Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fordypningskurs i «Å leve med demens i hverdagen»

Publisert 10. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Muliggjøre kompetanseheving om demens på fordypningsnivå (mens Demensomsorgens ABC er Oslo kommunes tilbud på basisnivå), og gi mulighet til å kunne få studiepoeng dersom man avlegger eksamen.

Prosjektansvarlig:

SFF/USHT Oslo er eier av kurset, både utvikling og gjennomføring.

Finansieringskilde: Kurset støttes av midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennom Kompetanseløftet. Kursdeltakere som arbeider i tjenester i Oslo kan søke om refusjon av studieavgift/eksamen.

Prosjektleder: Turid Hauge, Fagkonsulent turid.hauge@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: Pågående. Fordypningskurset arrangeres hvert høstsemester.
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

Ønske om å tilby slik fordypningskompetanse i regi av egen kommunes senter (SFF/USHT) med tanke om at nærhet også i organiseringen av tilbudet er en fordel for deltakeren.

Mål

Økt kunnskap om demens for å være bedre rustet til å møte personer med demens.

Målgruppen er ansatte på sykehjem, dagsentra, eldresentra, i hjemmebasert tjenester, på sykehus og i bolig for utviklingshemmede.

Målet er også å bidra til langsiktig kompetanseheving ved at tjenestestedene anbefales å sende noen ansatte hvert år, og slik få en stadig større gruppe ansatte med nødvendig fordypningskompetanse i demens.

Metode / tiltak

7- dagers kurs fordelt på et semester, med innlevering av skriftlige refleksjonsoppgaver mellom kursdagene samt gruppebasert veiledning på oppgavene.

Innhold: Demensformer, symptomer og kommunikasjon, medikamentell behandling, miljøbehandling, demensvennlige fysiske omgivelser og velferdsteknologi, det kulturelle, sosiale og åndelige miljø, tillitsskapende tiltak, juridiske og etiske utfordringer, pårørendes situasjon, ernæring, fysisk aktivitet, kunnskapsbasert praksis.

Kursserien legger vekt på praksisnær undervisning, og den enkelte kurssamling følges opp med refleksjonsoppgaver. Arbeidsplassen må legge til rette for at kursdeltakeren kan gjøre oppgavene.

For fullt utbytte av et kurs på dette nivået bør deltakerne ha basiskunnskap om demens, tillært gjennom sin helseutdanning eller mange års arbeid med personer med kognitiv svikt og demens. For ansatte med et annet morsmål enn norsk, forutsettes det et norsk språknivå både muntlig og skriftlig som gir mulighet for teoretisk læring og gjennomføring av arbeidsoppgavene.

Verktøy / materiell

Materiell som er utviklet av senteret (i tidligere prosjekter) og som anvendes på kursene:

  • Å leve med demens i hverdagen: Fagveileder – observere, forstå og tilrettelegge ved endringer i kognitiv & psykisk funksjon i Gerica

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Kurset har fått gode tilbakemeldinger, og for eksempel har enkelte bydeler i forbindelse med satsingen på organisering av Arbeidslag demens benyttet kurstilbudet til ansatte med svært gode resultater.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Kombinasjonen av heldags samlinger, innlevering av skriftlige oppgaver med gruppebasert veiledning på arbeidskravene oppleves som en suksessfaktor for å få til reell kompetanseheving (påvirker også holdninger og ferdigheter gjennom refleksjon både individuelt og i gruppe) og at kurset ikke bare fungerer som et kunnskapsløft.

Resultater

For 2017 var det i alt 56 deltakere på fordypningskurset og 21deltakere meldte seg opp til eksamen.

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Sørøst-Norge.