Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1189309997

Dokumentasjon av helsehjelp

Publisert 30. juni 2020 | Oppdatert 30. juni 2020

Satsingen skal bidra til at kommunene bruker EPJ-systemer på en juridisk-, faglig- og etisk forsvarlig måte.

Prosjektansvarlig: Lisbeth Remlo
Prosjektleder: Lisbeth Remlo
ProsjektlederX: Karl Johan Olsen
Tema: dokumentasjon - Profil - EPJ - helhetlig pasientforløp - pasientjournalsystem
Fylke: Troms og Finnmark (Troms)
Status: Pågående
Periode: 2020 -2023
Ferdig: 2023

Bakgrunn

Dokumentasjon av helsehjelp, og praktisk bruk av elektroniske pasientjournalsystemer, har vært ett av hovedsatsningsområdene for USHT Troms i flere år. Gjennom prosjektet Dokumentasjon av helsehjelp -et kompetanse- og kvalitetsforbedringsprogram for kommunene i Troms(2015 – 2017) ble det satt fokus på hvordan man kan bruke de EPJ-systemer som finnes i dag på en juridisk-, faglig- og etisk forsvarlig måte. Arbeidet foregikk i alle kommunene i Troms fylke, men prosjektet var utformet for å ha en nasjonal overføringsverdi. Som et ledd i dette ble det bl.a utarbeidet en konkret anbefaling til den store andelen av landets kommuner som bruker systemet Profil, for hvordan de best kan tilpasse systemet slik at det bidrar til en enhetlig og personsentrert behandling og omsorg.

I ettertid har det vært en formidabel etterspørsel både fra enkeltkommuner, interkommunale fagsamarbeider og fagorganisasjoner om hjelp og veiledning til å gjennomføre lignende endringsprosesser hos seg.

Hensikt/ mål

Hensikten med en videre satsning på feltet vil være å bidra til at den enkelte kommune blir best mulig i stand til å møte dagens og morgendagens muligheter og utfordringer knyttet til bruk av pasientjournalsystem.

Tiltak

Tiltakene i kommunene må tilpasses ut fra status og behov. På generell basis vil det være aktuelt å gjennomføre:

  • Oppfølging og veiledning av kommunene i Troms gjennom fagsamlinger i fylket
  • Informasjon og spredning av erfaringer til andre kommuner/fylker og da spesielt Finnmark i tråd med fylkessammenslåingen i 2020
  • Videreutvikling av anbefalt struktur for EPJ med tanke på helhetlig pasientforløp og pasientsikkerhet
  • Oppfølging og veiledning av kommuner som ønsker å gjennomføre lignende prosesser
  • Deltagelse i fagmiljøer og nettverk som jobber med fremtidige dokumentasjonsløsninger
  • Faglige bidrag inn i arbeidet med nye eller forbedrede journalløsninger