Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fagnettverk for vernepleiere og fagansvarlige i tjenester til personer med utviklingshemming i Oslo

Publisert 16. desember 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Fagnettverket skal bidra til forbedring og utvikling av den kommunale tjenesteutøvelsen, samt til fag- og kompetanseutvikling på tvers av bydelene.

Prosjektansvarlig:

Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo

Finansiering: Helsedirektoratet og Fylkesmannen

Prosjektleder: Steinar Nevland, fagkonsulent og vernepleier: Steinarj.nevland@sye.oslo.kommune.no, Tlf. 908 42 440
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: 2020
Ferdig: 2020

Bakgrunn

Nettverket, som er et samarbeid mellom Senter for fagutvikling og forskning / Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Oslo, Velferdsetaten i Oslo kommune og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU), skal sette fokus på erfaringsutveksling og kompetanseutvikling på tvers av virksomhetene som gir tjenester til personer med utviklingshemming i Oslo.

I 2018 fikk USHT i Oslo midler fra Helsedirektoratet til å opprette et nettverk som skal jobbe med tema som er relevante for ansatte i tjenestene til personer med utviklingshemming. Det er også søkt om og gitt midler til arbeidet for 2019. Midlene, som blant annet blir brukt til en prosjektleder, er en del av tilskuddsordningen «Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning». Samarbeid med NAKU var en del av søknaden og NAKU skal være en faglig bidragsyter i nettverket. Dette både ved planlegging av nettverksmøter, oppfølging av tema mellom møtene og også tilstedeværelse på møtene. NAKU vil bidra med fagkunnskap inn i nettverket og bidra til å formidle kunnskap som utvikles i nettverket slik at også andre enn nettverkets medlemmer kan dra nytte av dette.

Mål

Erfaringsutveksling, faglig påfyll, drøfte aktuelle problemstillinger og å dele kunnskap. Samordning på tvers av bydeler og øvrige virksomheter. 3 sentrale knagger

 1. Kompetanseutvikling gjennom nettverksbygging, erfarings- og idéutveksling
 2. Kartlegging av tjenestenes kompetansebehov
 3. Samarbeid om kompetansehevende tiltak på tvers av tjenestene og andre virksomheter

Metode / tiltak

Fagnettverket er satt opp etter rutine for nettverksarbeid i Helseetaten (2015).

Det er etablert et arbeidsutvalg (AU), bestående av faste representanter fra USHT Oslo, Velferdsetaten i Oslo og NAKU. I tillegg har AU 2 deltagere representanter, og deltagere i nettverket rullerer på å sitte i AU. Det er utviklet et mandat for nettverket, der målgruppen er sentrale fagpersoner i bydelene. Hver bydel og etat skal stille med en eller to faste personer. Det er her viktig at de som deltar har mulighet til å spre det som skjer i nettverket til egen bydel/organisasjon, slik at arbeidet der ikke bare er til nytte for de personene som deltar. Det deltar også fagpersoner fra virksomheter som har avtale med Oslo kommune om å gi tjenester til personer med utviklingshemming i kommunen. I tillegg deltar representanter fra Barne- og familieetaten (BEF) og representanter for EHA, HEL og OsloMet følger gruppa vi Workplace. Workplace-gruppa er lukket for alle andre enn deltagere i nettverket. Den brukes til å dele fag på tvers, kurs invitasjoner og å drøfte faglige problemstillinger. I tillegg deles forelesningsnotater og verktøy som presenteres på nettverkssamlinger på Workplace.

Nettverket møttes 6 ganger i 2019. Deltagelse, omfang, varighet på samlinger og organisering ble evaluert ved hjelp av Questback i november 2019. Det er arbeidsutvalget som planlegger hver nettverkssamling og utviklingen av nettverket.

Nettverkssamlingene starter alltid med gjennomgang av hvordan deltakerne har tatt med seg kunnskap, tema og ideer fra forrige samling tilbake til egen virksomhet.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

I 2019 har nettverket tatt opp tema som: 

 • Veiledning, opplæring og dokumentasjon av opplæring
 • Hvordan veilede frem gode refleksjonsferdigheter og ivareta personal som utsettes for truende og voldelig atferd
 • CRPD
 • Elektroniske løsninger (E-Læring) for opplæring og KS-Læring
 • FMOV - Erfaringer med og tallene bak vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven Kap. 9
 • Kunnskapsbasert praksis (KBP) og bruk av Helsebiblioteket.no
 • Tema 11.oktober 2019 – NOU 2019:14 Tvangsbegresningsloven med bidrag fra Bjørn Roar Vagle (utvalgsdeltager/vernepleier) og Jens Petter Gitlesen (utvalgsdeltager/leder NFU) og Gry Reinsnos (FO).
 • Tema 29.november er ernæring, med bidrag fra folkehelseprosjektet i Grorud bydel, presentasjon av ny fagbok i ernæring fra Svein Kolset og eksempler på kartlegging av ernæringsstatus og utarbeidelse av tiltaksplaner og dokumentasjon i Gerica fra bydel Grünerløkka.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Nettverket har under etablering hatt heldags samlinger. Interne og eksterne fagpersoner har innledet på ulike tema, og deretter har det vært arbeidet i grupper på tvers av bydeler og organisasjoner. Tid til deling og refleksjon, knyttet til fremlegg av fag har vist seg å gi høy nytteverdi, og mye ny læring. Det har avdekket at mange faglige og organisatoriske problemstillinger er felles, og går igjen på tvers av bydel eller tjenestested. 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre utviklingssentre?

Fagdag 29. januar 2020:

Åpen fagdag for ansatte i tjenester til personer med utviklingshemming, i samarbeid med USHT Akershus og NAKU. Tema vil være Selvbestemmelse - Hvordan kan vi se det i sammenheng med kompetanse og kvalitet i tjenestene?

Faglig og menneskerettslig perspektiv på selvbestemmelse.  Hvordan tilrettelegge for at mennesker kan fatte beslutninger.

Det er behov for verktøy og rutiner som kan brukes på tvers av bydeler og organisasjon. Utvikling av E-Læringskurs på KS Læring, felles kompetanseplaner for ansatte, elektroniske fagadministrative systemer og verktøy for kompetanseplanlegging og oppfølging er eksempler på aktuelle tema fremover.

Resultater

Fagnettverket vil forlenges til 2020, og går inn som ett av flere fagnettverk i regi av USHT i Oslo.

Fagnettverket vil fortsette å dele gode eksempler og løsninger fra praksisfeltet. Tema som tas opp skal bidra til økt kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemming. Behovsforankring gjøres ved hjelp av Questback-evaluering av 2019, og ved å be om innspill på aktuelle tema for 2020.

Samarbeidspartnere

NAKU, EHA, VEL, BFE og OsloMet, SOF Øst og mellom de ulike USHT’er i østregionen.