Alle aktiviteter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Getty Images

Læringsnettverk i samstemming av legemiddellister

Publisert 29. juni 2020 | Oppdatert 29. juni 2020

Høsten 2018 startet Kvalitetssikring av legemiddelbruk til eldre i Nord-Troms et læringsnettverk om samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang. Satsingen var forankret hos helse- og omsorgslederne i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord kommune. Læringsnettverket inngikk som en del av Gode pasientforløp i regi av KS, der fem Nord-Troms kommuner deltok.

Prosjektansvarlig: Toril Bülow
Prosjektleder: Toril Bülow
ProsjektlederX: Birgitte Olsen
Tema: legemidler - samstemming - legemiddelgjennomgang - legemiddellister
Fylke: Troms og Finnmark (Troms)
Status: Avsluttet
Periode: 2018-2019
Ferdig: 2019

Bakgrunn

Samstemming av legemiddellister er nødvendig når pasienter har flere behandlere med ulike elektroniske journalsystem, og dermed ulike system for dokumentasjon av legemidler i bruk. Legemiddelgjennomgang utføres i ulik grad i kommunene i Nord-Troms. Nå er dette et satsningsområde, da man ønsker å innføre tverrfaglig legemiddelgjennomgang som en fast prosedyre i kommunene. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Troms fikk midler fra Fylkesmannen i Troms til å gjennomføre læringsnettverket.

Målgruppe helsepersonell: Sykehjemsleger, fastleger, farmasøyter, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, avdelingsledere, enhetsledere, helseledere, fagkonsulenter og RELIS i Nord-Troms

Mål

Et overordnet mål var å sikre forsvarlig helsehjelp når det gjelder legemiddelbruk til pasienter/brukere i helse- og omsorgstjenesten i Nord-Troms. Dette innebærer at pasienter får nødvendig og riktig medisin, rett dose til rett tid og at legemiddellisten til enhver tid er oppdatert. Samstemming av legemiddellister og tverrfaglig legemiddelgjennomgang (LMG) bør gjennomføres systematisk, til alle pasienter der helsepersonell administrerer deres legemidler. Dette for å bidra til økt pasientsikkerhet.

Målet var også at helsepersonell i kommunene i Nord-Troms skulle få økt kompetanse om legemiddelbruk til eldre, samstemming av legemiddellister, tverrfaglige legemiddelgjennomganger og dokumentasjon av legemiddelbruk i pasientens elektroniske journal.

Delmål i læringsnettverket er:

  • å øke legemiddelkompetansen til helsepersonell
  • å lære metodene samstemming av legemiddellister og tverrfaglig LMG og å gjennomføre metodene til 10 pasienter per arbeidsgruppe
  • å dokumentere samstemming og tverrfaglig LMG i pasientens elektroniske journal
  • å bidra til at det utarbeides felles rutiner for samstemming av legemiddellister og tverrfaglige LMG i kommunene i Nord-Troms

Gjennomføring

Det ble gjennomført tre samlinger høsten 2018 og våren 2019. Første samling i læringsnettverket var 6. og 7. november 2018. Samling 2 er 29. og 30. januar 2019 og 3. samling er 3. og 4. april. Alle samlingene ble gjennomført i Nordreisa. Innhold på samlingene var teori, erfaringsdeling og gruppearbeid. Samme arbeidsgruppe deltok på alle samlingene, og arbeidet med iverksetting av tiltakene lokalt mellom samlingene. Gruppene hadde også ansvar for utarbeides en lokal tiltaks- og framdriftsplan.

Organisering

Styringsgruppa bestod av alle helselederne i Nord-Troms og prosjektleder. Prosjektleder var Toril Bülow i USHT Troms.

I hver kommune ble det etablert lokale arbeidsgrupper i sykehjem og hjemmetjeneste. Disse hadde ansvar for framdrift lokalt. Arbeidsgruppene bestod av avdelingsleder, lege, en eller flere sykepleiere/vernepleiere, og eventuelt en helsefagarbeider/hjelpepleier.  En av deltagerne i gruppa var gjennomføringsansvarlig. Prosjektmedarbeider Birgitte Olsen i Kåfjord kommune fulgte opp de lokale arbeidsgruppene.

Samarbeidsparter i læringsnettverket var også tilsynsfarmasøyter i Nord-Troms, RELIS Nord-Norge og farmasøyt i Tromsø kommune.