Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

ProACT-fakultet

Publisert 13. mai 2020 | Oppdatert 14. mai 2020

ProACT er et opplæringskonsept hvor helsepersonell kurses og trenes på å forebygge og behandle livstruende tilstander. Dette gjøres gjennom å utføre systematisk ABCDE-vurdering, bruke NEWS2-score og trene på strukturert kommunikasjon.

Prosjektansvarlig: USHT Viken(Akershus)
Prosjektleder: Mari Searle, marsea@lorenskog.kommune.no
Tema: Fakultet
Fylke: Viken
Status: Pågående
Periode: 2016-

Formålet med kurset er å øke pasientsikkerheten gjennom systematisk måling og dokumentasjon av vitale parametere og å vurdere intervensjoner i henhold til fastlagte scoringsverdier.

Bakgrunn

Stadig flere og mer kritisk syke pasienter blir behandlet i kommunehelsetjenesten. Dette forutsetter en økt medisinskfaglig kompetanse hos ansatte på alle nivåer og i mange tjenester i kommunehelsetjenesten.

For denne somatisk stadig mer komplekse pasientgruppen er det viktig at de ansatte i kommunehelsetjenesten har god kompetanse til å observere og gjenkjenne endringer i brukerens helsetilstand og iverksette adekvate tiltak og rapportering på et tidlig stadium for å kunne begrense og/eller reversere uhelse og funksjonstap. Dette vil bidra til redusert risiko for pasientskader og færre innleggelser og reinnleggelser, hvilket gir både økonomiske besparelser for samfunnet og mindre unødig lidelse og påkjenning for pasientene.

Mål

  • Bidra til tidlig oppdagelse og adekvate tiltak ved forverret somatisk tilstand og funksjonssvikt hos brukere av kommunal helse- og omsorgstjeneste
  • Bidra til strukturert og målrettet kommunikasjon og rapportering av brukerens helsetilstand
  • Bidra til bedret pasientsikkerhet og -flyt
  • Bidra til å styrke kompetanse og samarbeid rundt den akutt kritisk syke pasienten

Metoder og tiltak

ProACT er et standardisert kurs som består av teori, casetrening i fellesskap og praktisk trening i grupper, og kurset baserer seg på train-the-trainer metoden. Mange ansatte i kommunehelsetjenesten er godkjente proACT-instruktører etter gjennomført og godkjent kurs. Disse driver videre undervisning lokalt.

Et ProACT-kurs gir kompetanseheving i:

  • ABCDE + F med observasjoner, vurderinger og initial behandling og oppfølging av den kritisk syke pasienten
  • Bruk av kartleggingsverktøyet NEWS2
  • Kommunikasjon (ISBAR)
  • Etikk i akuttbehandling

Utviklingssenteret formidler oppdatert kunnskap, bidrar til at instruktører og ressurspersoner i observasjonskompetanse får dele erfaringer og gir tilgang til digitalt opplæringsmateriale.

Samarbeidspartnere

AHUS og ProACT Norge https://www.proactnorge.org/