Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Interkommunalt læringsnettverk - Tidlig oppdagelse av forverret tilstand med fokus på simulering

Publisert 18. februar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Vi skal bidra til systematisk kartlegging og oppfølging som kan avdekke sykdom og forverring. Målet må være at kommunehelsetjenesten og sykehus bruker samme verktøy (ABCDE, NEWS og ISBARR). Vi fokuserer på opplæring med simulering som viktig virkemiddel.

Prosjektansvarlig:

USHT Hordaland er ansvarlig.

Finansieringskilde: Tilskudd fra Fylkesmannen i Vestland og egeninnsats fra Helse Bergen og Høgskolen Vestlandet v/SimArena.

Prosjektleder: Hege.huseklepp@bergen.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hordaland
Status: Pågående
Periode: September 2018 – mars 2019
Ferdig: 2019

Hvorfor Tidlig oppdagelse av forverret tilstand?

Forverring i pasientens kliniske tilstand oppstår ofte gradvis, både for pasienter som behandles hjemme, på sykehjem og i sykehus. Det er avgjørende å kunne identifisere tegn til endringer/forverring på et tidlig tidspunkt, slik at utvikling av akutt kritisk sykdom kan begrenses.

Tidlig oppdagelse av en klinisk forverret tilstand, etterfulgt av rask og effektiv handling, kan redusere forekomsten av uønskede hendelser, sykdomsforverring og hjertestans. 

Mål

 1. Redusere pasientskader.
 2. Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
 3. Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten.

Hvilke tiltak skal gjennomføres?

 1. Etabler tverrfaglig undervisning og simulering
 2. Bruk validert verktøy for observasjon, skåring og respons
 3. Gjennomfør sikker muntlig kommunikasjon
 4. Tilkall kvalifisert hjelp ved forverret tilstand
 5. Involver pasienter og pårørende

Tiltakene er forankret i I trygge hender 24-7 i avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

70 helsearbeidere fra 9 kommuner er godt i gang med pilotering av ABCDE, NEWS og ISBAR i praksis. Deltagere representerer utviklingshemmede, hjemmetjenester, ØHD, legevakt og sykehjem.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Fokus på erfaringsdeling og fasilitatorer fra SimArena på Høgskolen Vestlandet som har reist rundt til forbedringsteamene i kommunene og simulert med praksisfeltet på lokal arbeidsplass.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Tiltakene piloteres og tilpasses lokalet. Målet er implementering lokalt. Vi vil dele erfaringer på nettsider.

Planlagte verktøy / materiell

Læringsnettverk som metode for gjennomføring med fokus på forbedringskunnskap, målinger, veiledning, erfaringsdeling og tre samlinger:

Første samling: 11. september 2018
Andre samling: 26. november 2018
Tredje samling: 12. mars 2019

Sluttrapport planlegges ferdig i juni 2019

Samarbeidspartnere

 • Fylkesmannen i Vestland
 • Helse Bergen
 •  SimArena på Høgskolen Vestlandet

Postere til andre samling.jpg