Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

ABC-satsningen i Oppland fylke

Publisert 24. januar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

USHT Oppland har fra og med høsten 2015 gjennomført opplæring av gjennomsnittlig to til tre forskjellige ABC-modeller i året. Tilbudet er gitt til ansatte innenfor helse- og omsorgstjenester i hele Oppland fylke.  

Prosjektansvarlig:

USHT Oppland

Finansieringskilde: Kompetanse og innovasjonstilskudd

Prosjektleder: Elin Angen Michaelsen, elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Pågående
Periode: Pågående
Ferdig: Eldre

Foto: Skjermbilde abc.aldringoghelse.no

Bakgrunn

ABC-opplæringen er tiltak for kompetanseutvikling i kommunale helse- og omsorgstjenester. Opplæringen omfatter ABC-permer på ulike fagområder, tverrfaglige ABC-grupper på arbeidsplassen og halvårlige fagseminar med undervisning.  Å være pådriver og tilrettelegger for denne kompetanseutviklingen i helse- og omsorgstjenestene i Oppland,  er et viktig mål for oss som utviklingssenter.

Mål

At ansatte ved alle kommuner i Oppland får tilbud om kompetanseutvikling på lik linje gjennom ABC-opplæringen.

Tiltak og gjennomføring

Det første året ble det lagt opp til delte fagseminarer. Det vil si at de fem kommunene tilhørende Gjøvik regionen ble organisert med en felles oppstart, i tillegg til en felles oppstart for øvrige deltagere i Oppland fylke.

De siste årene har vi samlet hele fylket til en felles oppstart i fylkesmannen sine lokaler på Lillehammer.  Det har vært et godt samarbeid med fylkesmannen, som har stilt med lokaliteter og bevertning på fagseminarene.

Det har i tillegg til dette vært et godt samarbeid med Regional kompetansekoordinator i Gjøvikregionen, samt kontaktperson knyttet til ABC-opplæringen fra Sykehuset Innlandet. Demenskoordinator i Gjøvik kommune har erfaring med gjennomføring  av Demensomsorgens ABC i kommunen. Her har det vært nyttige erfaringer å hente for oss ved USHT. Vil også trekke frem det gode samarbeidet med de forskjellige fagmiljøene knyttet til ABC-opplæringen fra Aldring og helse.

Vi har fått strukturert opplæringen, slik at vi har en fast prosedyre på oppstart av fagseminarer på høsten og avslutning av fagseminarer på våren, for de ABC-modeller som har to fagseminarer. Når det gjelder ABC-modeller med bare ett fagseminar, for eksempel Musikkbasert miljøbehandling, så har vi hatt oppstart i januar.

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Etterstrebe å ha en oppdatert liste over alle kontaktpersoner og fag/ressurspersoner knyttet til ABC i Oppland.  Dette er en navneliste som endres «hele tiden». Det er derfor viktig å holde lista oppdatert, og det krever en del koordinering. Ved overgangen til elektronisk registreringssystem med blant annet opprettelse av og påmelding til seminarer elektronisk var/er det et økende behov for å sette av tid til opplæring og samarbeid med kommmunekontaktene, for å trygge de i denne overgangen. Den positive effekten av dette har vært at vi ved USHT har fått et tettere forhold- og kjennskap til «våre kommunekontakter».

Det er planlagt en ny Nettverkssamling for ABC kommunekontakter i Oppland fylke den 10 April 2019, i samarbeid med fylkesmannen i Oppland. Programmet denne dagen har et variert og aktuelt faginnhold, samt åpner for innspill og erfaringsutveksling i mellom kommunene.

Resultater

Gjennomførte ABC-satsninger januar 2019:

 • Eldreomsorgens ABC Aldring og omsorg
 • Eldreomsorgens ABC Psykiske sykdommer i eldre år
 • Velferdsteknologiens ABC
 • Mitt Livs ABC, perm 1
 • ABC Musikkbasert Miljøbehandling
 • Demensomsorgens ABC, perm 1

Pågående ABC-satsninger januar 2019:

 • Velferdsteknologiens ABC
 • Demensomsorgens ABC, perm 2
 • Mitt Livs ABC, Valdresregionen
 • Istedenfor Lindringens ABC ble det valgt å starte opp: «Digital opplæringspakke i lindrende behandling og omsorg ved livets slutt»

Planlagte ABC – satsninger med oppstart høsten 2019:

 • Mitt Livs ABC, perm 2
 • Eldreomsorgens ABC Psykiske sykdommer i eldre år
 • Demensomsorgens, ABC nye perm 1

Samarbeidspartnere

Regional kompetansekoordinator for Gjøvikregionen, Sykehuset Innlandet, Demenskoordinatornettverket i Gjøvik Regionen, Aldring og helse.