Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Two Nurses Working At Nurse Station

Tidlig Identifisering av Livstruende Tilstander (TILT). TILT-instruktørkurs 2018.

Publisert 10. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Instruktører som læres opp får ansvar for opplæring og veiledning til kolleger og nyansatte/vikarer på egen arbeidsplass. De får også ansvar for spredning internt i egen kommune, for eksempel til hjemmetjenestesoner eller andre avdelinger. Videre har de ansvar for kvalitetssikring for riktig bruk av TILT.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Vest-Agder. Prosjektansvarlig.

Finansieringskilde: Prosjektmidler kompetanse- og innovasjonstilskudd Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Prosjektleder: Kamilla Steinsvåg kamilla.steinsvag@songdalen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vest-Agder
Status: Pågående
Periode: 2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

TILT er et systematisk scoringssystem for å oppdage symptomer på akutt kritisk sykdom, utarbeidet ved Sørlandet sykehus Kristiansand, og basert på scoringssystemet Modified Early Warning Score (MEWS). TILT er innført i sykehusavdelinger ved Sørlandet sykehus. Utviklingssentrene i Aust- og Vest-Agder tok i 2015 initiativ til å utvikle en kommunal versjon av TILT for å sikre enhetlig kommunikasjon om akutt kritisk syke pasienter mellom nivåer, mellom legevakt og ØHD-avdelinger, korttidsavdelinger, sykehjemsavdelinger og hjemmetjeneste. I 2015 ble det arrangert tre fagdager i TILT, med til sammen ca. 380 deltakere. Kursene ble arrangert i samarbeid med USHT Aust- Agder og Sørlandet sykehus. Det ble også lansert E-læringskurs i TILT tilpasset kommunene. Mange kommuner har i etterkant av dette innført TILT som verktøy ved sine ØHD-enheter og korttidsavdelinger, noen også i hjemmetjenestene. I 2016 ble det gjennomført kurs for å utdanne TILT-instruktører. Dette tiltaket ønsker utviklingssenteret å kunne gi til flere. Kristiansand kommune har besluttet å innføre TILT i alle kommunens omsorgssentre i 2018.

Mål

Ved å bruke et systematisk scoringssystem som TILT, er målet at sykepleiere i kommunene identifisere akutte tilstander tidligere, sette i gang behandling i samråd med lege, og oftere unngå innleggelser i sykehus. TILT skal brukes av sykepleietjenesten, men det vil også være aktuelt å lære opp andre aktuelle yrkesgrupper.

Metode / tiltak

Innholdet i kursene vil fokusere på kvalitetssikring i forhold til riktig bruk av TILT. Virkemidler som tas i bruk er blant annet kasuistikk og refleksjon, samt praktiske øvelser. Det vil bli gitt opplæring i utarbeidet implementeringsguide, og det forventes at deltakerne har gjennomført e-læringskurs i TILT i forkant av kursdagene. Her gjennomgås spesielt sykdomslære og kasuistikker, samt kurveføring og kasuistikkarbeid.

Det er til nå gjennomført ett kurs for nye TILT-instruktører (ett kurs består av to halve dager). Det planlegges ett-to nye kurs høsten 2018. Det planlegges også å gjennomføre ett oppfølgingskurs for sykepleiere som deltok på TILT-instruktørkurs høsten 2016.

Universitetet i Agder lærer opp sykepleierstudentene i bruk av TILT slik at de har kunnskap når de kommer i praksis i kommunene.

Verktøy / materiell

Aktivt bruk av e-læringskurset som USHT Aust- og Vest-Agder var med å utvikle sammen med SSHF i 2015. Stor bruk av kasuistikk for trening. ISBAR-blokker og TILT-kurver til deltakere.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Instruktører som læres opp får ansvar for opplæring og veiledning til kolleger og nyansatte/vikarer på egen arbeidsplass. De får også ansvar for spredning internt i egen kommune, for eksempel til hjemmetjenestesoner eller andre avdelinger. Videre har de ansvar for kvalitetssikring for riktig bruk av TILT. Ved selv å få større kunnskap om TILT og riktig bruk, vil det bli lettere å lære opp andre.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Ved å ha dedikerte ressurspersoner som har stor kunnskap om bruk av TILT, vil det bli lettere å innføre bruk av TILT i kommunene/på arbeidsplassene.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Tiltak som beskrevet. Dagskurs som beskrevet fra 2015 ga ikke så stor effekt, da kunnskapen ikke ble overført til andre ansatte enn de som deltok på kursdagene.

Samarbeidspartnere

Sørlandet sykehus, Kristiansand
USHT Aust-Agder
Kommunene i Vest-Agder