Forsiden/Prosjekter/Pårørende og frivillige
ThinkstockPhotos-927907282

Fleksibel avlastning og aktivitet for personer med demens og deres pårørende

Utviklet en modell for Fleksibel avlastning og aktivitet, der frivillige gir avlastning for pårørende og deltar i aktivitet sammen med personer med demens.

Om prosjektet

Prosjektleder: Anne Marit Åslund: Anne-marit.aslund@gjovik.kommune.no

Status: Pågående

Periode: 2018

Pårørende kan bestille avlastning gjennom en teknologisk løsning. Dette er et lavterskeltilbud som ikke krever vedtak og saksbehandling og pårørende kan få avlastning på kort varsel når de trenger det mest.

Ektepar der den ene ektefellen har demens har treningsgruppe på treningssenter og frivillige er med som veiledere/støttespillere slik at både personen med demens og den pårørende får utbytte av treningen.

Bakgrunn

Meld. st. 29, Morgendagens omsorg, viser til undersøkelser av omsorgstjenestens virksomhet, og trekker frem at tjenestene ikke er gode nok på å ivareta fysisk, sosial og kulturell aktivitet. Mangel på aktivitet og dekning av psykososiale behov er en utfordring for eldre med omsorgsbehov. Dette skyldes at tilgangen til kommunale omsorgstjenester er blitt knappere - kommunene må prioritere strammere, og pårørende kan bli tvunget til å ta større ansvar.

Pårørende med omsorgsoppgaver i hjemmet utgjør en risikogruppe i forhold til sosial tilbaketrekning og helseskader. For at personer med demens skal få muligheten til å bo i eget hjem og oppleve størst mulig trygghet og mestring trenger de pårørende støtte, veiledning og oppfølging.

Samtidig er det viktig at personer med demens får tilrettelagt fysisk og sosial aktivitet, slik at de kan forbedre eller vedlikeholde sitt funksjonsnivå og oppleve mestring og god livskvalitet. Behovet for fysisk aktivitet hos personer med demens er ofte det samme som hos andre, men tilpasningen og utformingen av selve aktiviteten må gjøres annerledes. Fysisk aktivitet skaper velvære i seg selv, men mange med demenssykdom trenger hjelp til å komme i gang, hjelp med tilpasning samt egen oppfølging for å opprettholde et godt aktivitetsnivå. Noen kan ha nedsatt evne til å ta initiativ og blir derfor lett inaktive. Mobiliteten kan svekkes raskt, ikke bare som følge av demenssykdommen, men også som følge av inaktiviteten.

Det har vært utfordrende for kommunene å rekruttere og organisere frivillige til avlastningsoppdrag og det var behov for å utvikle ny teknologi til dette formålet. En teknologisk løsning som kan benyttes både av pårørende og frivillige kan være til hjelp for å formidle oppdrag, og senke terskelen for de pårørende for å be om avlastning. 

Mål

Effektmål:

• Personer med demens opprettholder/forbedrer funksjonsnivå gjennom systematisk og tilrettelagt fysisk og sosial aktivitet

• Pårørende til personer med demens opplever støtte, involvering og avlastning i rollen som omsorgsgiver

• Samarbeidet med den uformelle omsorgen er forbedret og mer systematisk (frivillighet)

Måloppnåelse kan være et av flere ledd til å bedre pårørendes mestringsevne som omsorgsgiver for hjemmeboende personer med demens. Studier har vist at pårørende som får hjelp og støtte til å ivareta omsorgsansvaret, slik at personen med demens kan være hjemme, opplever bedre mestring og livskvalitet. Avlastning i institusjon medfører et miljøskifte som kan være uheldig for personer med demens, og pårørende kan oppleve tap av kontroll, skyldfølelse, tristhet, svik og resignasjon (Chene, 2006).

Resultatmål:

• Modell for fleksibel avlastning som inkluderer systematisk og tilrettelagt fysisk og sosial aktivitet for personer med demens og deres pårørende er utviklet og prøvd ut

Modellen skal inneholde avlastning gitt av frivillige som skal rekrutteres og skoleres for rollen som avlaster. Sykepleier/helsefagarbeider vil være veileder for de frivillige og arrangere kurs og erfaringssamlinger. Vi vil vektlegge et tverrfaglig samarbeid der fyiso/ergoterapeut deltar som veileder/instruktør i regelmessig fysisk aktivitet på treningssenter. Implementering av den nye modellen i helse og omsorgstjenestene kan bidra til at personer med demens kan opprettholde et selvstendig og aktivt liv og bo lenger i eget hjem.

Tiltak

  • Gjennomføre kartlegging av pårørendes situasjon og behov
  • Gjennomføre kurs og opplæring for frivillige
  • Gjennomføre workshops/dialogmøter med pårørende/brukere og frivillige
  • Gjennomføre målinger av fysisk funksjon før og etter tiltak hos personer med demens
  • Koordinere og formidle avlastningsoppdrag mellom frivillige og pårørende (Avlastningen skal inneholde fysisk og sosial aktivitet)
  • Gjennomføre treningsøkter på treningssenter for personer med demens og deres pårørende
  • Evaluere effekten på funksjonsnivå hos personer med demens
  • Evaluere effekten på pårørendes opplevelse av omsorgsbelastning

Materiell

En modell for fleksibel og brukerstyrt avlastning som inneholder tilrettelagt fysisk og sosial aktivitet, der pårørende kan bestille oppdrag gjennom en app. 

Resultater

Frivillige har fått opplæring og opplever egen helsegevinst gjennom å gjøre noe for andre.

Ny teknologisk løsning bidrar til bedre koordinering av frivillige og gjør det enklere for pårørende å bestille avlastning.

Treningsgruppe på treningssenter med ektepar der en av ektefellene har demens er i gang, og skal fortsette ut september 2018. 

Samarbeidspartnere

NTNU, Senter for omsorgsforskning, Gjøvik demensforening, Gjøvik kommune, Gjøvik Frivilligsentral, Treningssenter 360. 

 

 

Tips en venn Skriv ut