.

Noen utvalgte sitat fra evalueringsskjema:

 • «Det er godt å ha en struktur og noen hjelpeverktøy når vi plutselig står i situasjonen»
 • «Bra prosjekt, kjempebra fagdag, nyttig å simulere, så bra vi er kommet i gang med dette»
 • «Flott at alle får mulighet til å lære dette, også oss helsefagarbeidere»
 • «Øvelse gjør mester»
 • «Å øve på akutte situasjoner i forkant skaper trygghet og vi handler raskere sammen»
 • «Flott med realistiske pasientcase som gjenspeiler hverdagen vår»
 • «Simulering er bevisstgjørende, det frisker opp kunnskap og det er lærerikt»

Samarbeidspartnere

Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssykehus, SAFER, Lærdal Medical, Fylkesmannen i Rogaland, ledere og klinikere fra flere kommuner i Rogaland, sykehjemsoverlege, legevaktsoverlege og bydelsoverlege fra Stavanger kommune.

 

Tips en venn Skriv ut