Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Fordypningskurs i Miljøbehandling/tillitsskapende tiltak

Publisert 10. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Muliggjøre kompetanseheving om utvalgte ikke-medikamentelle miljøbehandlingsmetoder på fordypningsnivå, og gi mulighet til å kunne få studiepoeng dersom man avlegger eksamen.

Prosjektansvarlig:

Ansvarlig: SFF/USHT Oslo er eier av kurset, både utvikling og gjennomføring.

Finansieringskilde: Kurset støttes av midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennom Kompetanseløftet. Kursdeltakere som arbeider i tjenester i Oslo kan søke om refusjon av studieavgift/eksamen.

Prosjektleder: Turid Hauge, Fagkonsulent turid.hauge@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: Pågående. Fordypningskurset arrangeres hvert vårsemester.
Ferdig: Eldre

Bakgrunn

Ønske om å tilby slik fordypningskompetanse i regi av egen kommunes senter (SFF/USHT) med tanke om at nærhet også i organiseringen av tilbudet er en fordel for deltakeren.

Mål

Økt kunnskap om betydningen av tillitsskapende tiltak/miljøbehandling og bruk av de aktuelle metodene i den daglige omsorgen for personer med kognitiv svikt og demens.

Målgruppen er ansatte på sykehjem, dagsentra, eldresentra, i hjemmebasert tjenester, på sykehus og i bolig for utviklingshemmede.

Målet er også å bidra til langsiktig kompetanseheving ved at tjenestestedene anbefales å sende noen ansatte hvert år, og slik få en stadig større gruppe ansatte med nødvendig fordypningskompetanse i demens.

Metode / tiltak

7- dagers kurs fordelt på et semester, med innlevering av skriftlige refleksjonsoppgaver mellom kursdagene (basert på praktisk utprøving av metodene) samt gruppebasert veiledning på oppgavene.

Innhold: Tillitsskapende tiltak / Miljøbehandling, kommunikasjon. Teoretisk og praktisk fordypning i metodene: individualisert erindring, musikk, berøring, og bruk av grønne miljøer, naturlige og tilrettelagte (sansehager).

Kursserien legger vekt på praksisnær undervisning, og den enkelte kurssamling følges opp med refleksjonsoppgaver. Arbeidsplassen må legge til rette for at kursdeltakeren kan gjøre oppgavene.

For fullt utbytte av et kurs på dette nivået bør deltakerne ha basiskunnskap om demens, tillært gjennom sin helseutdanning eller mange års arbeid med personer med kognitiv svikt og demens. For ansatte med et annet morsmål enn norsk, forutsettes det et norsk språknivå både muntlig og skriftlig som gir mulighet for teoretisk læring og gjennomføring av arbeidsoppgavene

Fordypningskurset gir kompetanse i å systematisk utøve miljøbehandlingsmetodene gjennom å kartlegge preferanser, gjennomføre tiltak og evaluere/dokumentere ved bruk av velværeskjema.

Verktøy/materiell

Materiell som er utviklet av senteret (i tidligere prosjekter) og som anvendes på kursene:

Miljøbehandling/tillitsskapende tiltak:

  • Skjemaer for preferansekartlegging på fire områder: Erindring, musikk, natur/grønne miljøer, berøring
  • Velværeskjemaet (til evaluering ved utprøving av ulike miljøbehandlingsmetoder)
  • Veileder for bruk av Individualisert musikk, Individualisert bruk av grønne utemiljøer – naturlige og tilrettelagte og Individualisert berøring

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Kurset har fått gode tilbakemeldinger, og for eksempel har enkelte bydeler i forbindelse med satsingen på organisering av Arbeidslag demens benyttet kurstilbudet til ansatte med svært gode resultater.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Kombinasjonen av heldags samlinger, innlevering av skriftlige oppgaver med gruppebasert veiledning på arbeidskravene oppleves som en suksessfaktor for å få til reell kompetanseheving (påvirker også holdninger og ferdigheter gjennom refleksjon både individuelt og i gruppe) og at kurset ikke bare fungerer som et kunnskapsløft.

Det er viktig at arbeidsplassen legger til rette for at kursdeltakeren kan gjennomføre de praktiske oppgavene. 

Resultater

I 2017 var det 40 deltakere. 14 deltakere avla eksamen, 12 deltakere bestod hvorav 11 på masternivå og 1 på bachelornivå.

Samarbeidspartnere

Høgskolen i Sørøst-Norge.