Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 943960734

Pasientsikkerhetsprogrammet og kompetanseutvikling innen tidlig oppdagelse av sykdom

Publisert 09. april 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Tilbud av opplæring, kurs, oppfriskningskurs og scenariotrening i proACT. Kommunerettet undervisningsmateriell for proACT. TOFT-modellen. Tilbud av undervisning i vurderingskompetanse for helsefagarbeider og assistenter. Opprettelse av læringsnettverk.

Prosjektansvarlig:

USHT-Buskerud

Kontaktpersoner ved USHT Buskerud:
May Brith B Korgerud: may.brith.b.korgerud@ringerike.kommune.no
Borghild Ulshagen: bul@hallingdal.no
Nadine Mielke: nadine.mielke@kongsbeg.kommune.no
Line Ek Andreassen: liandr@drmk.no

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Oslo og Viken, samt deltagende kommuner

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Pågående
Periode: 2019
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

Primærhelsetjenestemeldingen (St.meld. 26 2014-2015) skisserer dagens utfordringer i kommunehelsetjenesten. Kommunene må oppfylle Samhandlingsreformens intensjoner og være i stand til å gjennomføre mer forebygging og tidligere oppdagelse av forverret tilstand. Utfordringene innen pasientsikkerhet knyttet til kommunale tjenester er mangeartede.

Mål

Kompetanseheving av ansatte i kommunehelsetjenesten i pasientsikkerhet. Tidlig oppdagelse er her et nøkkelord.

Hva skal vi gjøre

 • Tilby opplæring, kurs, oppfriskningskurs og scenariotrening i proACT.
 • Kommunerettet undervisningsmateriell for proACT
 • Involvering i arbeidet med TOFT-modellen
 • Tilby undervisning i vurderingskompetanse for helsefagarbeider og assistenter
 • Deltar på pasientsikkerhetskonferansen
 • Opprette læringsnettverk
 • Markere deliriumdagen

Metode / tiltak

Felles aktiviteter for USHT Buskerud:

 • Tilby informasjon og veiledning om tiltakspakker/læringsnettverk i Pasientsikkerhetsprogrammet, ut fra signaliserte behov
 • Kommunene oppfordres til å delta i læringsnettverk for prosessveiledning for å kunne lede egne forbedringsarbeid
 • Oppfølging og bistand i forbedringsarbeid
 • Tilby undervisning og bidra til videreutvikling av proACT
 • Kurs vurderingskompetanse for helsefagarbeidere – Assistenter og andre aktuelle i kommunehelsetjenesten
 • Tilbyr oppstart ABC Geriatri
 • Markering av deliriumdagen 14. mars

Kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid: USHT Buskerud planlegger å gjennomføre «Kompetanseprogram i kontinuerlig forbedringsarbeid», et læringsnettverk, i 2019 for hele Buskerud. Kommunene deltar med forbedringsteam og får opplæring og veiledning i hvordan lede og gjennomføre forbedringsarbeid i kommunene.  Første samling 09.04.2019- på FLÅ.

 • Oppstart utdanning i prosessveiledere
 • Oppstart læringsnettverk fra pasientsikkerhetsprogrammet
 • Hver virksomhet velger hvert sitt forbedringsprosjekt

ProACT: USHT Buskerud er fakultet for proACT. Kommunene er selv ansvarlig for drift og gjennomføring av proACT-kurs til sine ansatte. USHT Buskerud tilbyr veiledning og hjelp med planlegging av kurs ved behov. USHT Buskerud er ansvarlig for NEWS-kort og disse distribueres ut til kommunen via instruktører, ledere og andre ansvarlige. Alle kommuner har instruktører i proACT.

Vurderingskompetansekurs for helsefagarbeidere - Kurs i vurdering- og observasjonskompetanse for helsefagarbeidere over fire dager med blant annet disse temaene; hygiene og eliminasjon, ernæring, aktivitet/hvile, akutt sykdom hos eldre og demens, delirium, smerte, velferdsteknologi og personsentrert omsorg. Alle kursdager inneholder problemløsende arbeid via case- og trening på manuelle observasjoner.

Eldreomsorgens ABC – perm Geriatri - Oppdatert perm i Geriatri fra Aldring og helse. Består av 2 fagseminarer og arbeid i egne grupper mellom samlingene. Minst en av deltakerne i gruppen må ha gjennomført perm 1 i Eldreomsorgens ABC eller perm 1 fra annen ABC fra Aldring og helse. Faggruppe: Uten helsefaglig kompetanse, Helsefagarbeidere og 3-åringer som ressurser i gruppene. USHT Buskerud har ansvar for oppstart av permer områdevis (Kongsberg, Ringerike, Hallingdal) med mulighet for deltakelse på tvers av områder ved behov.

Lokale aktiviteter:

Ringerike:

Vurderingskompetanse:

 • Gjennomfører kurs ute i alle kommuner tilhørende Ringeriksområdet - Planlegger å gjennomføre 12 kurs i 2019.

ProACT:

 • Fagdag for Ringeriksområdet 21.03.19
 • ProACT nettverk for Ringeriksområdet, med samlinger x 4 i 2019
 • Oppfriskningskurs og scenariotreninger
 • ProACT Koordinator og Fag- og gjennomføringskoordinator sitter i nasjonal arbeidsgruppe
 • TOFT - modellen
 • Simuleringstrening

Hallingdal:

 • Gjennomført tre basiskurs i proACT
 • Gjennomfører vurderingskompetansekurs for kommuner Hallingdalsområde

Kongsberg:

 • Gjennomfører vurderingskompetansekurs for kommuner Kongsbergområde

ProACT:

 • Instruktørkurs for Kongsberg- og Drammensområde
 • proACT samarbeid Buskerud og Vestre Viken 
 • Fagdag for Kongsbergområde 
 • Simuleringstrening

Årshjul for ABCer fra Aldring og helse kommer i 2019.

Drammen:

Vurderingskompetanse: Tilbyr kurs, informasjon og veiledning i forhold til kurs i vurderingskompetanse. USHT Drammenområdet tilbyr opplæring i planlegging og gjennomføring av kurset. Sykepleiere/ vernepleiere kan være observatører for så å gjennomføre hele eller deler av kurset i egen virksomhet.

ProACT – USHT Drammenområdet og Kongsbergområdet arrangerer og drifter instruktørkurs og fagdag for instruktører. Fagdag arrangeres hver høst.

Hospitering - Vestre Viken har tilbud om hospitering for kommunen, https://vestreviken.no/helsefaglig/utdanning-og-kompetanse/hospitering . Hospitering mellom kommunene er mulig og ønskelig. USHT Buskerud tilbyr å være kontaktledd mellom kommuner som ønsker hospitering.

Utvikling gjennom kunnskap

Ansatte i kommunehelsetjenesten får tilbud om kursdeltagelse. Faginnholdet har gitt økt handlingskompetanse i “tidlig oppdagelse”. Fokus på tema har blitt satt på dagsorden i alle enheter.

Erfaringer

Det er viktig å etablere gode arbeidsrutiner, med kompetanse spredning ut i alle enheter.

Tiltak

Samarbeid om å utvikle TOFT modellen er et godt eksempel på kunnskapsdeling og spredning.

Materiell

ProACT – nytt kursmateriell er laget.
Nytt NEWS kort er laget og skal revideres i 2019.

Resultater

Satsningsområdene fortsetter som tidligere i 2019.

Samarbeidspartnere

ProACT Norge og Sverige. Ansatte i andre USHT-er.