Forsiden/Prosjekter
929537264

Systematisk samarbeid med pårørende

I et samarbeid på tvers av sektorer kartlegges og utarbeides tiltak for å bidra til helhetlig og systematisk samarbeid med pårørende.

Prosjektet er startet på bakgrunn av nasjonale føringer for økt fokus på pårørende og erfaringer fra forutgående pårørendeprosjekter ved USHT Oppland. Det er behov for å styrke innsats i forhold til pårørende.

Effektmål

 • Kvalitet på tjenesten til pasient/bruker er styrket gjennom helhetlig og systematisk samarbeid om og med pårørende.
 • Gjøvik kommune har en oppdatert digital plattform der pårørende enkelt kan finne informasjon som er relevant og ønskelig for seg i sin situasjon
 • Gjøvik kommune har, i henhold til pårørendeveileder nødvendige rutiner og systemer som bidrar til at pårørende med krevende omsorgsoppgaver opplever støtte, involvering og avlastning for å mestre rollen som omsorgsgiver, og barn og unge som pårørende til foreldre eller søsken får ivaretatt sine behov for informasjon og nødvendig oppfølging.
 • Med et helhetlig systematisk samarbeid om og med pårørende bidra til at tjenestene reduserer risikoen for at pårørende (herunder også barn og unge som pårørende til syke foreldre eller søsken) utvikler egne helseproblemer

Resultatmål

 • Samarbeid mellom ulike sektorer om pårørende er etablert og styrket, herunder sektor Helse og omsorg, sektor Oppvekst og Frivillig sektor.
 • Det er kartlagt og synliggjort status for hva tjenestene i Gjøvik kommune gjør for å ivareta pårørende innad i og på tvers av tjenester og sektorer. Samtidig er det belyst hvilke tiltak tjenestene i henhold til pårørendeveilederen må, bør og kan sette i verk for at pårørende skal få ivaretatt sine behov for informasjon, støtte og nødvendig oppfølging.
 • Det er kartlagt og utarbeidet oversikt over muligheter for avlastning og ulike lavterskeltilbud, aktiviteter og ressurser for pårørende som bor i Gjøvik kommune.
 • Informasjon relevant for alle pårørende og for ulike pårørendegrupper er utarbeidet, og i samarbeid med pårørenderepresentanter systematisert og synliggjort på Gjøvik kommune sin nettside
 • Det er etablert samarbeid med frivillig sektor om tiltak som kan bidra til avlastning for pårørende
 • Det er utarbeidet plan for og gjennomført konkrete tiltak som kartlegging har synliggjort at tjenestene ennå ikke har, men i henhold til pårørendeveilederen må eller bør ha
 • Det er for ansatte i sektor Helse og omsorg, og for ansatte i sektor Oppvekst iverksatt opplæring og gjennomføring av etisk refleksjon med pårørende som tema, for økt bevissthet om støtte og involvering av pårørende
 • Det er for ansatte i sektor Helse og omsorg, og sammen med ansatte i sektor Oppvekst gjennomført kurs og utarbeidet plan for ytterligere kurs med ulike tema som omhandler pårørende.

Tiltak og gjennomføring

 • Med utgangspunkt i Pårørendeveilederen og kartlegging av pårørendes erfaringer og behov i forutgående prosjekter ved USHT, kartlegge dagens praksis for hvordan pårørende blir fanget opp og på ulike måter mottar støtte innad i de ulike tjenester og på tvers av tjenester og sektorer
 • På bakgrunn av kartlegging, utarbeide samarbeidsstrukturer og tilbud for pårørende som er synliggjort at Gjøvik kommune må eller bør ha
 • Kartlegge ressurser for pårørende. Dette, sammen med informasjon for pårørende systematiseres og synliggjøres på digital plattform
 • I samarbeid med det regionale kompetansesamarbeidet i Gjøvikregionen, tilby kurs som skal bidra til økt kompetanse om samhandling med pårørende
 • Legge til rette for opplæring og utarbeide forslag for bruk av etisk refleksjon med pårørende som tema innad i egen avdeling og på tvers av tjenester og sektorer der det er relevant
 • I samarbeid med ledergruppene i Helse og omsorg og Oppvekst utarbeide plan for å sikre aktiv pårørendepolitikk i Gjøvik kommune

Materiell

Informasjonsside for pårørende Gjøvik kommune, videreutvikles.

Samarbeidspartnere

USHT Oppland, Sektor HO Gjøvik kommune, Sektor Oppvekst Gjøvik kommune, Gjøvik Frivilligsentral, Pårørenderepresentanter i egen referansegruppe, Senter for Omsorgsforskning, øst.

Tips en venn Skriv ut