Forsiden/Prosjekter/Organisering, utvikling og teknologi
674098358

Oversettelse og tilpasning av GTT-metoden for bruk i sykehjem – et felles system for sykehus og sykehjem for å kartlegge pasientskader

Global Trigger Tool (GTT) er en internasjonalt anerkjent prosedyre som ser etter kriterier for pasientskade i et tilfeldig utvalg pasientjournaler. I 2015 publiserte Institute for Healthcare Improvement en Trigger Tool håndbok for også å kunne måle pasientskade i sykehjem. Denne håndboken skal nå oversettes og tilpasses til bruk i norske sykehjem.

Om prosjektet

Prosjektansvarlig:

USHT Akershus, ansvarlig
Kontakt: Mari Searle, epost marsea@lorenskog.kommune.no
Finansieringskilde: Helse- og omsorgsfaglig samarbeidsutvalg (SU) (mellom Ahus og kommunene i opptaksområdet).
Planlagte verktøy: IHI skilled nursing facility Trigger Tool for measuring adverse events

Status: Pågående

Periode: 2018-2019

Bakgrunn

Pasientsikkerhet har de siste årene fått et økt fokus i helsevesenet gjennom det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet. Hovedmålet er å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet og forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Gjennom pasientsikkerhetsprogrammet har alle helseforetak kartlagt pasientskader ved hjelp av Global Trigger Tool (GTT)-metoden siden 2010. GTT er en internasjonalt anerkjent prosedyre som ser etter kriterier for pasientskade i et tilfeldig utvalg pasientjournaler. GTT identifiserer betydelige mengder skader som ikke er rapportert av helsepersonell. Hensikten er å skape et grunnlag for forbedring over tid og foretakene bruker egne resultater til forbedringsarbeid. Bruk av samme metode i sykehjem kan bidra til økt pasientsikkerhet gjennom hele pasientforløpet og bedre innsikt i og forståelse av sammenheng mellom risiko i pasientbehandling på sykehus og sykehjem.

Mål

Prosjektets hovedmålsetning er å bidra til å oversette og tilpasse håndbok for å måle pasientskader i sykehjem ved bruk av GTT til norsk.

Effektmålene er at prosjektet skal bidra til:

  • At måling og forebygging av pasientskade på sykehjem og i sykehus kan ses i sammenheng
  • En felles metode for systematisk å kartlegge pasientskader på tvers av sykehus og sykehjem

Metode / tiltak

Prosjektet skal bidra til å:

  • Oversette håndbok for bruk av GTT på sykehjem fra engelsk til norsk
  • Tilpasse håndboken til norske forhold
  • Medisinskfaglig kvalitetssikre oversettelsen til norske forhold
  • Sykepleiefaglig kvalitetssikre oversettelsen til norske forhold

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

  • Prosjektet vil kunne bidra til forbedring av pasientsikkerhet på sykehjem i alle kommuner.
  • Data over pasientskade vil gi alle sykehjem mulighet til å evaluere og forbedre risiko i egen virksomhet.
  • Lik metode for kartlegging av pasientskader vil kunne bidra til økt pasientsikkerhet gjennom hele pasientforløpet og en felles pasientsikkerhetskultur.
  • Felles kompetanse innenfor pasientsikkerhet på tvers av helsetjenestene kan også ha nytte i arbeidet med utvikling av gode pasientforløp.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Håndboken vil implementeres gjennom USHTs nettverk, samt spres til det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet som jobber målrettet med å redusere pasientskader i helsetjenestene.

Samarbeidspartnere

Senter for Helsetjenesteforskning ved Akershus universitetssykehus (HØKH).

Tips en venn Skriv ut