Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Læringsnettverk for kommuner og sykehus i Østfold: Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke

Publisert 25. januar 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Tett samarbeid mellom kommuner og sykehus for å utvikle gode pasientforløp vil styrke kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene innbyggerne mottar. Læringsnettverket, som skal pågå til slutten av 2019, består av forberedelser, samlinger, arbeid mellom samlingene og planlegging av videre arbeid. Det er KS, Folkehelseinstituttet og USHT Østfold som i fellesskap står for dette.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Prosjektleder: Wenche Charlotte Hansen, Wenche.charlotte.hansen@eidsberg.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Pågående
Periode: November 2018 – april 2020
Ferdig: 2020

Endringer i oppgaver mellom sykehus og kommuner må også innebære nye arbeidsmåter og prosesser mellom de involverte. Behandlingsalternativer og involvering av fastlege, innbyggeren og dens pårørende knytter seg tett sammen for å skape god medisinsk oppfølging. Dette viser forskning og tilsynsrapporter at utfordrer tjenesteapparatet og skaper usikre overganger og oppstykkede pasientforløp. Eldre og kronisk syke har ytterligere behov for koordinerte og sammensatte tjenester, noe dette læringsnettverket vil jobbe konkret med.

Mål

  1. Bidra til en helsefremmende retning og kulturendring der helse- og omsorgstjenestene baseerer seg på «Hva er viktig for deg»-perspektivet
  2. Tilpasse lokale forhold til standardiserte helhetlige pasientforløp for eldre og kronisk syke (basert på tidligere gjennomførte læringsnettverk i landet).
  3. Bidra til styrkning av brukermedvirkning gjennom perspektivet «Hva er viktig for deg?»

Metode / tiltak

Læringsnettverk benyttes som metode, slik det også gjøres i Pasientsikkerhetsprogrammet. Det foreslås fire samlinger med oppstart i november 2018. Før første samling skal hvert team etableres, de skal velge en leder og en ansvarlig for å måle forbedringstiltak. Det skal også lages en møteplan og kartlegges hva hver enhet er gode på og aktuelle forbedringsområder i pasientforløpene. Dette gjøres ved intervjuer og journalgjennomgang.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Basert på erfaringer fra andre læringsnettverk i landet vil det komme frem egne forbedringsområder, felles utfordringer og samarbeid mellom teamene og kommunene/sykehus.

Samarbeidspartnere

KS, Folkehelseinstituttet, Sykehuset Østfold og kommuner som har takket ja til å delta.